overlay

2021 Yılı Mayıs Dönemi İl İçi Yer Değişikliği Kurası


T.C. SAKARYA VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

2021 Yılı Mayıs Dönemi İl İçi Yer Değişikliği Kurası

İLAN

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 371 inci maddesi ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa dayanılarak hazırlanan ve 25.02.2019 tarih ve 88088132 barkod sayısı ile yürürlüğe giren "Sağlık Bakanlığı Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirmesine İlişkin Yönergesin 7. maddesine istinaden; söz konusu kura aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre İl Sağlık Müdürlüğümüzce sonuçlandırılacaktır.

USUL VE ESASLAR

 • 1-Sağlık Bakanlığı Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirmesine ilişkin Yönergesinin Atama Dönemleri Başlıklı 7. Maddesine istinaden 2021 Yılı Mayıs Dönemi İl İçi Yer Değişikliği başvuruları 30.04.2021 -06.05.2021 tarihleri arasında kabul edilecektir.
 • 2-Tayin başvurusunda bulanacak personel, başvuru evraklarını (İl içi atama ve nakil talep formu, hizmet puanını gösterir pbs/ekip çıktısı) görevli bulunduğu sağlık tesisi idaresine (Başkan, Başkan Yardımcısı, Başhekim, Başhekim Yardımcısı, İlçe Sağlık Müdürü, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı, Şube Müdürü, Uzman) onaylatıp süresi içerisinde evrak kayıt birimine teslim etmesi gerekmektedir. İmzasız ve onaysız olanlar ile 06 Mayıs 2021 tarihi mesai bitiminden sonra başvuruda bulunanların talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

   

 • 3-Tayin başvuruları müracaat tarihleri arasında personelin görev yaptığı birimce (geçici görev dahil) alınarak, 07.05.2021 tarihi mesai bitimine kadar EBYS üzerinden üst yazı ile ayrıca fiziki evraklarında Müdürlüğümüz evrak birimine ulaştırılması gerekmektedir.

   

 • 4-Sağlık hizmetinin aksamaması ve etkili personel planlaması yapılabilmesi için kura son başvuru tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu yerde son atanma tarihinden itibaren en az 1 yıl görev yapmış (geçici görevlendirme süreleri sayılacaktır) olan personelin müracaatı kabul edilecektir.

   

 • 5-657 sayılı Kanunun 4/A maddesine göre istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan kadrolu personeller ilan edilen münhal kadrolara halen görev yaptıkları unvan ve branşlarını dikkate alarak başvuruda bulunacaklardır. 657 sayılı Kanunun 4/B ve 4/D maddesine göre istihdam edilen personel, Devlet Hizmet Yükümlüsü olan personel (kura son başvuru tarihi itibariyle DHY’ si biten personel hariç), 663 Sayılı KHK’ nın 45/A maddesi kapsamındaki Sözleşmeli Personeller başvuruda bulunamayacaklardır.

   

 • 6-4924 sayılı Kanuna tabi personel, 663 sayılı KHK’ nın 42. Maddesi ile Aile Hekimliği Uygulaması kapsamında Sözleşmeli Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanı olarak görev yapan personelin başvuruları kabul edilecektir. Yerleştirme sonuçlarına göre naklen atanmaya hak kazanan personel yerleştirme sonuçlarının ilanından itibaren 1 ay içerisinde sözleşmesini feshetmesi gerekmektedir. Aksi halde atamaları yapılmayacak ve kuradan doğan haklarını kaybedeceklerdir.
 • 7-Halen geçici olarak görev yapan personeller tayin talebinde bulunabilecektir. Geçici olarak görev yapan personellerin ilan metninin 3. Maddesinde belirtilen hususlara göre başvuru yapmaları gerekmektedir.

