2024/4. EK YERLEŞTİRME İŞLEMİNE İLİŞKİN DUYURU METNİ
06 Haziran 2024

SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AİLE HEKİMLİĞİ

 

 

2024/4. EK YERLEŞTİRME İŞLEMİNE İLİŞKİN DUYURU METNİ

 

İlimizdeki mevcut Aile Hekimliği Birimlerinden istifa, emeklilik, sözleşme feshi vs. nedenlerle boş olan ve yeni açılan Aile Hekimliği Birimleri için 10 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 15:00’de  “5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu ile Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ve Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği hükümleri uyarınca” Aile Hekimliği ek yerleştirme işlemi yapılacaktır.

 

EK YERLEŞTİRME YAPILACAK OLAN BİRİMLERE İLİŞKİN BİLGİLER

 

 

SIRA NO

 

İLÇESİ / SOSYOEKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ

 

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ / GRUBU

 

A.H.B. KODU

 

TOPLAM

NÜFUS

 

GEZİCİ NÜFUS

(Toplam Nüfusa Dahil)

 

BİRİM SAYISI

 

BİNA DURUMU

AİLE HEKİMLİĞİ UZMAN KADROSU

KADRO SAYISI

BOŞ

1

KARASU/

3. BÖLGE

AZİZİYE ASM/

D GRUBU

54 09 010

3.485

92

4

ÖZEL

2

2

2

KAYNARCA/

4. BÖLGE

YILDIZ ASM/

A GRUBU

54 10 005

2.358

849

4

ÖZEL

2

1

 

      

     

Müracaatlar 24/06/2024 tarihinde başlayacak ve 28/06/2024 tarihi saat 17:00ye kadar kabul edilecektir. Yerleştirme işlemine katılmak isteyen hekimler, kendilerinden istenen belgeleri önceden  http://www.sakaryaism.gov.tr/adresinden temin ederek, eksiksiz olarak  doldurduktan sonra İl Sağlık Müdürlüğü Evrak Kayıt Biriminde kayıt yaptırarak 28/06/2024 günü saat  17:00’a kadar İl Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği Birimine şahsen (çalıştığı kurumda işleri aksatmayacak şekilde) elden teslim edeceklerdir. Postayla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Müracaat süresinin bitimini takiben hazırlanacak öncelik sıralaması ve başvuru gruplarına göre hazırlanan hizmet puanı sıralama listesi 04/07/2024 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğünün http://www.sakaryaism.gov.tr/adresinde ilan edilecektir. 05/07/2024 tarihinde ise mesai bitimine kadar yapılan hizmet puanı ile ilgili itirazlar dikkate alınarak, hazırlanan tercih ve yerleştirmeye esas son hizmet puanı sıralama listesi 08/07/2024 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğünün http://www.sakaryaism.gov.tr/adresinde ilan edilecektir.

 

          

 

 

          Muvafakat İşlemleri; Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2020/1 ve 2021/8 sayılı Aile hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri konulu Genelgesine istinaden; Personel Hizmetleri Başkanlığınca yürütülecektir.

Yerleştirme işlemleri 10/07/2024 Çarşamba günü saat  15:00’de İl Sağlık Müdürlüğü Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda (Başvuru sayısı salon kapasitesinin üstünde olması durumunda önceden ilan edilmek üzere Valilik 4 No’lu Toplantı Salonunda) gerçekleştirilecektir. Yerleştirme işlemi Aile Hekimliği Yerleştirme Komisyonu tarafından yürütülecek ve yerleştirme işlemi sonucu aile hekimliği birimlerine yerleşen hekimler ile karşılıklı olarak önce Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin 27. Maddesinin 3. Fıkrası; “Bakanlığa tahsisli veya Bakanlığın kullanımındaki taşınmazlarda hizmet vermek üzere yerleştirilen aile hekimlerince kira sözleşmesi imzalanmadan, hizmet sözleşmesi imzalanamaz.” hükmü gereğince; Bakanlık kullanımındaki taşınmazlar için kira sözleşmesini imzaladıktan sonra 15.07.2024 tarihi itibariyle İl Sağlık Müdürlüğü ile Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi imzalayacak 15.07.2024 tarihi resmi tatil olması nedeniyle 16.07.2024 tarihi itibariyle yeni görev yerlerinde göreve başlayacaklardır.

