İl Kalite Koordinatörlüğü
21 Ocak 2021

Özcan ÖKTEM.jpeg
İl Kalite Koordinatörü
Op. Dr. Özcan ÖKTEM
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı


Uz. Erdal EBEM

Kalite ve Verimlilik Birimi
 Esra GÜNGÖR

 Dahili : 1503

  Fatih KOÇ

 Dahili : 1508

  Sema GÜRLER

 Dahili : 1508 

      

 

 

Sağlıkta kalite Standartları (SKS) çalışmalarını yürütmek. Sağlık tesislerinin verimliliğinin yerinde değerlendirilmesini sağlamak
İl Kalite Koordinatörlüğü: İl sağlık müdürlüğünde Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde Bakanlık adına iş ve işlemleri yürütmek ve koordine etmek üzere oluşturulan birimidir.
1.         MÜDÜRLÜK İÇİNDEKİ YERİ:
Üs tMakam:İl Kalite Koordinatörü
2.         GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
2.1 Sağlık Müdürlüğünce değerlendirilmesi uygun görülen, İldeki sağlık kurum ve kuruluşlarını “Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları” çerçevesinde değerlendirmek,
2.2 İldeki özel ve kamu tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında koordinasyon görevini yürütmek, Sağlıkta Kalite Standartları uygulamalarını izlemek, değerlendirmek ve destekleme görevini yürütmek,
2.3 İldeki sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen Kalite Yönetim Direktörlerine ilişkin bilgileri Kurumsal Kalite Sistemine kaydetmek,
2.4 Bakanlıkça görevlendirilecek Kalite Değerlendiricilerine gerekli rehberlik (ulaşım  ve  konaklama desteği) hizmetlerini sağlamak,
2.5 Sağlık Müdürlüğünce değerlendirmesi yapılan sağlık kurum ve kuruluşların aait kalite değerlendirme verilerini Kurumsal Kalite Sistemine kaydetmek,
2.6 İldeki tüm kamu, üniversite ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında,hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarının desteklenmesi,geliştirilmesi,bilgi ve birikimlerini paylaşmalarını sağlamak için toplantılar yapmak ve eğitim organize etmek,
2.7  Görev alanına giren konularda her türlü gelişmeyi takip etmek üzere yerli ve yabancı seminer, konferans, kongre gibi her tülü eğitim etkinliklerine
katılmak, güncel ve mesleki yayınları izlemek ve gelişmeleri ilgili kurumlara duyurmak,
2.8  Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitleştirme çalışmalarının koordinasyonu ve denetlenmesi işlemlerini yürütmek,
2.9  İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerin Performans Kriterlerine istinaden, Şube ve Birimlerden veri toplamak, gelen verileri analiz ederek üst yönetime sunmak.
2.10 İl performans ve kalite koordinatörü başkanlığında gerektiğinde ildeki kalite yönetim direktörleri ile toplantı yapar. Bu toplantıda öz değerlendirme sonuçları, SKS’ye yönelik iyi uygulamaları, SKS çerçevesinde yapılacak eğitimleri ve direktörlerin görüş ve önerilerini paylaşmak.
2.11 Evde Sağlık Hizmetleri koordinasyon merkezi tarafından gönderilen hasta memnuniyet anketleri bakanlığa gönderilmek üzere "Yılda bir kez, sorumlulukları kapsamındaki evde sağlık birimlerine ait anket ve gösterge sonuçları, analizi, iyileştirme planı ve planın gerçekleşme durumuna ilişkin bilgilerin yer aldığı bir rapor hazırlanarak il kalite koordinatörlüğü tarafından resmi yazı ile ilgili Daire Başkanlığına bildirilir."                              

SKS KAPSAMINDA

Sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen kalite çalışmalarını değerlendirmek, iyileştirme faaliyetleri tespit etmek ve izlemek.

SKS ilişkin kurumsal amaç ve hedeflere yönelik yapılan faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak.

SKS ile ilgili değerlendirme çalışmaları yapmak.

Sağlıkta Kalite Standartlarına yönelik iyi uygulama çalışmalarını koordine etmek.


İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerin performans değerlendirme kriterlerinin takibi ve veri girişimi yapmak.

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA

SKS kapsamında hastanelerin hasta ve çalışanların güvenliği ile ilgili süreçleri yönetmek.

Sağlıkta Kalite Standartları ile hasta ve çalışan güvenliği kapsamında oluşturulan komite ve kurullarla koordineli bir şekilde risk yönetimine yönelik süreçleri yönetmek.

Hasta ve çalışan geribildirim anket uygulamaları konusunda gerekli koordinasyonu sağlamak.

KLİNİK KALİTE KAPSAMINDA

 Sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen klinik kalite çalışmalarını ilgili mevzuat çerçevesinde koordine etmek, denetlemek ve gerekli iyileştirme çalışmalarını koordine etmek.

 Ulusal sağlık sistemi veri sorumlusu ile koordineli olarak, veri kalitesinin iyileştirilmesine dair süreçleri takip etmek.

Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak.

Ulusal ve uluslar arası sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinliklerini düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslar arası etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamak.

 Kamu hastaneleri Hastane Afet Planlarının (HAP) hazırlanmasının takibini ve ön incelemesini yapmak.

 

2018 YILI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

2018.jpg
2018-.jpg

2019 YILI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

2019.jpg
2019-.jpg
20199.jpgHASTANE, DİYALİZ, EVDE SAĞLIK, ADSH

SAS HASTANE,DİYALİZ, LABORATUVAR SETİ

İLAÇ GÜVENLİĞİ REHBERİ, DOKÜMAN YÖNETİM REHBERİ, GÖSTERGE YÖNETİM REHBERİ, GÜVENLİ CERRAHİ UYGULAMA REHBERİ, KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİM REHBERİ, MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME KLAVUZU

TÜRKİYE SAĞLIKTA KALİTE GÖSTERGELERİ TÜRGÖS SİSTEMİNE GİRİŞ

KLİNİK KALİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ,KLİNİK KALİTE UYGULAMA VE VERİ KALİTESİ İYİLEŞTİRME REHBERİ