2024 Yılı Mayıs Dönemi İl İçi Yer Değişikliği Kurası
30 Nisan 2024

İLAN METNİ

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 371. maddesi ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa dayanılarak hazırlanan ve 25.02.2019 tarih ve 88088132 barkod sayısı ile yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığı Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirmesine İlişkin Yönergesi” ne istinaden söz konusu kura aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre İl Sağlık Müdürlüğümüzce yapılacaktır.
USUL VE ESASLAR
1-Sağlık Bakanlığı Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirmesine ilişkin Yönergesinin Atama Dönemleri Başlıklı 7. Maddesine istinaden 30.04.2024-07.05.2024 tarihlerinde mesai saatleri içerisinde müracaatlar kabul edilecektir.
2-Tayin başvurusunda bulanacak personel başvuru evrakını (İl içi atama ve nakil talep formu) süresi içerisinde fiili çalıştığı sağlık tesisi evrak kayıt birimine teslim etmesi gerekmektedir. İmzasız olanlar ile 07 Mayıs 2024 tarihi mesai bitiminden sonra başvuruda bulunanların talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
3-Tayin başvurusu müracaat tarihleri arasında, fiili olarak görev yapılan birime yapılacak olup, herhangi bir nedenle il dışına görevlendirilen personel başvurularını başvuru formu ile birlikte Müdürlüğümüz sakarya.bilgiedinme@saglik.gov.tr email adresine yapabileceklerdir. 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ve Komuta Kontrol Merkezinde görev yapan personel başvurusunu İl Ambulans Servisi Başhekimliğine yapacaktır. Başvurulan sağlık tesisi, başvuruları DYS üzerinden (AYRICA FİZİKİ EVRAK GÖNDERİLMEYECEK) üst yazı ile 08.05.2024 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz evrak birimine gönderecektir.
4-Geçici olarak görev yapan personel tayin talebinde bulunabilecektir. Geçici olarak görev yapan personelin ilan metninin 3. Maddesinde belirtilen hususlara göre başvuru yapması gerekmektedir. 
5-Sağlık hizmetinin aksamaması ve etkili personel planlaması yapılabilmesi için 07.05.2023 tarihinden itibaren fiilen en az 1 (bir) yıl çalışmış olan personelin başvurusu alınacaktır.
6-657 sayılı Kanunun 4/A maddesine göre istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan kadrolu personel ilan edilen münhal kadrolara unvan ve branşlarını dikkate alarak başvuruda bulunacaklardır. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilen, 663 Sayılı KHK 45/A maddesine göre çalışanlar kuraya başvuruda bulunamayacaktır.
7-Devlet Hizmet Yükümlüsü (DHY) olan personel başvuruda bulunamayacaktır. Kura son başvuru tarihi itibariyle DHY görevini tamamlayanların başvurusu kabul edilecek, (kurada yerleşmesi halinde) EKİP’den DHY bitirme işlemi sonucu ataması yapılacaktır.
8-4924 sayılı Kanuna tabi personel ile Aile Hekimliği Uygulaması kapsamında Sözleşmeli Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Çalışanı olarak görev yapan personelin başvuruları kabul edilecektir. Yerleştirme sonuçlarına göre naklen atanmaya hak kazanan personelin yerleştirme sonuçlarının ilanından itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde sözleşmesini feshetmesi gerekmektedir. Aksi halde ataması yapılmayacak ve kuradan doğan hakkını kaybedecektir.
9-663 sayılı KHK’nın 42. Maddesi gereğince sözleşmeli olarak görev yapan personelin başvuruları kabul edilecektir. Yerleştirme sonuçlarına göre naklen atanmaya hak kazanan personelin yerleştirme sonuçlarının ilanından itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde sözleşmesini feshetmesi gerekmektedir. Aksi halde ataması yapılmayacak ve kuradan doğan hakkını kaybedecektir.
