Hastane Hizmetleri Birimi

Tıbbi Cihaz Talep Süreçleri ve Evrakları İçin Tıklayınız

a)    Bakanlığa bağlı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezlerini ve benzerisağlıkkuruluşlarını kurma ve işletme, gerektiğinde bunları birleştirme, ayırma, nakletmeveya kapatma işlemlerine ilişkin iş ve işlemleriyürütmek.

b)   Sağlık kurum ve kuruluşlarında her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabiliteedici sağlıkhizmetlerininyürütülmesinisağlamak,faaliyetleriizlemekvedeğerlendirmek,iyiuygulama  örneklerini yaygınlaştıımak.

c)    Sağlık kurum ve kuruluşları bünyesindeki evde sağlık hizmetleri, toplum temelliruh sağlığıhizmetleri,palyatifbakımhizmetleri,obezite,danışma,arındırmaverehabilitasyongibi merkezlerin yapılan planlamalara uygun olarak tesislerinin oluşturulması vefaaliyet göstermesinisağlamak.

d)   Acil  servis, yoğun bakım,  perinatal  merkez,  organ ve doku  nakli  merkezleri, travma merkezleri, onkoloji, kalp-damar cerrahi, anjiyografi, üremeye yardımcı tedavi merkezleri gibiözellikli planlama gerektiren tıbbı hizmet birimlerinin belirlenmiş planlamalara uygunolarak kurma, hizmet rolünün gerektirdiği  seviye ve  kapasitede  hizmet vermesini  sağlamayayönelik iş ve işlemleri  yürütmek.

e)    Sağlık tesisleri bünyesindeki özellikli hizmet birimlerinin personel teminikonusundaki çalışmalara destekvermek.

f)    Hastanelerin hizmet rollerinin ve yatak sayılarının belirlenmesi ile isim vermeveya isim değişikliğine ilişkin iş ve işlemleriyürütmek.

g)   Hastanelerin personel, tıbbı cihaz ve donanım ihtiyaçlarının tespiti, temini ve  tahsisi konusundaki çalışmalara destekvermek.

h)   İl düzeyinde Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile ilgili iş veişlemleriyürütmek.

i)     Sağlık hizmeti sunumunda gerekli olan hastane otelcilik hizmetlerininyürütülmesini sağlamak.

j)     Evde sağlık hizmetleri koordinasyon merkezi kurulmasına ilişkin veişlemleri yürütmek.

k)   Evde sağlık hizmetlerinin diğer birimler ile koordinasyon halinde yürütülmesini sağlamak.

l)     Görevalanıileilgiliveritoplamak,analizveraporlamaçalışmalarınıyapmakve/veyayaptırmak.

m)Bakanlığa bağlı sağlık tesislerinin üniversiteler ile birlikte kullanılmasına yönelikveya iş birliği yapılmasına yönelik işlemleriyürütmek.

n)   Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay,seminervs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkıve/veyakatılımsağlamak.

o)   Şehir hastanelerinin açılmasına yönelik gerekli tüm yazışma ve işlemleriyapmak,takibini ve koordinasyonunusağlamak.

p)   Şehir Hastanesi idarecisinin ve personelinin Kamu özel işbirliği modelikapsamında uyum eğitimlerinin yapılmasınısağlamak.

q)   Açılış sürecinde verimlilik, sağlığı ve güvenliği hizmetleri açısındançalışmayapmak.

r)     Tıbbı hizmetlere ilişkin  yöntem  beyanlarının  kontrolü  işlemleriniyürütmek.

s)    Şehir hastanelerine, mevcut hastanelerin taşınma stratejilerinin belirlenmesive hastaların taşınmasında planlama ve koordinasyonusağlamak.

t)     Daha etkin sağlık hizmeti sunabilmek için ihtiyaç planlamalarına göre,klinikbranşlaşma çalışmasınıyapmak.

u)   Mevcut       cihaz  listelerinin güncellenmesini     ve   ihtiyaç olacak    yeni cihazların planlanrnasııu  ilgili birimlerle  koordinasyon  sağlayarakyapmak.

v)   Şehir hastanelerinin sağlık hizmetlerinin, tıbbı etkinliğinin ve  kaynaklarııun daha verimlikullanılmasıkapsamındadonanımstandardizasyonunoluşturulmasınayönelikçalışmalarda  bulunmak  ve  ilgili birimlerle  çalışmayapmak.

w)Planlanan  cihazların  hizmet  süresince kullanım  etkinliği  analiziniyapmak.

x)   İl Sağlık Müdürü  tarafından verilen benzeri  görevleri yapmak.

Tıbbi Cihaz Talep Süreçleri ve Evrakları

İZİNLİ/İZİNSİZ TIBBİ CİHAZ TALEBİ DOSYA İÇERİĞİ

BELGELER

BELGE ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMA

Sağlık Tesisi İhtiyaç Tespit Komisyon Kararı

Sağlık Tesisi İhtiyaç Tespit Komisyon Kararı.docx

Talep edilen cihazın durumu hakkında net bilgi verilmesi, örnekteki yetkililerin ıslak imzası ve Atıl Cihaz sorgulaması yapılarak sorgulama ile ilgili açıklamanın Karar içerisinde yeralması gerekmektedir.

