Çocuk, Ergen ve Kadın Üreme Sağlığı Birimi
07 Aralık 2023

a)    Anne ve bebek ölümleri inceleme komisyonları kurmak, anne ve bebekölümlerinintespit edilmesi ve gecikme modellerine göre ölümlerin raporlamak, ilgili birimlerlebirliktedeğerlendirmek , önceliklendirmek, yerel çözümler ve stratejiler geliştirmek,geliştirilençözümlerin hayata geçirilmesini takipetmek.

b)    Evlilik öncesinde, gebelik, yenidoğan ve çocukluk döneminde gerçekleştirilentümtarama programlarının il genelinde ilgili sağlık kuruluşlarında sağlıklı şekildeyürütülmesini sağlamak, lojistik süreçleri ve tarama programlarında saptanan şüpheli vakalarıyönetmek, program göstergelerini takipetmek.

c)    15-49  yaş  kadın,  gebe,  lohusa,  bebek,  çocuk  ve  ergen  izlemlerinin Bakanlıkça belirlenen standartlara uygun olarak uygulanmasını sağlamak, göstergeleri takip etmek uygulayıcılara geri bildirimvermek.

d)   Gebe, emzikli ve bebek/küçük çocuk beslenmesine yönelik doğruuygulamalarının yerleştirilmesinin sağlanması için ulusal politikalar ve programlar çevresinde yerelçalışmalar yapmak.

e)    Anne, çocuk ve ergen sağlığının korunması ve geliştirilmesi için ulusal politikalarve programlar  çerçevesinde  ilin özelliklerine  göre gerekli  stratejileri  belirlemek,uygulamak.

f)     Çocuk, ergen, kadın ve üreme sağlığı konularında sağlık personelinin bilgiihtiyacını belirlemek ve ulusal politikalar ve programlar çevresinde gereken eğitimleridüzenlemek.

g)    Çocuk, ergen, kadın ve üreme sağlığı konularında ulusal politikalar ve programlarçevresindehalkayönelikeğitimler,farkındalıkçalışmalarıdüzenlemek.

h)   Evlilik ve gebelik öncesinde, gebelikte, doğumda, lohusalıkta ve bebekçocuksağlığınınkorunmasıvegeliştirmesiiçinsağlıkkurumvekuruluşlarındabireyselbilgilendirme,danışmanlık ve gerekli tüm sağlık hizmet sunumunun ulusal politikalar veprogramlar çevresinde verilmesinisağlamak.

i)     Riskli gebeliklerin önlenmesi ve olumsuz sonuçlarının ortadan kaldırılmasıamacıyla ulusal politikalar  ve programlar  çevresinde  yerel  stratejiler belirlemek  veuygulamak.

j)     Yaşam boyu kadın ve erkeğin üreme sağlığının korunması ve geliştirilmesi vehizmet ihtiyacının ulusalpolitikalarveprogramlarçevresindekarşılanmasınısağlamak,toplumun vegençlerin bu alanda bilinçlenmesine katkıda bulunmak için gerekli çalışmalarıyapmak.

k)   Okul sağlığı çalışmalarını, müdürlük içi ilgili birimler ve il milli eğitim müdürlüğüilekoordineetmek,çalışmaların izlemevedeğerlendirmesinigerçekleştiımek.

l)     Çocuk, ergen, kadın ve üreme sağlığı hizmetlerinin il genelinde tüm sağlık kurumvekuruluşlarında standart, etkili ve sürekli bir şekilde yürütülmesinisağlamak.

m)  Çocuk, ergen, kadın ve üreme sağlığı konularında ulusal politikalar veprogramlar çevresinde yürütülen çalışmaları il düzeyinde diğer ilişkili kurum ve kuruluşlarlakoordine edilmesinisağlamak.

n)  Faaliyet alanında istatistiki bilgilerin toplanmasını, yerel araştırma veincelemelerin yapılmasınıkoordinevekontroletmek,ilgenelindeyürütülenprogramlarlailgiliverilerideğerlendirmek, düzeltici faaliyetler belirlemek ve uygulanmasınısağlamak.

o)   Faaliyet alanlarıyla ilgili hizmet içi eğitim programı hazırlamak ya dahazırlanmasını sağlamak, bu eğitimlerin gerçekleştirilmesinisağlamak.

