İzleme, Değerlendirme İstatistik Birimi
06 Şubat 2020

  1. Aile hekimliği izleme ve değerlendirme iş ve işlemlerini yürütmek.
  2. Toplum sağlığı merkezi/ilçe sağlık müdürlüğü/entegre ilçe devlet hastanesi ve bağlı birimleri ile diğer birimlerinde yürütülen halk sağlığı hizmetlerinin izleme ve değerlendirme iş ve işlemlerini yürütmek.
  3. Yıllık izleme ve değerlendirme planlarını hazırlamak, onaylatmak ve uygulamak.
  4. İzleme ve değerlendirme faaliyetine ait formları bilgi sistemlerine kaydetmek.
  5. İzleme ve değerlendirme çalışmalarını rapor haline getirerek üst makamlara sunmak ve gerekli düzeltici önlemlerin alınmasını takip etmek.
  6. Aile hekimliği performans itiraz komisyonu iş ve işlemleri ile ilgili işleri yürütmek.
  7.  Müdürlüğün ilgili birimleriyle iş birliği yaparak halk sağlığı verilerini takip etmek ve değerlendirmek.
  8. Halk sağlığı alanındaki istatistiki verileri derlemek, standartlara uygun olarak analiz etmek, rapor haline getirmek ve önerilerde bulunmak.
  9. Faaliyet alanlarıyla  ilgili hizmet  içi  eğitim  programı  hazırlamak  ya da hazırlanmasını, bu eğitimlerin gerçekleştirilmesini  sağlamak.
  10. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.