İstatistik, Analiz ve Raporlama Birimi

a)    İhtiyaç duyulan veriler için gerekli formları istatistiki veri toplama mantığınauygun şekilde birimlerle koordineli olarak hazırlamak, elde edilen verileri analiz etmekve değerlendirmek.Toplanan tüm verilerin doğru ve daha iyi anlaşılabilmesi için gerekli hertürlü raporlama,tablo,grafik,bilginotuvebenzerlerinihazırlamakvebunlarıihtiyaçduyanbirimlerilepaylaşmak.

b)   Müdürlük istatistiklerinin uluslararası sağlık istatistiklerine uygun olacakşekilde üretilmesini ve üretilen ulusal/uluslararası sağlık istatistiklerinin kalite açısından güvenilirliğinive geçerliliğini kontrol  etmek, güncel  tutmak.

c)    Toplanan veya önceden toplanmış olan tüm verileri istatistiksel yöntemlerkullanarak incelemek,sınıflandırmak,özetleyerek raporlamakvearşivlemek.

d)   Veri derleme teknikleri ile sağlık politikalarının belirlenmesine yönelik bilgidesteği sağlamak.

e)    Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya dauygulatmak, görev alanıylailgiliaraştırmalaryapmak,konuhakkındasempozyum,panel,çalıştay,seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkıve/veya katılımsağlamak.

f)    Sağlık kurum ve kuruluşlarının mali durumlarını incelemek ve analizetmek.

g)   Sağlık kurum ve kuruluşlarının finansal risklerini belirlemek vedeğerlendirmek.

h)   Sağlık kurum ve kuruluşlarının malı durumlarına ilişkin risk alanlarınıiyileştirmekamacıyla önerilerdebulunmak.

i)     Sağlıkkurumvekuruluşlarındaverilenhizmetlereilişkinmaliyetanalizleriyapmak.

j)     Teşhis ve tedavi yöntemlerin i maliyet etkililik ve maliyet yararlılıkyönünden değerlendirmeye ilişkin iş ve işlemleriyürütmek.

k)   Hastanelerde yürütülen hizmetlerin hasta, hastalık ve klinik düzeyindegiderdağılımları ve maliyetlerine ilişkin çalışmalaryapmak.

l)     Sağlıkkurumvekuruluşlarınıngelirleriniizlemek,analizetmek,giderazaltıcıvegelir artırıcı düzenlemelere  ilişkin  iş ve işlemleriyürütmek.

m)Özel sağlık kurum ve kuruluşlarının Bakanlığa bağlı  sağlık  tesislerinden  hizmet alımına ilişkin iş ve işlemleriyapmak.

n)   Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya dauygulatmak,görevalanıylailgiliaraştırmalaryapmak,konu hakkındasempozyum,panel,çalıştay,seminervs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkıve/veya katılımsağlamak.

o)        Sağlık kurum ve kuruluşlarının stokları ile ilgili uygulamaya ilişkindüzenlemelereuyulmasınısağlamak.

p)        Sağlıkkurumvekuruluşlarının stoklarınıincelemekveanalizetmek,stoktüketimlerini takip etmek ve gerekli tedbirlerialmak.

q)       Sağlıkkurumvekuruluşlarınınstokyönetimikapsamındataşınırişlemleriniyürütmek.

r)         Sağlıktesislerininstokvelojistikyönetimisüreçlerineaitfaaliyetlerigerçekleştirmek.

s)         Sağlık tesislerinde ilaç ve tıbbi sarf yönetimine ilişkin hastane eczacılığıhizmetlerineait faaliyetleri gerçekleştirmek ve ilgili kuruluşlar ile koordinasyonusağlamak.

t)         Sağlık tesislerinin biyomedikal mühendislik hizmetlerini yürütmek ve koordineetmek.

u)         Tıbbi cihaz  ve  laboratuvar  hizmet  alımlarının  takibini  yapmak,  analiz etmek ve değerlendirmek.

v)       Mali kaynakların etkin, etkili ve verimli kullanılmasını sağlamak için yapılan düzenlemelerin takibini yapmak ve değerlendirmek.

w)      Sağlık tesislerinde tedarik planlama süreçlerine ilişkin düzenlemelereuyulmasını sağlamak ve gerekli tedbirlerialmak.

x)       Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görevalanıylailgiliaraştırmalaryapmak,konuhakkındasempozyum,panel,çalıştay,seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkıve/veya katılımsağlamak.

y)       İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.