p)   Kanser Kontrol Programının il düzeyinde yürütülmesini sağlamak, etkileriniizlemek,değerlendirmek ve geliştirilmesini sağlamak için çalışmalaryapmak.

q)   Aktif kanser kayıtlığı hizmetlerini yürütmek; kanser verilerini toplamak,verilerin kalitesini(tamlık,geçerlilikvezamanındalık)değerlendirmek,yeterlikalitedeverieldeetmekiçin gerekli iyileştirmeleri yapmak ve Başkanlığa verilerigöndermek.

r)    Kanser kayıt elemanlarının hizmet içi eğitimlerinisağlamak.

s)    Kanser taramaları ile ilgili her türlü istatistiki bilgileri toplamak, veriler inanalizini yapmak  ve  gerekli tedbirlerialmak.

t)    Ulusal kanser tarama standartlarını uygulamak, kanser taraması yapanbirimlerle koordineli olarak tarama hizmetlerini yürütmek, geliştirmek ve hizmet içi eğitim ilehalkeğitimleriniyürütmek.

u)   Kanser tarama sonrası, ilgili birimlerle kalite kriterlerine göre teşhismerkezlerinioluşturmak,aktifçalışmalarınısağlamak,birincibasamaktangönderilentaramasonrasıpozitifçıkan vakaların takibini yapmak ve sonucu Başkanlığabildirmek.

v)     Kanser Erken Teşhis ve Tarama Eğitim Merkezlerinin (KETEM) planlamasını ve kuruluş işlemlerini yürütmek, mobil tarama araçlarının temini için projeler üretmek.

w)   İl kanser danışma komisyonunu oluşturmak, sekretaryasını yürütmek,komisyonda belirtilen sorunların çözümünü sağlamak ve çözülmeyen sorunları Başkanlığabildirmek.

x)     Kanserle mücadeleye yönelik kanıta dayalı bilimsel yöntemleri uygulamak veolası kanser  etkenlerinin  ortadan kaldırılmasına  yönelik  işlemleriyürütmek.

y)  Kansere yol açan çevresel, davranışsa!ve mesleki faktörlerden tümhalkın/çalışanların korunmalarınaveilgilitaraflarınbilinçlendirilmesineyönelikgerçek/tüzelkişilervegönüllükuruluşlarlabirlikteeğitimlerveçalışmalaryürütmek,koordineetmek,denetlemekvekamuoyunabilgilendirmek.

z)  Faaliyet alanlarıyla ilgili hizmet içi eğitim programı hazırlamak ya da hazırlanmasını sağlamak, bu  eğitimlerin  gerçekleştirilmesini  sağlamak.

aa)Eğitim materyalleri ile ilgili basım, çoğaltım ve dağıtım işlemleriniyürütmek

bb)              Kanserden koruyucu diğer ulusal programların (tütün, obezite, fiziksel inaktivetevb. yönelik) yürütülmesinde ilgili bilimlere işbirliğiyapmak.

cc)              İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleriyapmaktadır.

 
  ÇOCUK,ERGEN,KADIN VE ÜREME SAĞLIĞI   
 
a3fabd6ac9544b2c95f4905153233570_Anne_Sutu.png3db7a95b56be4f3b9edd221f53f197a1_Bebek_Beslenmesi.pngcd2f48dda8d84520bad47dba822405bc_Cocuk_Guvenligi.png5a9286a1496f41f0a57b067c864c537b_Ergen_Sagligi.png
 ANNE SÜTÜ BEBEK BESLENMESİ ÇOCUK GÜVENLİĞİ ERGEN SAĞLIĞI
f864aa61bea8442e97606bf5ef028490_Evlilik_Oncesi_Tarama.png45c66e1ebb9a4dedb2dbe89c7993337b_Menstruel_Donem.pngf6f92132c50a4c73a5c24d57981c1a61_Yenidogan_Bebek_Bakimi.pngb165fbd6512b4404bf12fa2d3409795b_Yenidogan_Tarama.png
 EVLİLİK ÖNCESİ MESNTRUEL DÖNEM YENİDOĞAN BEBEK BAKIMI YENİDOĞAN TARAMA


       
MEME KANSER
SERVİKS KANSERİ
 KOLOREKTAL KANSERİPROSTAT KANSER
   
       
LÖSEMİ KANSERİ 
  AKCİĞER KANSERİKANSER GENEL