Sağlık Hizmetleri İzleme, Değerlendirme ve Denetim Birimi
30 Ocak 2020

  1. İl genelinde kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kurum vekuruluşlarının ilgili mevzuat ve Bakanlık politika ve düzenlemeleri ile planlanan hedeflereuyumunu denetlemek ve gerekli yaptırımları uygulamak, izleme ve değerlendirme raporları hazırlamak.
  2.  Sağlıkta tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini düzenli olarak izlemek, mevzuata aykırı tanıtım ve bilgilendirme yapıldığı tespit edilen kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında gerekli yaptırımları uygulamak ve uygulanmasını sağlamak.
  3.  İlgili mevzuat gereğince tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hekim ve sağlık personeline verilen meslekten men cezalarını uygulamak.
  4. Yıllık il denetim planlarını ve denetim faaliyet raporlarını hazırlamak ve Bakanlığasunmak,denetçileri belirlemek ve denetim ekiplerini kurmak.
  5. Görev alanı ile ilgili veri toplamak , analiz ve raporlama çalışmalarım yapmak ve/veya yaptırmak.
  6. Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu  hakkında  sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamak.
  7. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.