Yerleştirme sonuçları http://www.sakaryaism.gov.tr/ web sayfasında 15 gün süreyle ilan edilecektir.

 

 

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK OLAN SIRALAMA USULÜ

 

Yerleştirme işlemleri Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ve ilgili maddelerine göre Dördüncü Bölüm Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütler ile Atama ve Nakillere İlişkin Esaslar çerçevesinde aşağıdaki sıralamaya göre yapılacaktır.

 

a)      Fiilen en az altı ay aile hekimliği yaparak akabinde askerlik veya doğum nedeniyle sözleşmesini feshederek bir defalık tercih hakkına sahip olan aile hekimleri; bu grupta bulunan aile hekimlerine askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihine göre öncelik verilir. Kamu görevlisi olmayan hekimler için ise müdürlüğe başvuru tarihine göre öncelik verilir.

 

b)     Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var ise; o pozisyonu önce o ilde aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları(b1), daha sonra ildeki diğer aile hekimliği uzmanları(b2),

 

 

c)      Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, aynı yerleştirme işleminde kullanılmak üzere (a) bendindeki bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri, takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak üzere yargı kararının uygulanması bakımından başka birinin göreve başlatılması zarureti nedeniyle sözleşmesi feshedilen aile hekimleri, takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak üzere 25/01/2013 tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olan tabip ve uzman tabipler,

 

d)     İl içindeki tabip ve uzman tabipler

 

 

 

YERLEŞTİRME İŞLEMİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

 

  • Aile hekimliği uzmanlarının, grup çalışmasının sağlanması, uzmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve kişilerin hizmet unsurlarından dengeli bir şekilde yararlanabilmeleri için her aile sağlığı merkezinden bir pozisyonu tercih ederek yerleşme hakları vardır. Bu hak birinci fıkranın (b) bendindeki yerleştirmeler için uygulanır.

Buna göre;

              1,2,3 birimli Aile Sağlığı Merkezlerinde 1,

              4,5,6,7,8 birimli Aile Sağlığı Merkezlerinde 2

              9,10,11 birimli Aile Sağlığı Merkezlerinde ise 3 Aile Hekimi Uzmanı kontenjanı vardır.  

              Aile hekimliği uzmanı, aile hekimliği uzmanı kontenjanı dolan bir aile sağlığı merkezine ancak durumuna uygun birinci fıkranın (c) veya (d) bentlerinden ve hizmet puanları sıralamasına göre yerleşebilir.

 

  • Yerleştirme yapılırken, Kurumun ve müdürlüğün internet sayfası üzerinden en az beş gün süreyle boş pozisyonun ilanı yapılır ve başvuranların belirlenen yer, gün ve saatte yerleştirme toplantısında hazır bulunmaları duyurulur. Yerleştirme işlemi 25 Ocak 2013 Tarih ve 28539 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin Dördüncü Bölüm 15. Madde 4.fıkrasında yer alan “Yerleştirmenin yapılacağı ilde halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte bütün yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır.” hükümlerine göre tek oturumda gerçekleştirilecektir. Bu işlemler ilanda duyurulan gün ve saatte elektronik ortamda da yapılabilir.

 

  • Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu, resmi tatil günleri ve yıllık izin için kullanılan günler fiili çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz.

 

  • 30.06.2021 tarih ve 31527 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin 6 ncı madde 5 inci fıkrasında “Sözleşme dönemi bitmeden başka bir aile hekimliği birimine yerleşen aile hekimi ile yeni sözleşme imzalanmaz. Yeni birimdeki görev mevcut sözleşme doğrultusunda yürütülür.” hükmü yer almakta ve aynı yönetmeliğin madde 26,  4 üncü fıkrasında “Eğitime başladıkları tarihte çalıştıkları aile hekimliği birimini en az üç yıl değiştirmemek şartıyla bu maddeye göre uzmanlık eğitimini başarıyla tamamlayan sözleşmeli aile hekimleri, 3359 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi gereğince yapmakla yükümlü oldukları Devlet hizmetini ifa etmiş sayılırlar.” hükmü yer almakta olup, bu hükümler doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

 

  • Yerleştirme işlemi yapılmasına rağmen yerleştirildiği yeni birimde başlamayan aile hekiminin eski birimine iadesi yapılmaz ve hekim 1 yıl süre ile yeniden yerleştirme başvurusunda bulunamaz. Bu maddedeki yerleştirmeye ilişkin diğer usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.

