overlay

Hastane Hizmetleri Birimi

Tıbbi Cihaz Talep Süreçleri ve Evrakları İçin Tıklayınız

a)    Bakanlığa bağlı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezlerini ve benzerisağlıkkuruluşlarını kurma ve işletme, gerektiğinde bunları birleştirme, ayırma, nakletmeveya kapatma işlemlerine ilişkin iş ve işlemleriyürütmek.

b)   Sağlık kurum ve kuruluşlarında her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabiliteedici sağlıkhizmetlerininyürütülmesinisağlamak,faaliyetleriizlemekvedeğerlendirmek,iyiuygulama  örneklerini yaygınlaştıımak.

c)    Sağlık kurum ve kuruluşları bünyesindeki evde sağlık hizmetleri, toplum temelliruh sağlığıhizmetleri,palyatifbakımhizmetleri,obezite,danışma,arındırmaverehabilitasyongibi merkezlerin yapılan planlamalara uygun olarak tesislerinin oluşturulması vefaaliyet göstermesinisağlamak.

d)   Acil  servis, yoğun bakım,  perinatal  merkez,  organ ve doku  nakli  merkezleri, travma merkezleri, onkoloji, kalp-damar cerrahi, anjiyografi, üremeye yardımcı tedavi merkezleri gibiözellikli planlama gerektiren tıbbı hizmet birimlerinin belirlenmiş planlamalara uygunolarak kurma, hizmet rolünün gerektirdiği  seviye ve  kapasitede  hizmet vermesini  sağlamayayönelik iş ve işlemleri  yürütmek.

e)    Sağlık tesisleri bünyesindeki özellikli hizmet birimlerinin personel teminikonusundaki çalışmalara destekvermek.

f)    Hastanelerin hizmet rollerinin ve yatak sayılarının belirlenmesi ile isim vermeveya isim değişikliğine ilişkin iş ve işlemleriyürütmek.

g)   Hastanelerin personel, tıbbı cihaz ve donanım ihtiyaçlarının tespiti, temini ve  tahsisi konusundaki çalışmalara destekvermek.

h)   İl düzeyinde Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile ilgili iş veişlemleriyürütmek.

i)     Sağlık hizmeti sunumunda gerekli olan hastane otelcilik hizmetlerininyürütülmesini sağlamak.

j)     Evde sağlık hizmetleri koordinasyon merkezi kurulmasına ilişkin veişlemleri yürütmek.

k)   Evde sağlık hizmetlerinin diğer birimler ile koordinasyon halinde yürütülmesini sağlamak.

l)     Görevalanıileilgiliveritoplamak,analizveraporlamaçalışmalarınıyapmakve/veyayaptırmak.

m)Bakanlığa bağlı sağlık tesislerinin üniversiteler ile birlikte kullanılmasına yönelikveya iş birliği yapılmasına yönelik işlemleriyürütmek.

n)   Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay,seminervs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkıve/veyakatılımsağlamak.

o)   Şehir hastanelerinin açılmasına yönelik gerekli tüm yazışma ve işlemleriyapmak,takibini ve koordinasyonunusağlamak.

p)   Şehir Hastanesi idarecisinin ve personelinin Kamu özel işbirliği modelikapsamında uyum eğitimlerinin yapılmasınısağlamak.

q)   Açılış sürecinde verimlilik, sağlığı ve güvenliği hizmetleri açısındançalışmayapmak.

r)     Tıbbı hizmetlere ilişkin  yöntem  beyanlarının  kontrolü  işlemleriniyürütmek.

s)    Şehir hastanelerine, mevcut hastanelerin taşınma stratejilerinin belirlenmesive hastaların taşınmasında planlama ve koordinasyonusağlamak.

t)     Daha etkin sağlık hizmeti sunabilmek için ihtiyaç planlamalarına göre,klinikbranşlaşma çalışmasınıyapmak.

u)   Mevcut       cihaz  listelerinin güncellenmesini     ve   ihtiyaç olacak    yeni cihazların planlanrnasııu  ilgili birimlerle  koordinasyon  sağlayarakyapmak.

v)   Şehir hastanelerinin sağlık hizmetlerinin, tıbbı etkinliğinin ve  kaynaklarııun daha verimlikullanılmasıkapsamındadonanımstandardizasyonunoluşturulmasınayönelikçalışmalarda  bulunmak  ve  ilgili birimlerle  çalışmayapmak.

w)Planlanan  cihazların  hizmet  süresince kullanım  etkinliği  analiziniyapmak.

x)   İl Sağlık Müdürü  tarafından verilen benzeri  görevleri yapmak.