10-Müracaat edenlerin yerleştirme işlemleri 01.01.2024 tarihine göre hesaplanan ve Bakanlık tarafından ilan edilen hizmet puanına göre en yüksek hizmet puanından düşük puana doğru yapılacaktır. Hizmet puanlarında eşitlik olması durumunda hizmet süresi fazla olan, hizmet süresinin de aynı olması halinde ise kura ile yerleştirme işlemi yapılacaktır.
11-Tercih sayısında herhangi bir kısıtlama yoktur.
12-Aylıksız izinde olan (doğum, askerlik vb.) personelin başvuruları kabul edilecektir. Bu kapsamda yerleşen personel 30 (otuz) gün içerisinde göreve başlamalıdır. Atama tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde yeni görevine başlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları iptal edilecektir.
13-İlan edilen münhal kadrolar haricindeki başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
14-Müracaat usullerinin ve münhal kadroların ilan edilme tarihinden önceki son 2 (iki) yıl içerisinde disiplin incelemesi/soruşturması nedeniyle görev yeri değişen personelin eski birimine yapacağı başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
15-Atama başvuruları, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca 08.05.2024 – 09.05.2024 tarihleri arasında değerlendirilecek, uygun görülen ve görülmeyen yer değişikliği talepleri (ret gerekçeleri ile birlikte) en geç 09.05.2024 tarihinde Müdürlüğümüz web sayfasında (https://sakaryaism.saglik.gov.tr/)  yayınlanacaktır. Bu duyuru tebligat yerine geçecek olup ayrıca kişilere yazılı tebligat yapılmayacaktır.
16-Personel itirazına dair dilekçesini 10.05.2024 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine teslim edecektir.
17-İtiraz başvuruları, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilecek ve nihai kararlar en geç 13.05.2024 tarihinde Müdürlüğümüz web sayfasında yayınlanacaktır. Bu duyuru tebligat yerine geçecek olup ayrıca kişilere yazılı tebligat yapılmayacaktır.
18-Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu durumda olanların atamaları yapılmış ise iptal edilecektir. 
19-İl İçi yer değişikliği talebi uygun görülen personelin ayrılış ve başlayış işlemleri atama karar tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde gerçekleştirilecektir. Ayrılış ve başlayış işlemleri (belgelenebilir mücbir sebepler haricinde) aynı gün tamamlanacaktır. Söz konusu sürede ayrılış ve başlayış işlemlerini yapmayan personelin ataması iptal edilecektir.
20-Atamasını iptal ettiren veya atandığı yere başlamayanlar bir sonraki İl İçi Yer Değişikliği kurasına başvuruda bulunamayacaktır. 2023 Yılı Kasım Dönemi İl İçi Yer Değişikliği Kurasında yerleşmiş olup, kendi istekleri ile atama kararını iptal ettirenler ile atanmış oldukları sağlık tesislerine süresi içinde başlayış yapmayanlar bu kurada tercihte bulunamayacaklardır.
21-112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında münhal ilan edilen tüm kadrolara 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları, 112 Komuta Kontrol Merkezi ve İl Ambulans Servisi Başhekimliği kadrosu dışındaki personelden başvuru alınmayacaktır. 
22-İl Sağlık Müdürlüğü il içi yer değişikliği kura takvimi içerisinde web sayfasında (https://sakaryaism.saglik.gov.tr/) duyurmak suretiyle kura takvimini değiştirme, münhal kadro açma/iptal etme, müracaat kısıtlamasında değişiklik yapma ve kurayı iptal etme hakkına sahiptir.    