 

  • Yerleştirme işlemleri için, adayın geçerli bir kimlik belgesiyle birlikte bizzat kendisinin gelmesi şarttır. Ancak hastalık, acil durum, yakının vefatı vb. mücbir bir mazereti olanlar, noter onaylı Sakarya İli Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği 2024/4. Ek Yerleştirme işleminde, sıram geldiğinde şahsım adına yer belirleme ve sözleşme yapma yetkisini ……… kimlik  no’lu ………..’ya veriyorum’’ ibaresi olan vekaletname ile vekil kıldıkları kişi  aracılığı ile ek yerleştirme işlemine katılabilirler.

 

 

  • Aile Hekimliği bölge tercih ve yerleştirme işlemleri, Yönetmeliğin ilgili maddeleri dikkate alınarak oluşturulan listelerdeki sıralamaya uygun olarak yapılacaktır.

 

  • Aile Hekim Uzmanları ve Sakarya İlinde mevcut Sözleşmeli Aile Hekimlerinin dışında, yerleştirmeye başvuracak hekimlerin varsa Aile Hekimliği l. Aşama Uyum Eğitim Sertifikalarını başvuru evrakları ile birlikte sunmaları gerekmektedir. Başvuru yapmak isteyen hekimlerimizden henüz l. Aşama Uyum Eğitimi Sertifikası bulunmayanların başvuruları da kabul edilecek olup, bu durumdaki hekimler için daha sonra eğitim planlanacaktır.

 

  • 10/07/2024 tarihinde yerleştirmesi yapılan Aile Hekimleri 15/07/2024 tarihinden geçerli olmak üzere sözleşme imzalayacaklar ancak 15.07.2024 tarihi resmi tatil olması nedeniyle 16.07.2024 tarihindegöreve başlayacaklardır.

 

 

AİLE HEKİMLİĞİ EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ UYGULAMA ESAS VE USULLERİ

 

Madde 1 Ek Yerleştirme İlanı Müdürlüğümüz internet sitesinde ilan edildiği tarih itibariyle tebliğ yerine geçer.

 

Madde 2 Yerleştirme işlemi Valilik Makamının Onayı ile oluşturulmuş Aile Hekimliği Yerleştirme Komisyonu tarafından bu talimatın ilgili maddelerine göre yürütülecektir.

 

Madde 3 Olağanüstü bir durum geliştiği takdirde yerleştirme işlemi komisyon tarafından ertelenebilir.

 

Madde 4 Yerleştirme işlemi başladıktan sonra ara verme komisyon tarafından belirlenir.

 

Madde 5 Yerleştirme işleminden önce yapılacak işlemler:

 

a)      Adaylar veya vekilleri salona Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personele geçerli bir kimlik belgesi gösterip, imza atarak girebilecektir. Başvuru yapan hekimler dışında diğer şahıslar salona alınmayacaktır.

 

b)     Aile Hekimliği Ek Yerleştirme İşlemine süresi içinde müracaat eden ve evraklarını eksiksiz olarak İl Sağlık Müdürlüğüne teslim eden adayların öncelik sıralamasına göre oluşturulan isim listesi ile boş olan/boşalacak olan pozisyonların listesi salonda barkovizyon ekranıyla yansıtılacaktır.

 

Madde 6 Yer seçme ve sözleşme imzalama işlemi:

 

a)      İlgili yönetmelikte belirtilen öncelik sıralamasına göre oluşturulan listeye göre sıradaki adayın ismi okunacaktır.