** Atıl Cihaz Analiz Sorgulama Tutanağı

Sağlık Tesisi İhtiyaç Tespit Komisyon Kararı.docx

Sağlık Tesisi İhtiyaç Tespit Komisyon Kararı içerisinde yer alması gerekmektedir. Atıl Cihaz Sorgulaması Türkiye geneli yapılması gerekmektedir.https://verimlilik.saglik.gov.tr/svg/atil_cihaz/atil_cihaz.php
yukarıdaki link üzerinden ilgili sorgulama yapılmaktadır.

Tıbbi Cihaz Merkezi Alım İzin Formu (Ek-1a)

Tıbbi Cihaz Merkezi Alım İzin Formu (Ek-1a).xlsx

Talep edilen cihaza aitverilerindoğru ve eksisksiz olarak forma işlenmesi gerekmektedir.

Gerekçe Raporu (Ek-1b)

Gerekçe Raporu Örneği (EK-1-B).docx

İlgili belgenin; Talep edilen cihazın kullanıldığıBranşın Uzman Hekimitarafından ıslak imza ile onaylanmış olması gerekmektedir.

Tıbbi Cihaz Merkezi Alım İzin Formu (Ek-2)

Tıbbi Cihaz Merkezi Alım İzin Formu (EK-2).docx

Talep edilen cihaz yada cihazların MKYSveTSİM uyumuKontrol edilmelidir. Talep edilen cihazlarınaktif, pasif ve hek durumlarının doğru belirtilmesi gerekmektedir. Arıza ve hek durumunda olan cihazlar ile ilgili evraklar kontrol edilemelidir(arızalı cihaza ait Teknik Servis Raporu,Proforma Fatura,Hek sürecindeki cihazın teknik raporu).

Tıbbi Cihaz Merkezi Alım İzin Formu (Ek-2a)

Tıbbi Cihaz Merkezi Alım İzin Formu (Ek-2a).docx

Talep edilen cihazın Hastane bünyesinde bulunması durumunda var olan Tüm cihazların(Aktif, Pasif, Arızalı ve Hek Sürecinde)ilgili form içerisinde eksiksiz olarak belirtilmesi gerekmektedir.Form daki cihaz sayısı ile MKYS de kayıtlı cihaz sayısıbire bir uyumlu olmak zorundadır.

Tıbbi Cihaz, Demirbaş ve Mefruşat İhtiyaçları Ödenek Talep Formu (EK-7)

Tıbbi Cihaz, Demirbaş ve Mefruşat İhtiyaçları Ödenek Talep Formu (EK-7).xlsx

Ek-2de yer alan Cihaz Maliyeti ile Ödenek Talep Formunda yer alan maliyet aynı olmak zorundadır.

Talep edilen Cihazın Şartnamesi

Talep edilen cihazın Teknik Şartnamesi

Şartname örneğindeki genel Maddeler2018/26 sayılı Genelgedoğrultusunda yer alması gereken zorunlu maddeler oluptüm Şartnamelerde bulunması gerekmekle birlikteCihaza Ait Teknik özellikler Talep Eden Uzman Hekim tarafından belirtilecektir.

***TALEP EDİLEN CİHAZIN BİRİM MALİYETİNİN250.000.00 TLYİ AŞMASI DURUMUNDA DAİMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONUNDAN (TCDÖİK) İZİN ALINMASI GEREKTİĞİ İÇİN
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONUN İZİN ONAY FORMUNUN DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR.

Daimi Özel İhtisas Komisyon Onay Formu

EK-2 DAİMİ İHTİSAS.docx

İlgili form içerisinde istenilen verilerin Diğer Form,MKYS ve TSİM ile uyumlu olması gerekmekte olup gerekli kontrollerin özenle yapılması gerekmektedir.

ROL GRUPLARINA GÖRE TALEP EDİLEBİLECEK MERKEZİ İZNE TABİ TIBBİ CİHAZ LİSTESİ EK:1/A

ROL GRUPLARINA GÖRE TALEP EDİLEBİLECEK MERKEZİ İZNE TABİ TIBBİ CİHAZ LİSTESİ EK:1/A

Cihaz Taleplerinde ilgili tablonun dikkate alınması gerekmektedir.

HEK işlemi akış süreci

HEK işlemi akış şeması

HEK işlemleri akış şemasına uygun şekilde yapılmalı ve süreç içerisindeki miktarlara dikkat edilmelidir.

Arıza Onarım Akış sürecı

Arıza Onarım Akış Şeması

Arıza ve Onarım Bildirimlerinde ilgili şema dikkate alınarak gerekli işlemler yapılmaldır.

Tıbbi Cihaz Hizmet Alımı Formu
(Ek-1C)(Hizmet Alımına Özel)

Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Hizmet Alımı Bilgi Formunun (EK-1C)

 

Manyetik Rezonans (MR),Bilgisayarlı Tomografi (BT)ve diğer görüntüleme hizmetleri için doldurulması gerekli olan formdur. İlgili hizmet ile ilgili cihaz bulunması durumunda bilgilerinin eksiksiz ve tam olarak doldurulması gerekmektedir. için tıklayınız

 

Fizik Tedavi Hizmet Alımı Formu
(Ek-6)

Fizik Tedavi Hizmet Alımı Formu (Ek-6)

 

Sadece Fizik Tedivi Hizmet Alımı talebi için doldurulması gerekli olan bir formdur.Verilerin eksiksiz ve Doğru doldurulmasına dikkat edilmelidir. için tıklayınız

 

06 Ocak 2021