Döner Sermaye Muhasebe Hizmetleri Birimi
22 Ocak 2020

  1. Gelirlerin ve alacakların ilgili mevzuatına göre tahsil edilmesi, yersiz ve fazla tahsil edilenlerin ilgililerine iade edilmesi, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi işlemlerini yürütmek.
  2. Para ve parayla ifade edilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililereverilmesi ve gönderilmesi işlemleıini yürütmek.
  3. Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek.
  4. Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilensürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak , arşivleme işlemlerinin yapılmasını yürütmek.
  5. Ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde 5018 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli kontrolleri yapmak.
  6. Gerekli bilgi ve raporları, yetkili kılınmış ilgili kamu idarelerine, ilgili mevzuatında belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek.
  7. Muhasebe biriminin ay sonu ve yılsonu hesap ve cetvellerini süresinde hazırlamak.
  8. Yönetim dönemi hesabını mevzuatında belirtilen süre içerisinde yetkili mercilere vermek.
  9. Harcama birimlerince hazırlanan taşınır yönetim hesabı cetvellerini inceleyip onaylayarakharcamayetkilisinegönderilmesiişlemlerini yürütmek.
  10. İlgili mevzuatında öngörülen ödemelerdeki öncelik sırasını göz önünde bulundurarak ödeme işlemlerini yüıütmek.
  11. Kanuni kesinti ve yükümlülüklere ilişkin yapılan tahsilat ve emanete alınan tutarların süresiiçinde ilgilikurumlarave kişilere gönderilmesi, iade edilmesi işlemlerini yürütmek.
  12. Muhasebe biriminin faaliyet alanına giren konulara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ,
  13. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.