 

b)     İsmi okunan aday veya vekil, öncelikle tercih yapıp yapmayacağını, tercih yapacak ise, seçtiği birimi sözlü olarak komisyon ve salondakilerin net olarak duyacağı şekilde ifade edecektir.

 

 

c)      Birim seçimini yapan aday veya vekili Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesini imzalayacaktır.

 

d)     İsmi okunan aday veya vekilinin bulunmaması durumunda adayın ismi 2 defa daha okunacak, yine yok ise adayın salonda bulunmadığı komisyon tarafından saati ile birlikte tutanak altına alınacaktır.

 

 

e)      Yerleştirme işlemine geç gelenler veya 3 kez anons edilerek çağrıldığında herhangi bir sebeple sahneye gelmeyenler ek yerleştirme işlemi bitene kadar “pas” (erteleme) hakkını kullanmış sayılır. Tüm pozisyonlar bitene kadar gelmeyenler “ek yerleştirme işleminden feragat etmiş” sayılır. Aile Hekimliği pozisyonlarının tamamı dolduğunda ek yerleştirme işlemi sona erer.

 

Madde 7 Devlet Hizmet yükümlüsü olarak görev yapan aile hekimliği uzmanları ve tabipler; Sadece Kadrolarının bulunduğu ilçe sınırları içerisinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin EK-4 ünde yer alan Sosyo-Ekonomik gelişmişlik bölgesi sıralamasına göre kadrolarının bulunduğu ilçe ile aynı gelişmişlik seviyesinde ya da daha alt seviyede bulunan ilçelerdeki aile hekimliği pozisyonlarına başvurabilirler.

 

Madde 8 Aile Sağlığı Merkezi ve Poliklinik odası seçimleri, evrak ve malzeme devir teslim işlemleri

a)       Aile Hekimliği Birimini tercih eden hekimler Müdürlükçe belirlenmiş ve yayınlanmış olan Aile Sağlığı Merkezi ile Aile Hekimliği Birimine ait; bina mülkiyeti (kamu, kiralık vb. binası olup olmama durumu), geçici yer gösterilmesi, ısınma durumu, metrekare özellikleri gibi her aile hekimliği birimine ait fiziki şartları da kabul etmiş sayılacaktır.

 

b)      Aile Hekimliği Birimini seçmiş olan hekim, görev yapacağı Aile Sağlığı Merkezinde aynı Aile Hekimliği Birimine daha önce tahsis edilmiş olan poliklinik odasını da seçmiş sayılır. Gruplandırma işlemi hekim ve birim endeksli olduğundan, boşalmış olan pozisyona yeni yerleşen aile hekiminin yeniden gruplandırma başvurusunda bulunması ve bunun müdürlük tarafından tescil edilmesi gerekir.  Aile hekimi olarak görev yapmakta iken başka bir pozisyona yerleştirilme hakkı elde eden hekimlerimiz kendilerine ait olan şahsi malzemeleri yanında, Sağlık Müdürlüğünden temin ederek kullanmakta oldukları zimmet karşılığı kiraladıkları demirbaş malzemeleri isterlerse yeni birimlerine götürebileceklerdir. Zimmet edilmemiş ya da kiralanmamış malzemeler yerinde bırakılacaktır. Tüm resmi evraklarını Toplum Sağlığı Merkezine imza ve tutanak karşılığı elden teslimi yapılacaktır. Bulunduğu bölgeden ayrılacak olan aile hekimi kendisine kayıtlı kişilerin verilerini sorumlu olacak aile hekimine devreder. Devir teslimin yapılamadığı durumlarda ayrılacak olan aile hekimi bu verileri CD ortamında bölgesindeki toplum sağlığı merkezine teslim eder. Ayrılan aile hekiminin hiçbir şekilde verileri devredemediği hallerde toplum sağlığı merkezi gerekli verileri temin ederek sorumlu olacak aile hekimine verir ve devir teslimi yapmayan aile hekimi ile ilgili tutanak tutarak müdürlüğe bildirir.

 

            Madde 9 Diğer: 

   

          a) Bu hükümler dışında gelişebilecek durumlar hakkında Komisyon karar verecektir.                               

