Bulaşıcı Hastalıklar Birimi
11 Şubat 2020

a)    Bulaşıcı, zoonotik ve vektörel hastalıklar ile ilgili Bakanlık tarafındanbelirlenen eliminasyon, eradikasyon ve kontrol programlarına yönelik faaliyetleri yürütmek.

b)   Bu hastalıklarla ilgili sürveyans çalışmalarını yürütmek ve yıllıksürveyansdeğerlendirme raporlarınıhazırlamak.

c)    Hastalıkların ihbar ve bildirimine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

d)   Oluşabilecek salgınlara karşı korunma ve kontrol önlemlerinialmak.

e)    Gerekli durumlarda saha çalışması planlamak veyürütmek.

f)    Halka ve sağlık personeline yönelik eğitim programları vemateryallerin geliştirilmesinisağlamak,halkavesağlıkpersonelineyönelikfarkındalıkçalışmalarıyürütmek.

g)   Bakanlıkça belirlenen hastalıkların tedavisi ve halk sağlığını koruma amacınayönelik gerekli ilaç ve malzeme ihtiyacını belirlemek, temin edilmesini ve dağıtılmasınısağlamak, malzemelerin envanter kayıtlarınıtutmak.

h)   Ani gelişen halk sağlığı tehditlerini ortadan kaldırmaya ve/veya azaltmayayönelik hazırlıklılık, erken tespit, olay, müdahale,  normale dönme/iyileştirmesüreçlerini müdürlük ilgilibirimleriveildekikurumvekuruluşlarlakoordinasyon  içindeyürütmek.

i)     Hastalıkların korunma  vekontrolüne  yönelik  kurumvekuruluşlarla işbirliği yapmak ve koordineli olarak çalışmak.

j)     Faaliyet alanlarıyla ilgili hizmet içi eğitim programı hazırlamak ya dahazırlanmasını sağlamak, bu eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.

k)   Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) kapsamında bağışıklamahizmetlerinin yürütülmesiiçininsangücü,araç-gereç,aşı,antiserum,enjektörvb.ihtiyaçlarınplanlamasıilesoğuk zincir şartlarında birimlere ulaştırılmasınısağlamak.

l)     Aşı ile önlenebilen hastalıklara yönelik ve işlemleriyürütmek.

m)Aşı sonrası istenmeyen etki izleme sistemini kurmak ve takipetmek.

n)   Aşılama hızlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanmasıfaaliyetleriniyürütmek.

o)   GBP kapsamındaki hastalıkların sürveyansıyürütmek.

p)   GBP kapsamındaki hastalık salgınlarının kontrolüne yönelik faaliyetleri yürütmek.

q)   GBPkapsamındakiprogramlarayönelikeğitimfaaliyetleriniyürütmek.

r)     Faaliyet alanlarıyla ilgili hizmet içi eğitim programı hazırlamak ya dahazırlanmasını sağlamak, bu  eğitimlerin  gerçekleştirilmesini sağlamak.

s)    İlindeki tüberküloz kontrol hizmetleriyle ilgili bütün çalışmaları Bakanlıkça görevlendirilen tüberküloz il koordinatörünün sorumluluğunda yürütmek,

t)      Sağlık kuruluşları tarafından yapılan tüberküloz bildirimlerini takip etmek, kayıtlarını tutmak, fılyasyon çalışmalarını yapmak, hastaların dispanserlerde kayıt, tedavi ve takibinin yürütülmesini sağlamak.

u)    Tüberküloz aktif sürveyans çalışmalarını yürütmek/yürütülmesini sağlamak,

v)    Uluslararası bildirimi yapılan tüberküloz hasta ve temaslılarının takibini yapmak, sonuçlarını raporlandırmak.

w)  Tüberküloz hastalarının ve temaslılarııun kullanımı için Bakanlıktan gönderilen ilaç ve malzemelerin planlaması, temini, stok yönetimi, depolama ve dağıtımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve takip etmek.

x)    Tüberküloz hastalarının tedavisinin doğrudan gözetimli tedavi (DGT) ile yapılmasını sağlamak, video gözetimli tedavi için ihtiyaç duyulan cihaz ve hat temini için çalışmaları yürütmek,  DGT'nin  kontrol, takip  ve denetimini yapmak.

y)    Tüberküloz Dispanseri Birimlerine hasta takibi, DGT, ilaç ikmali vb. kullanılmak üzere araç temin edilmesi amacıyla yıllık ve aylık planlamaları yapmak ve yürütülmesini sağlamak,

z)     Tüberküloz kontrol hizmetlerinde çalışan hekim ve sağlık personelinin  Bakanlıkça verilen tüberküloz eğitimlerine katılmasını sağlamak.

aa)Tüberküloz hastalarının ve temaslılarının, tanı, tedavi ve izlenmesi amacıyla ihtiyaç duyulan röntgen, laboratuvar ve diğer tanı hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak için gerekli planlama  ve  çalışmaların  yürütülmesini sağlamak.

bb)Tüberküloz konusunda sağlık personeli , hasta ve hasta yakınlarına yönelik olarak belli aralıklarla eğitim programları düzenlemek veya düzenlenmesini sağlamak, Verem Haftası ve Dünya Tüberküloz Günü etkinlikleri çalışmalarını yürütmek.

cc)İl Tüberküloz Kontrol Kurulunun mevzuata uygun şekilde toplanmasını sağlamak, alınan kararların uygulanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

dd)  Uyumsuz ve kayıp hastalarla ilgili mevzuata uygun olarak iş ve işlemleri   yürütmek, yürütülmesini sağlamak.

ee)Mobil tarama hizmetlerini planlamak, yürütmek, sonuçlandırılmasını sağlamak ve raporlandırmak.

ff)   Görev  ve  sorumluluk  alanıyla  ilgili  konularda  veri  toplamak,  bu  verilerin  analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak ve/veya yaptırmak .

gg)Tüberkülozlu hasta dosyalarını, koruma dosyalarını, tüberkülozlu hasta kayıt defterini, dijital röntgen filmlerini, ilaçla koruma defterini ve mobil tarama ekiplerinin çalışmaları ile ilgili dokümanlarını süresiz olarak saklanmasını sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan arşiv ve depolama çalışmalarını yürütmek/yürütülmesini sağlamak.

hh)Tüberküloz hastalarına yönelik psiko-sosyal , ayni ve nakdi yardımlarla ilgili çalışmaların yürütülmesini sağlamak.

ii)    Görev alanına giren CİMER ve SABİM başvurularını değerlendirmek ve sonuçlandırmak.

jj)    Tüberküloz kontrolüne yönelik yürütülen çalışmalarda; ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla her türlü  iş birliğini yapmak.

kk)İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.