Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi
11 Şubat 2020

a)   Bulaşıcı olamayan hastalıkların önlenmesi ve kontrolüne yönelik ulusalprogramların (kalpvedamarhastalıkları, kronikhavayoluhastalıkları,böbrekhastalıkları,kasveiskeletsistemi hastalıkları vb.) il düzeyinde  yürütülmesini  sağlamak,  etkilerini izlemek, değerlendirmek ve geliştirilmesini sağlamak için çalışmalaryapmak.

b)  Görev alanıyla ilgili evde sağlık hizmetlerini ilgili birimlerle birlikte planlamak.

c)   Koruyucu kanser hizmetleri konusunda, halkın eğitimi için gerekli çalışmalarıdiğerkurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde yürütmek, koordine etmek vedenetlemek.

d)   Trafik kazaları ve ev kazaları olmak üzere kazaların önlenmesi ve kontrolükonusunda paydaş kuruluşlarla  birlikte çalışmalar  yapmak.

e)   Sağlıklı yaşlanma ve yaşlı sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkinulusal programların il düzeyinde yürütülmesinisağlamak.

f)   Veri toplamak, analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak ve/veya yaptırmak.

g)   Yaşlılık ve yaşlı sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi çalışmaları kapsamındaulusalprogramgeliştirmek,uygulamak,değerlendirmek.

h)  Faaliyet alanlarıyla ilgili hizmet içi eğitim programı hazırlamak ya dahazırlanmasınısağlamak,  bu  eğitimlerin  gerçekleştirilmesinisağlamak.

i)    Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı, Türkiye Diyabet ÖnlemeveKontrol Programı, Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı ve erişkinbazı metabolizmahastalıkları(tiroid,oateoporoz,gut)veçölyakhastalığıkontrolprogramlarınınildüzeyinde yürütülmesinisağlamak.

j)    Sağlıklı beslenme ve hareketli hayat hakkında vatandaşın bilgilendirilmesivebilinçlendirilmesine yönelik çalışmalaryapmak.

k)  Beslenme, obezite, diyabet ve metabolik hastalıklar ile ilgili yapılan çalışmalarıizleme ve değerlendirme çalışmaları yapmak. Mevcut durumu tespit etmek, gerekli hallerdearaştırmalaryapmak.

l)    Obezite, diyabet ve metabolik hastalıklar, beslenme/diyet/besinler ileilişkili/kaynaklı hastalıklarvefizikselaktiviteyeaitriskfaktörlerininmevcutdurumunuizlemek,izlemesonuçlarına göre her  bir risk  faktörü  için sağlık etki değerlendirmelerini  koordine etmek.

m)İldüzeyinde veri girişlerinin düzenli, yapılmasını sağlamak, kontroletmek.

n)  Çocuklarda sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin artırılması için okulçalışmalakapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü , gıda ileilişkilibeslenme hastalıklarının önlenmesi ve kontrolünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ,sağlıklıbeslenmeninkazandırılmasıvefizikselaktivitenintoplumdaartırılmasıçalışmalarıkapsamındabelediyeler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü başta olmak üzere yürütülen progran1larınildüzeyindeki tüm paydaşları ile işbirliğiyapmak.

o)  Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Platformu kapsamında yapılanprotokollerin(Lokantacılar ve Pastacılar vb), il düzeyinde yürütülmesini sağlamak ve izlemekişbirliğiyapmak.

p)  Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Kurulu 'nun işlerliğinin sağlanması, İl veİlçeHıfzıssıhhaKurulubünyesindekurulmuşolan"Sağlıklı BeslenmeveHareketliHayatKurulu"güncellenerek düzenli aralıklarla sunulan il faaliyet raporlarının izlenmesivedeğerlendirmesininyapılması.

q)  Toplumun her kesiminin yeterli ve dengeli beslenme konusundabilinçlenmesinisağlamak amacıyla bireylerin besin seçimi, hazırlama, koruma, tüketim vebeslenme alışkanlıklarının iyileştirilmesineyönelikbölgeselve/veyaildüzeyindebeslenme politikalarınıve programlarını geliştirmek ve uygulanmasınısağlamak.

r)   Bakanlıkçabelirlenen beslenme vediyet danışmanlığı hizmetlerine aithizmetkalite standartları,kriterleriveperformansstandartlarınınuygulanmasınısağlamak.