 

ERTELEME HAKKI KULLANIMI

 

           Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 15'inci maddesinin 1/a/b/c/d bendi kapsamında aile hekimliği yerleştirme işlemine katılan personelden (a) bendi kapsamında olup sıra kendisine geldiğinde hakkını kullanmayan hekim aynı grup içinde hakkını daha sonra kullanmak isteyeceği gibi bulunduğu grupta hakkını kullanmak istemediğini beyan edebilir. Aynı grupta hakkını daha sonra kullanacağını beyan eden hekim aynı grup içinde istediği zaman araya girip tercih yapabilir. Hakkını bu grupta kullanmayacağını beyan eden hekim aile hekimliği uzmanı ise (b2) aile hekimi olmayan aile hekimliği uzmanı olarak yerleştirmeye devam eder. Burada hakkını kullanmak istememesi ya da kullanamaması halinde ise (a) bendinden gelen öncelik hakkından dolayı (c) bendi kapsamında. Yerleştirmeye devam eder. (a) bendi kapsamında yerleştirmeye katılan ancak sıra kendisine gelmesine rağmen bu grupta hakkını kullanmayan hekim aile hekimliği uzmanı değilse yerleştirmeye (c) bendinden devam eder. (a) bendinde sıra kendisine gelmeden yerleştirme işleminin sona ermesi halinde mevzuattan kaynaklanan öncelik hakkını kullanmak isteyen hekimin bir sonraki yerleştirmeye başvurması gerekmektedir. (b1) bendi kapsamında yerleştirmeye katılan aile hekimliği uzmanları ve (a) bendi kapsamındaki öncelik hakkını kullanmayanlar (c) bendine, (b2) aile hekimi olmayan aile hekimliği uzmanları ise (d) grubuna düşerler. (a) grubundaki hekimlerin sıralaması yapılırken kamu personeli olanların ücretsiz izinden dönüş tarihleri (kamu görevine başlama tarihi), kamu personeli olmayanların ise yerleştirmeye başvuru tarihleri dikkate alınır.

            Kendi bendi içinde, hakkını sonra kullanacağını beyan eden hekim, bulunduğu bendin yerleştirme işlemi devam ederken istediği zaman araya girip tercih hakkını kullanabilir. Bulunduğu bend kapsamında hakkını kullanmayacağını beyan eden hekimlerden (a) ve (b) grubunda olanlar yukarıdaki açıklandığı şekilde yerleştirme işlemine devam ederler. (c) grubunda hakkını kullanmak istemeyen hekimler ise (d) grubunda bu gruptaki diğer hekimlerle beraber hizmet puanlarına göre sıralanırlar. Kendi bendinde tercih yapmayıp alt bendlere düşen hekimler, düşmüş oldukları bend kapsamında tercih yapacak olan diğer hekimlerle beraber hizmet puanlarına göre sıralanırlar. Yeni gruplarında üst bendlerden gelmiş olmaları nedeniyle hizmet puanlarına bakılmaksızın önce tercih hakkı kullanmaları gibi bir durum söz konusu değildir.

         Bekleyeceğim diyen aday yerleştirme işlemi sonuna kadar tekrar başvuruda bulunup tercih hakkını kullanmaz ise tercih hakkından vazgeçmiş sayılarak bekleyeceği pozisyon kalmayacağı için yerleştirme işlemleri dışında kalır ve hiçbir hak iddia edemez.

 

BAŞVURU EVRAKLARI

 

 

EK-1 (A Grubu Askerlik Görevi /Doğum İzni Sonrası Başlayan Hekimler İçin)

1.Grupta yer alan hekimler için istenen belgeler

1) Başvuru Formu

2) Aile hekimliği sözleşmesinin askerlik veya doğum nedeniyle fesih edildiğini gösterir belge

3) Geçerli kimlik fotokopisi

4) Sağlık Bakanlığı EKİP Portal hizmet puan çıktısı (Belgenin altına el yazısı ile “Hizmet puanına itirazım yoktur. …/…/2024” yazılacak ve imzalanacaktır.)

5) Göreve başlama belgesi (askerlik dönüşü veya doğum sonrası).Bu grupta bulunan aile hekimlerinin öncelik sıralaması askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihidir.

