Disiplin İşleri Birimi
07 Şubat 2020

a)     Disiplin ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun şekilde, zamanında yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b)     Personel hakkında; 657 sayılı  Devlet Memurları Kanununun  disiplin hukuku hükümlerini,  tabi  oldukları  mevzuatta  yer  alan  (4924 sayılı Kanun, 5258 sayılı Kanun  ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen) ihtar puanlarını ve sürekli işçi olarak istihdam edilenler hakkında Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinde düzenlenen cezaları uygulamaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

c)     Haklarında Türk Ceza Kanunu uyarınca tahkikat yürütülen personele ilişkin işlemleri koordine etmek.

d)     4483 sayılı Kanun uyarınca ildeki memurların ve diğer kamu görevliler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

e)      İdari yargı mercilerince disiplin cezalarına ilişkin verilen kararları uygulamak.

f)       İl disiplin kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmalar yapmak.

g)      Disiplin işlemleri ile ilgili Bakanlıkla yazışmalarda bulunmak.

h)      Görev alanı ile ilgili veri toplamak, analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak ve/veya yaptırmak.

i)       Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak,  konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamak.

j)      Müdürlüğe iletilen konularla ilgili; inceleme, soruşturma ön inceleme yaptırmak, işleri takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak ve sonucundan ilgililere bilgi vermek.

k)      İl Sağlık Müdürlüğünün SABİM, CİMER, Bilgi Edinme, SBN başvurularına ilişkin işlemleri yürütmek.

l)      Görev alanlarıyla ilgili vei toplamak, analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak ve/veya yaptırmak.

m)   Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak , görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak.

n)      İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.