Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü
22 Ocak 2020

  • 1.Hasta hakları kurulunu kurmak ve kurulun sekretarya hizmetleriniyürütmek üzereyeterli sayıda personelin görevlendirilmesini sağlamak.
  • 2.Hasta Başvuru Bildirim Sisteminin (HBBS) işleyişini ve kurul kararlarınınuygulanmasını takip etmek.
  • 3.HBBS'de hasta iletişim birim sorumlularının göreve başlayış ve ayrılışlarını takipederek yetkilendirilmesini sağlamak.
  • 4.Kurulun toplamnası, üye gönderilmesi ve üyeliğin sona ermesi gibi kurulun çalışmasınailişkinişlemleri yürütmek.
  • 5.Birden fazla kurul oluşturulması halinde sağlık kuruluşlarının bağlı olacağı kurul iledeğişiklik taleplerini değerlendirmek.
  • 6.Hasta hakları uygulamalarını il genelinde koordine etmek, bu konuda danışmalık yapmak, gereği halinde uygulamaları yerinde denetlemek ve hastahakları ihlaline sebep olabilecek hususları yerinde incelemek.
  • 7.Kurul kararlarının özetini, başvuru tarihi, başvuru konusu, karar tarihi ve sayısı ilesağlık tesisi ismi beliıtilerek kişi isimleri isimlerine yer vermeden il sağlık müdürlüğününİnternet sayfasında duyurulmasını sağlamak.
  • 8.Faaliyetalanlarıylailgilieğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum,panel,çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkıve/veyakatılımsağlamak.
  • 9.İl Sağlık Müdürü tarafındanverilenbenzerigörevleriyapmak.