6) Aile Hekiminin bağlı bulunduğu İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezinden askerlik veya doğum nedeniyle sözleşme feshinden önce fiili 6 ay çalışma süresini gösterir yazı.

 

EK-2 (B Grubu Aile Hekimi Uzmanları İçin)

B.1 - Aile hekimliği yapan aile hekimi uzmanlarından istenen belgeler  

1) Başvuru Formu

2) Sağlık Bakanlığı EKİP Portal hizmet puan çıktısı (Belgenin altına el yazısı ile “Hizmet puanına itirazım yoktur. …/…/2024” yazılacak ve imzalanacaktır.)

3) Geçerli kimlik fotokopisi

4) SAHU kapsamında uzmanlık eğitimini tamamlayan aile hekimlerinin tescilli diploma fotokopisi veya Doktor Bilgi Bankası dökümü.

 

B.2 - Aile hekimliği yapmayan ve kadrosu ilde bulunan aile hekimi uzmanlarından istenen belgeler

1) Başvuru Formu

2) Aile Hekimliği Bilgi Formu (EK – 2)

3) Aile hekimliği Başvuru formu (EK – 3)

4) Sağlık Bakanlığı EKİP Portal hizmet puan çıktısı (Belgenin altına el yazısı ile “Hizmet puanına itirazım yoktur. …/…/2024” yazılacak ve imzalanacaktır.)

5)Geçerli kimlik fotokopisi Destek Hizmetleri Birim Sorumlusu tarafından aslı gibidir onaylı

 

EK-3 (C Grubu Aile Hekimliği Yapan Hekimler / Mazeret Nedeni ile Atama / Takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak şartı ile; yargı kararının uygulanması bakımından başka birinin göreve başlatılması zarureti nedeniyle sözleşmesi feshedilen aile hekimleri)

 

 C Grubunda yer alan hekimler için istenen belgeler 

1) Başvuru Formu

2) Sağlık Bakanlığı EKİP Portal hizmet puan çıktısı (Belgenin altına el yazısı ile “Hizmet puanına itirazım yoktur. …/…/2024” yazılacak ve imzalanacaktır.)

3) 25.01.2013 tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama karar örneği.

4) 25.01.2013 tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan aile hekimliği yaptığı İlde son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olduğunu gösterir yazı.

5) Sözleşmesinin yargı kararının uygulanması bakımından başka birinin göreve başlatılması zarureti nedeniyle feshedildiğine dair belgeler.

6) Geçerli kimlik fotokopisi

 

 

 

 

 

 

 

 EK-4 (D Grubu Tabip ve Uzman Tabipler İçin)

1) Başvuru formu

2) Aile Hekimliği Bilgi Formu (EK – 2)

3) Aile hekimliği Başvuru formu (EK – 3)

4) Varsa 1.Aşama uyum eğitimi sertifika fotokopisi (aslı gibidir onaylanmış)

5) Sağlık Bakanlığı EKİP Portal hizmet puan çıktısı (Belgenin altına el yazısı ile “Hizmet puanına itirazım yoktur. …/…/2024” yazılacak ve imzalanacaktır.)

6) Geçerli kimlik fotokopisi Destek Hizmetleri Birim Sorumlusu tarafından aslı gibidir onayı

7) Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan pratisyen hekimler ve uzman hekimler için Ek-4’e göre düzenlenmiş kurumlarından alacakları muvafakatname.

                                                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                  e-imzalıdır.
                                                                                          Prof. Dr.Aziz ÖĞÜTLÜ
                                                                                                İl Sağlık Müdürü
2024/4. Ek Yerleştirme Uygulama Takvimi İçin Tıklayınız.

1. Grup (A Bendi Başvuru Evrakları) İçin Tıklayınız.

2. Grup (B1 Bendi Başvuru Evrakları) İçin Tıklayınız.

3. Grup (B2 Bendi Başvuru Evrakları) İçin Tıklayınız.

4. Grup (C Bendi Başvuru Evrakları) İçin Tıklayınız.

5. Grup (D Bendi Başvuru Evrakları) İçin Tıklayınız.