Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi
17 Ocak 2020

 doç_dr_Aziz_ogutlu.JPG
Doç.Dr.Aziz ÖĞÜTLÜ
İl Sağlık Müdürü
Sivil Savunma İl Koordinatörü


ssavunmauzmani.JPG
Dursun Arslan 
Sivil Savunma Uzmanı


Sivil  Savunma Uzmanı Statü ve Görevleri

29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak çıkarılan ve 05 Ağustos 2010 tarihli ve 27663 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesinde belirtildiği üzere:
            “Kamu kurum ve kuruluşlarının sivil savunma, seferberlik ve savaş hali hizmetleri ile afet ve acil durum hizmetlerinin koordinasyonu amacı ile kurum ve kuruluşların Merkez Teşkilatlarında İdari ve Mali İşler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri bünyesinde birim yöneticisine doğrudan bağlı olarak, Kurum ve Kuruluşların Taşra Teşkilatlarında teşkilatın üst yöneticisine doğrudan bağlı olarak sivil savunma uzmanlarınca yürütülür.”Sivil savunma uzmanları kurum ve kuruluşlarda şube müdürü görev, yetki ve sorumluluklarına sahiptir.
 
29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanan Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkındaki Yönetmeliğin 9. maddesinde, Sivil Savunma Uzmanının görevleri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır;
Sivil savunma uzmanları bulundukları kurum ve kuruluşlarda aşağıdaki görevleri yapar: 
1) Sivil savunma planlarını hazırlamak ve bu planları güncellemek,
2) Kamu kurum ve kuruluşlarının tahliyeye ilişkin planlamasını koordine etmek,
3) Sivil savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak,
4) Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemenin tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve korunmalarının takibini yapmak,
5) Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği ilgili birimlerle koordine ederek belirlemek ve bütçeye konulmasını sağlamak,
6) Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirmek,
7) Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların gereklerini yerine getirmek,
8) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla; Kurumu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
9) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
10) 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin kurumunda uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek,
11) Kurum içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren sisteminin işletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,
12) Kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek,
13) Afet, sivil savunma, acil durum, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikeler, koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında kurum personeli ile kurumun denetimine tabi özel kuruluş personeline eğitim vermek,
14) Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda kurumu adına sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili kurumda tatbikatlar düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak,
15) Kurumun denetimine tabi kamu kurum ve kuruluşlarında yürütülen afet, sivil savunma, acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerini denetlemek,
16) Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırılmasını sağlamak,
17) Kurumun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin sekretarya hizmetini yapmak, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile koordinasyonu sağlamak,
18) Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, kamu kurum ve kuruluşlarının üst amiri adına hizmetin takip ve denetimini yapmak,
19) İlgili mevzuat uyarınca kurumun üst yöneticisi tarafından verilen görevleri yapmak.
20) Sivil Savunma Uzmanlarına ilgili mevzuatta yer almayan herhangi bir görev verilmez.

Sivil Savunma Dökümanları

Yangın Talimatı

Sivil Svunma İle İlgili Mevzuatlar

Sabotajlara Karşı Koruma Planı

Sağlık Müdürlüğü ve Hastanelerde Yapılması Gereken Planlar


Doğal Afetlerde Sivil Savunma

Depremden Korunma

Selden Korunma

Kuraklıktan Korunma

Kaya Düşmesinden Korunma

Hortumdan Korunma

Yangından Korunma

Toprak Kaymasından Korunma

Çığdan Korunma


Kimyasal, Biyolojik, Nükleer ve Radyolojik Saldırılara Karşı Korunma

İkaz ve Alarm İşaretleri

Halkın Alacağı Tedbirler

Nükleer Savaştan Korunma

Kimyasal Savaştan Korunma

Sığınaklar

Biyolojik Savastan Korunma