MÜRACAAT KISITLAMALARI
23- Sürücü kadrolarına başvuruda bulunan personelin değerlendirme tarihi itibariyle görev yaptığı birimdeki kadrolu aktif nöbet tutan sağlık personeli (şoförlük yapan sağlık personeli hariç) (ATT+AABT+Toplum Sağlığı)  sayısının 7 (yedi)’nin altına düşmesi durumunda başvurular değerlendirme dışı tutulacaktır.
24-Başvuruda bulunan personelin değerlendirme tarihi itibariyle görev yaptığı birimdeki kadrolu aktif nöbet tutan sağlık personeli (şoförlük yapan sağlık personeli hariç) (ATT+AABT+Toplum Sağlığı)  sayısının 8 (sekiz)’in altına düşmesi durumunda başvurular değerlendirme dışı tutulacaktır.
25-Başvuruda bulunan personellerin değerlendirme tarihi itibariyle görev yaptıkları birimdeki kadrolu aktif nöbet tutan sürücü (ATT/AABT, Toplum Sağlığı) sayısının 4 (dört)’ün altına düşmesi halinde (Sürekli İşçi değerlendirilmeyecek) bu alanda çalışanların başvuruları değerlendirme dışı tutulacaktır.
26-Sürücü sağlık personeli münhali olan Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarına başvurularda yerleştirme işlemlerine öncelikle Sağlık Memuru (İlk ve Acil Yardım)  ardından Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım) unvanından başlanacaktır. Sürücü Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) unvanındaki personelin başvuruları kabul edilmeyecektir. Sürücü kadrolarına başvuru yapıp, mücbir sebepler hariç 1 yıl içerisinde sürücülük görevini bırakan personelin ataması ihtiyaç duyulan istasyona resen yapılabilecektir.
27-112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında görev yapan personelin tercih yapılan unvanlarda ilan tarihi itibari ile son 3 ay içerisinde fiilen yaptığı aktif görevi değerlendirmelerde esas alınacaktır.
28-Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde münhal ilan edilen Uzman Tabip Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları kadrosuna Karasu Devlet Hastanesi kadrosunda bulunan personel dışında başvuru alınmayacaktır.
29-Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde münhal ilan edilen Sağlık Memuru (Laboratuvar) kadrosuna Hendek Devlet Hastanesi kadrosunda bulunan personel dışında başvuru alınmayacaktır.
30-Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesinde münhal ilan edilen Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) kadrosuna Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi kadrosunda bulunan personel dışında başvuru alınmayacaktır.
31-Kocaali İlçe Devlet Hastanesinde münhal ilan edilen Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) kadrosuna Kocaali Toplum Sağlığı Merkezi kadrosunda bulunan personel dışında başvuru alınmayacaktır.
32-Yenikent Devlet Hastanesinde münhal ilan edilen Sağlık Teknikeri (Anestezi) kadrosuna Karasu Devlet Hastanesi kadrosunda bulunan personel dışında başvuru alınmayacaktır.
33-Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde münhal ilan edilen Sağlık Memuru (Anestezi) kadrosuna Geyve Devlet Hastanesi kadrosunda bulunan personel dışında başvuru alınmayacaktır.
34-Yenikent Devlet Hastanesinde münhal ilan edilen Hemşire kadrosuna Ferizli İlçe Devlet Hastanesi kadrosunda bulunan personel dışında başvuru alınmayacaktır.
35-Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde münhal ilan edilen Ebe kadrolarına Kaynarca Toplum Sağlığı Merkezi Kızılcaali Sağlık Evi ve Ferizli İlçe Devlet Hastanesi kadrosunda bulunan personel dışında başvuru alınmayacaktır.
36-Kocaali İlçe Devlet Hastanesinde münhal ilan edilen Ebe kadrosuna Karasu Devlet Hastanesi kadrosunda bulunan personel dışında başvuru alınmayacaktır.
37-Serdivan Devlet Hastanesinde münhal ilan edilen Sağlık Memuru (İlk ve Acil Yardım) kadrosuna 112 Komuta Kontrol Merkezi kadrosunda bulunan personel dışında başvuru alınmayacaktır. 
38-Karasu Devlet Hastanesinde münhal ilan edilen Sağlık Memuru (İlk ve Acil Yardım) kadrosuna Karasu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu kadrosunda bulunan personel dışında başvuru alınmayacaktır. 

Başvuruların Alınması

30.04.2024-07.05.2024

Başvuruların Kurumlardan Son Geliş Tarihi

08.05.2024

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı

08.05.2024-09.05.2024

İtirazların Alınması

10.05.2024

İtiraz sonuçlarının ve nihai sonuçların açıklanması

13.05.2024

2024 YILI MAYIS DÖNEMİ İL İÇİ YER DEĞİŞİKLİĞİ KURASI MÜNHAL KADROLARI 30.04.2024 Tıklayınız

il-ici-yer-degisikligi-basvuru-formu