Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi
12 Şubat 2020

a)   Afet,olağandışıveacildurumlarlasağlıkhizmetlerininsunumundaihtiyaçduyulacakhaberleşme, ilaç, tıbbı ve teknik malzemelere yönelik planlama yapmak, koordine etmekveyürütülmesinisağlamak.

b)  Acil durum ve afetlerde sağlık afet koordinasyonunun sağlamak, UlusalMedikal KurtarmaEkiplerinin (UMKE)oluşturulması,işletilmesivegerekliaraç,donanımvemalzeme temininin sağlanması, UMKE personelinin eğitim, tatbikat ve faaliyetlerini planlanması, gerçekleştirilmesi ve raporlanması işlemleriniyürütmek.

c)     Sağlık kurum ve kuruluşlarının sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinin  planlanması ve yürütülmesi ile sağlık afet planlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını koordineetmek.

d)  Acil durum ve afetlerde tıbbı kurtarma ve acil sağlık hizmetlerini ilgili tümtaraflarlaiş birliği ve koordinasyon içindesağlamak.

e)   Afet dönemi soması normal duruma geçilmesine kadar ihtiyaç duyulan her türlüsağlık hizmetinin sunulması ile ilgili tedbirleri almak, iş birliği ve koordinasyonusağlamak.

f)   Afetlere yönelik hizmet standartlarını ve çalışma esaslarını belirlemek, afetlerdesağlık hizmetleri için gerekli personel planlamasınıyapmak.

g)  İl düzeyinde sivil toplum örgütleri ile iş birliği içinde sağlık ve insaniyardım faaliyetlerinekatılmakvesağlıklailgilisiviltoplumkuruluşlarınınkoordinasyonunusağlamak.

h)  Kimyasal,Biyolojik,Radyolojik,NükleerveEndüstriyel(KBRN-E)maddeler ile ilgilimeydana gelebilecek her türlü kaza, saldırı veya sabotaj durumlarında sunulacaksağlıkhizmetleri ile ilgili planları yapmak, organize etmek, uygulamak.

i)    Afet ve olağandışı durumlarda ihtiyaç duyulacak malzemelerin , afet öncesi, sırasıve sonrasında  depolama  ve  tahsis  hizmetlerinisağlamak.

j)  Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görevalanıylailgiliaraştırmalaryapmak,konuhakkındasempozyum,panel,çalıştay,seminervs.etkinlikleridüzenlemekvedüzenlenenulusalveuluslararasıetkinliklerekatkıve/veyakatılımsağlamak.

k)    İl Sağlık Müdürü  tarafından  verilen  benzeri  görevleriyapmak.