Özel Hastaneler Birimi
12 Şubat 2020

a)   Gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine ait özel hastaneler ile özel hastaneyebağlı olarak hizmet veren birimlerin ön izin, ruhsat ve faaliyetleri ile ilgili işlemleriniyürütmek.

b)   İlgilimevzuatıveBakanlığınplanlamalarıkapsamında;özelhastanelerinfaaliyetiileilgilitabipveuzmantabipkadroişlemleriiletıbbihizmetbirimi,cihazilave-iptali,isim,adres,sahiplik-unvandeğişiklikleri,yatakartırma/azaltma,kuruluşdevri,birleşmevetaşınmaileilgili işlemleriyürütmekvebunlarlailgilikayıtlarınBakanlığınelektroniksistemindekigüncelliğinisağlamak.

c)    Görevalanıileilgiliveritoplamak,analizveraporlamaçalışmalarınıyapmakve/veya yaptırmak.

d)   Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görevalanıylailgiliaraştırmalaryapmak,konuhakkındasempozyum,panel,çalıştay,seminer  vs.etkinlikleridüzenlemekvedüzenlenenulusalveuluslararasıetkinliklerekatkıve/veyakatılım sağlamak.

e)    Özel ayaktan tanı/tedavi hizmeti veren özel sağlık kuruluşlarının önizin,ruhsat/uygunluk belgesi ve faaliyetleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.

f)    İlgili mevzuatı ve Bakanlığın planlamaları kapsamında özel ayaktantam/tedavihizmeti veren tabip ve uzman tabip kadro işlemleri ile tıbbi hizmet birimi, cihazilave-iptali,isim,adres, sahiplik-unvandeğişiklikleri,kurul devri,birleşme,taşınmaileilgiliişlemleriniyürütmek ve bunlarla ilgili kayıtlan Bakanlığın elektronik sistemindeki güncelliğinisağlamak.

g)   Özel ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan kuruluşların ön izin, ruhsat ve faaliyetleriileilgili işlemlerini yürütmek ve bunlarla ilgili kayıtları Bakanlığın elektroniksistemindekigüncelliğinisağlamak.

h)   Görevalanıileilgiliveritoplamak,analizveraporlamaçalışmalarını yapmakve/veyayaptırmak.

i)     Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya dauygulatmak,görevalanıylailgiliaraştırmalaryapmak,konuhakkında sempozyum,panel,çalıştay,seminervs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkıve/veyakatılımsağlamak.

j)     İl Sağlık Müdürü tarafından verilen diğer görevleriyapmak.