İdari Hizmetler Birimi
22 Ocak 2020

  1. Kamu sağlık tesislerinin bütçe ve yatırım tekliflerinin hazırlatılması ve Bakanlığa sunulması, ilgili mevzuat çerçevesinde kamu sağlık tesislerin ingelirlerinin tahakkuk ettirilmesi, gelir ve alacakların takip ve tahsili ile harcama işlemleri ve muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe taleplerinin konsolide edilerek,gerçekleşmelerinin takip edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
  2. 5018 sayılı Kanun ile 22.12.2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi vediğer mevzuatla Strateji Geliştirme Başkanlığına verilen görevleri il düzeyinde yürütmek.
  3. Genel Bütçe ve döner sermaye işletmesi (bütçe, muhasebe, raporlama, performans, eködeme vb.) ile ilgili gerekli tüm iş ve işlemlerini ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütmek.
  4. Müdürlüğün görev alanına yönelik ihtiyaç duyulan satın alma ve kiralama ve işlemlerini yürütmek.
  5. Müdürlükçe satın alma işlemi yapılan mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin gerekli komisyonları kurmak ve muayene kabul işlemlerinin yapılması için ilgili birime göndermek, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek.
  6. Müdürlüğün sosyal hizmetler hariç tahakkuk, kredi ve avans iş ve işlemlerini yürütmek.
  7. Müdürlük personelinin mutemetlik işlemlerini yürütmek.
  8. İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri ile birinci basamak sağlık kurum ve kuruluşlarının nöbet ücreti ile ek ödeme uygulamalarını takip etmek,performans ölçütlerini geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak, ek ödeme ile ilgili diğer iş ve işlemleri yapmak.
  9. Aile hekimlerinin kullandığı demirbaş ve bina kira bedellerini belirlemek, demirbaşlarının satış, takip ve tahsil ile ilgili işlemlerini yürütmek .
  10. Tüketime yönelik ihtiyaçların hizmet sunumu için hazır bulundurulabilmesi amacıylaetkin stok yönetimini yürütmek, stok kayıtlarının Bakanlıkça belirlenen şekilde günceltutulmasını sağlamak.
  11. Müdürlük tarafından yürütülen hizmetlerin gerektirdiği taşınır ve taşınmazların kayıt,kontrol ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
  12. İç kontrol iş ve işlemlerini yürütmek.
  13. İldüzeyinde mali analiz süreçlerini koordine etmek ve raporlamasını yapmak.
  14. İl düzeyinde stok işlemlerini konsolide ederek koordine etmek.
  15. İl düzeyinde mali kaynaklarının geliştirilmesi, etkili ve verimli bir şekilde kullanılması yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak.
  16. Bakanlığın stratejik planının uygulanması, izlenmesi ve değerlendirmesi iş ve işlemleri yapmak.
  17. Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak,görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum, panel,çalıştay, seminervs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve/veyakatılım sağlamak.
  18. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak .
  19. Yatırım programınateklif edilen projeleriçin arsa temin etmek ve sözkonusu taşınmazlarlailgiligerekliveişlemleriyaptırmak.
  20. Bakanlığın ihtiyaç duyduğu taşınmazların kamulaştırma işlemleriniyürütmek
  21. İldeki sağlık yapılarının son kullanıbirimlerce teslim alınması süreçlerini koordineetmek, devir teslim işlerini yürütmek.
  22. Müdürlükhizmetlerindekullanılacakbinalariçinbelirlenenihtiyaç programlarına uygun olarak mühendislik hizmetlerini yürütmek , projeleri hazırlamak veya hazırlatmak.
  23. Ön veya tam proje için yapılacak olan inşaat ihaleleri ve bu hizmetler için ilgilibirimlerle koordinasyon sağlamak.
  24. Sağlık tesisleri yatırım planlama ve takibini yapmak.
  25. Müdürlükinşaatlarınınkontrollüğünüyapmakveyayaptırılmasınısağlamak.
  26. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.