Acil Sağlık Hizmetleri Birimi
12 Şubat 2020

a)    Acil sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için kamu ve özel hukuk tüzel kişileri vegerçek kişilere ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının sevk ve idaresine ilişkin ve işlemleriyürütmek.

b)    Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine ait birimlerin kurulması veişletilmesi, gerektiğinde hastane acil servisleri ile entegre edilmesi, ilgili birimlerinfaaliyetlerininizlenmesi, değerlendirilmesi, hasta nakil ve sevk koordinasyonunun sağlanması işlemleriileASKOM faaliyetleriniyürütmek.

c)       İldüzeyindekara,havavedenizambulanslarınınsevkveidaresineilişkinveişlemleriyapmak.

d)      Acilsağlıkhizmetlerininildeetkinyürütülmesiiçingereklikoordinasyonçalışmalarınıyürüterek , il düzeyinde sağlık tesislerinden yapılan hasta sevklerini, il içinde sağlıktesisleriarasındaki hasta hareketlerini incelenmesi, iyileştirici tedbirlerin alınması, uygulatılmasıvekayıt altına alınması işlemleriniyapmak.

e)       112AcilSağlıkHizmetleriniuluslararasıhizmetvekalitestandartlarınauygunşekilde geliştirmek.

f)      Hizmetamacınayönelikorganizasyonilemalvehizmetalımlarıileilgiliplanlamayapmak.

g)     Acil sağlık hizmetleri alanında faaliyet gösteren, ambulans hizmeti veren resmi, özel kurum ve kuruluşları denetlemek.

h)    Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında  sempozyum, panel, çalıştay,  seminer  vs.etkinlikleridüzenlemekvedüzenlenenulusalveuluslararasıetkinliklerekatkıve/veya katılımsağlamak.

i)       İl Sağlık Müdürü  tarafından  verilen  benzeri  görevleriyapmak.