Eğitim Hizmetleri Birimi
13 Şubat 2020

 1. Müdürlüğün yıllık hizmet içi eğitim planını hazırlamak ve birimlertarafındanuygulanmasını, sonuç raporlarının yazılmasını koordine etmek.
 2. Müdürlüğün Uzaktan Sağlık Eğitimi Sistemi (USES) ile ilgili işlemlerinigerçekleştirmek.
 3. Sertifikalı eğitimlere ilişkin iş ve işlemleri ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütmek.
 4. Bakanlıkça Müdürlüklere yetki devri yapılan sağlık meslek mensuplarının diploma tescil işlemlerini gerçekleştirmek.
 5. Birimin görev alanına giren konulara ilişkin Müdürlük personeline eğitim vermek ve bu hizmetlerin yürütülmesine ilişkin denetleme yapmak.
 6. Müdürlüğün yayın işlemlerini Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile işbirliğiçerçevesinde koordine etmek.
 7. Görev alanı ile ilgili veri toplamak, analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak ve/veya yaptırmak.
 8. Faaliyet alanlarıylailgili eğitim programı hazırlayarak uygulamakyada uygulatmak,görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum,panel, çalıştay, seminervs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamak.
 9. İlgili mevzuatı gereği yapılacak sınav düzenlenmelerine yönelik iş ve işlemleriyürütmek.
 10. Personelin aday memurluk eğitimi ile hizmet içi eğitim, mesleki eğitimi ve gelişimiiçin eğitim materyallerini hazırlamak , eğitim vermek, seminer, sempozyum, konferans,araştırma ve benzeri etkinlikleri ilgili birimler ile koordine ederek düzenlemek.
 11. Görev alanı ile ilgili veri toplamak, analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak ve/veya yaptırmak.
 12. Kadın-erkek fırsat eşitliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 13. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.