Sağlık Hizmetleri Birimi
05 Ağustos 2021

 1. İl genelinde hasta hakları ile hasta ve çalışan güvenliğine yönelik Bakanlık politikaları çerçevesinde çalışmalar yapmak, hastaların sosyal ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri yürütmek,tıp ve kamu görevlileri etik ilkelerini uygulamak.
 2. İnsan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeler kapsamında ülkemize yapılan ziyaretve inceleme raporları doğrultusunda gündeme gelen konulara ilişkin çalışma yapmak.
 3. İlaç, tıbbı cihaz ve ürünler dışında kalan alanlarda yapılacak klinik araştırmalarla ilgiliBakanlıkça belirlenen iş ve işlemleri yürütmek.
 4. Bakanlık tarafından belirlenen sağlık  turizmi  politikalarının  il düzeyinde uygulanmasını  sağlamak,  sağlık turizmi  ve turistin  sağlığı ile ilgili hizmetleri yürütmek.
 5. Sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik düzenlemeleri takip etmek ve ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak. Sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında hizmet verecek sağlık tesislerinin yetkilendirme başvurularına ilişkin işlemleri yürütmek ve sağlık alanında ikili iş birliği kapsamında  ülkemize  gelen  ve tedavisi  uygun  görülen hastalara  ilişkin iş ve işlemleri ilgili mevzuata göre yürütmek.
 6. İlde SHGM'nin görev alanındaki diğer iş ve işlemlerle ilgili yürütülmesi gereken tümsekreterya işlerini yürütmek ve koordine edilmesini sağlamak.
 7. Sağlık hizmeti ve sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesiyle ilgili her türlü başvuru ve şikayeti  değerlendirmek   ve sonuçlandırmak.
 8. İlgenelinde organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi, yanık, yoğun bakım,tıbbi cihazlar gibi özellikli planlama gerektiren sağlık hizmetleri ile geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının ilgili mevzuatı ve Bakanlık planlamaları doğrultusunda izin, ruhsat, tescil ve faaliyetlerine ilişkin işlemlerini yürütmek, bu  hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak.
 9. Psikoteknik değerlendirme merkezlerinin, sağlık kabinlerinin ruhsat/uygunluk belgesi ve  faaliyet  işlemlerini yürütmek.
 10. Organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi, yanık,geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ile ilgili ünite ve merkezlerin ruhsat ve faaliyetineilişkin işlemleri yürütmek.
 11. Kan ve kan ürünlerinin temini, lojistiği ve etkin kullanımı ile ilgili denetim ve planlamaları yapmak ve Türk Kızılayı ile koordinasyonu sağlamak.
 12. Organ Nakli Etik Kurulunun iş ve işlemlerinin yürütülmesi , Organ ve Doku NakilKoordinatörlerinin yapacağı faaliyetlerin planlanması, denetlenmesi ve yürütülmesi lemlerini yapmak.
 13. İl düzeyinde doku kuruluşları ve kordon kanı bankası kuruluş ve faaliyetlerini yürütmek.
 14. Organ ve doku nakli bilincinin ve bağışçı sayısının artırılmasına, beyinölümütespitinin ve kadavra verici sayısının artırılmasına yönelik çalışmaları yürütmek.
 15. Yurt dışı tedaviye ilişkin sağlık kurulu raporları da dahil sağlık raporları ile ilgiliişlemlerin ilgili mevzuatında belirtildiği şekilde yürütülmesini sağlamak ve itiraz süreçleriniyönetmek.
 16. Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak,görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak,konu hakkında sempozyum,panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamak.
 17. Sağlık meslek mensuplarının mevzuatlarla belirlenen görev, yetki, sorumluk vesınırlılıkları kapsamında çalışmalarını sağlamak,
 18. Bakanlığın planlamalarına uygun olarak sağlık meslekmensuplarını

  mıkroplanlamalarınıyapmak.

 19. Sağlık meslek mensuplarının görev alanı ile yeterlilik, yetkinlik, iş yükü veverimlilik çalışmalarına yönelik ilgiliverileri toplama,analiz ve raporlama çalışmalarını yürütmekveBakanlığa bildirmek,
 20. Meslek  odaları  ve kuruluşları  ile ilgili çalışmaları yürütmek,
 21. Görev alanlarıyla ilgili araştırmalar yapmak,mesleki gelişim için sempozyum, panel,çalıştay vb. etkinlikler düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkıve/veya katılım sağlamak,
 22. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak

Bilimsel Araştırma İzinleri

Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.

Protokol Formu için Tıklayınız

Araştırma Başvuru Formu için tıklayınız.

Araştırma Detay Formu için tıklayınız.

Araştırma İzin Taahhütnamesi için tıklayınız. 

Hastane Ön İzin Formu için tıklayınız. 

Döner Sermaye Ön İzin Formu için tıklayınız.