s)   Toplu beslenme hizmeti  sunulan yerlerde  (okul, yurt, hastane, kreş, bakımevi, cezaevi vb.) besinlerinsatınalınmasındanservisinekadargeçen her aşamada sağlıklı beslenmenin sağlanmasıamacıylagerekliçalışmalarıyapmak,hizmettenyararlananlarınbeslenmeihtiyaçlarınınkarşılanmasınayönelikprogramlaruygulamayakoyulmasınısağlamakve     denetlemek.

t)    Bakanlıkça hazırlanan obezitenin önlenmesi ve hareketli hayatın teşviki  içinyaş, cinsiyet,meslekvb.kriterleregöreulusalrehberlerinildüzeyindetanıtılması,kullanılmasıveuygulanmasınısağlamak.

u)  Bakanlıkça hazırlanan yürütülen programlarla ilgili görsel-işitselmateryallerin uygulanmasında ilgili birimlerle koordineliçalışmak.

v)  O-19 yaş grubu kişilerin büyüme ve gelişmesinde beslenmeye ilişkin konulardailgili birimlerle koordineli olarakçalışmak.

w)Faaliyet alanlarıyla ilgili hizmet içi eğitim programı hazırlamak ya dahazırlanmasını sağlamak, bu eğitimlerin gerçekleştirilmesinisağlamak.

x)  Görev alanıyla ilgili olarak  Genel Müdürlük  tarafından verilen  diğer görevleri   yerine getirmek.

y)  Ruh sağlığı ile ilgili koruyucu programları, çocuk ve ergenleri de kapsamak üzereruh sağlığının korunması ile ilgili faaliyetleri koordine etmek ve yürütmek.

z)  Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin birinci basamak sağlıkhizmetleriyle bütünleştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarıyürütmek.

aa)             Kronik ruhsal bozuklukların birinci basamak ağırlıklı olmak üzere ikinci basamakve üçüncübasamaktatanı,tedaviileizlemelerininvepsikososyalrehabilitasyonprogramlarınınyürütülmesi için gerekli çalışmalar yürütmek.

bb)                     Toplum Temelli Ruh Sağlığı uygulamalarıyla uyumlu hizmetlerin koordinasyonuve uygulanması  faaliyetlerini  yürütmek.

cc)                      Damgalama ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik savunuculukfaaliyetlerinin yürütülmesi  konusunda  çalışmalaryapmak.

dd)                     İntiharı azaltmak ve intiharı önleme konusunda farkındalık oluşturulması için çalışmalaryürütmek.

ee)          Otizm spektrum bozuklukları gibi çocukluk  çağında  başlayan  kronik ruhsal bozukluklarkonusundaerkentanılama-tedavi-rehabilitasyonhizmetlerininyürütülmesinisağlamak.

ff)           Çocuk istismarı ve ihmali gibi travmatik yaşantıları önlemek, erken müdahaleetmekvepsikososyaldestekkapsamındageliştirilenprojelerivefarkındalıkfaaliyetleriniyürütmek.

gg)          Öğrenme bozuklukları, dikkat eksikliği bozukluklar ı ve hiperaktivite gibiruhsalbozuklukların erken çocukluk döneminde tanılanması ve bu bozukluklar için koruyucuruh sağlığı hizmetleri kapsamında ilgili birimlerle birlikte geliştirilen özelprogramların yürütülmesinisağlamak.

hh)         Kadına ve aile içi şiddetle mücadeleye yönelik geliştirilen ruh sağlığı programlarıile hizmetiçieğitimlerlekapasiteartırmafaaliyetlerini,halkeğitimleriylefarkındalıkfaaliyetleriniyürütmek.

ii)  Koruyucu ruh sağlığı hizmetleri kapsamında halkın ve sağlık personelinineğitimfaaliyetlerini yürütmek.

jj)  Koruyucu ruh sağlığı hizmetleri kapsamında eğitici ve yol gösterici afiş,broşür,kitapçık, kısa film vb. eğitim materyalini hazırlamak , dağıtımınısağlamak.

kk)                     Koruyucuruhsağlığıhizmetleri kapsamındaüniversiteler,siviltoplumkuruluşlarıvb.ulusalveuluslararasıkuruluşlarlabirlikteçalışmalaryürütmek.

ll)  İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.