   

 • 8-Müracaat edenlerin yerleştirme işlemleri; 01.01.2021 tarihine göre hesaplanan ve Bakanlık tarafından ilan edilen hizmet puanına göre en yüksek hizmet puanından düşük puana doğru yapılacaktır. Hizmet puanlarında eşitlik olması durumunda hizmet süresi fazla olandan başlanarak, hizmet süresinin de aynı olması halinde kura ile yerleştirme işlemi yapılacaktır.
 • 9-Müracaat usulleri ve münhal kadroların ilan edilme tarihinden önceki son 2 (iki) yıl içerisinde disiplin incelemesi/soruşturması nedeniyle görev yeri değişen personelin eski görev yerine yaptığı başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • 10-Tercih sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
 • 11-İlan edilen münhal kadrolar haricindeki başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • 12-Aktif nöbet tutamaz raporu olanlar başvuruda bulunamayacaklardır.
 • 13-Aylıksız izinde olan (doğum, askerlik vb.) personelin başvuruları kabul edilecek olup bu kapsamda yerleşen personelin yerleştirme/kura sonuç tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.
 • 14-Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine açılan Tabip unvanı için sadece Hemodiyaliz Sertifikası olan personel müracaat edebilecektir.

   

 • 15-Karasu İlçe Sağlık Müdürlüğüne açılan Tabip unvanı için Karasu Devlet Hastanesi ve İl Sağlık Müdürlüğü kadrosunda bulunan Tabipler müracaat edilebilecektir.

   

 • 16-İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezine açılan Tabip unvanı için Kaynarca Şehit Gökhan AYDER İlçe Devlet Hastanesi ve İl Sağlık Müdürlüğü kadrosunda bulunan Tabipler müracaat edebilecektir.

   

   

   

  • 112 İSTASYONLARI
 • 17- Birimdeki kadrolu aktif nöbet tutan sağlık personeli (şoförlük yapan sağlık personeli hariç) (ATT+AABT+Toplum Sağlığı)  sınır sayısı olan (7) yedi’ nin altına düşecek olması durumunda sonraki başvurular değerlendirme dışı tutulacaktır.
 • 18- Sürücü sağlık personeli kadrolarına tercih yapacak personelin bulunmuş olduğu istasyonda aktif nöbet tutan (ATT+AABT+Toplum Sağlığı) sağlık personeli sayısı sınır sayısı (6) altı’ nın altına düşecek olması durumunda sonraki başvurular değerlendirme dışı tutulacaktır.
 • 19-A1 tipi istasyonlarda  (Doktorlu) son başvuru tarihi itibariyle görev yaptıkları birimde kadrolu aktif nöbet tutan sağlık personeli (şoförlük yapan sağlık personeli hariç) (ATT+Toplum Sağlığı)  sayısının 3 (üç)’ün altına düşecek olması durumunda sonraki başvurular değerlendirme dışı tutulacaktır.
 • 20-Başvuruda bulunan personellerin değerlendirme tarihi itibariyle görev yaptıkları birimdeki kadrolu aktif nöbet tutan sürücü (ATT/AABT/ Toplum Sağlığı) sayısının 3 (üç)’ ün altına düşecek olması halinde sonraki başvurular değerlendirme dışı tutulacaktır.
 • 21-Sürücü sağlık personeli pozisyonlarına başvurup da ataması yapılan personelden, zamana bağlı kalmaksızın (mücbir sebepler hariç) sürücülük yapmak istemeyenlerin olması halinde il içerisinde münhal durumda bulunan ve ihtiyaç duyulan farklı bir sağlık tesisine re’ sen ataması yapılabilecektir.
 • 22-112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları münhal pozisyonlarına kadrosu Eğitim Araştırma Hastanesi, Devlet Hastaneleri, İlçe Devlet Hastanelerinde bulunan personel başvuru yapamayacaktır.
 • 23-Sürücü sağlık personeli istihdamı yapılacak Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarına yapılacak başvurularda yerleştirme işlemleri öncelikle Sağlık Memuru (İlk ve Acil Yardım) branşından başlanarak hizmet puanına göre yapılacak olup, münhal kadrodan az başvuru olması veya başvuru olmaması halinde belirtilen münhale ayrıca sürücü olmayan sağlık personeli ataması yapılmayacaktır.

   

 • 24-Atama başvuruları, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca 17.05.2021 – 18.05.2021 tarihleri arasında değerlendirilecek, uygun görülen ve görülmeyen yer değişikliği talepleri (ret gerekçeleri ile birlikte) en geç 18.05.2021 tarihinde Müdürlüğümüz web sayfasında yayınlanacaktır.
 • 25-Personeller, itirazlarına dair dilekçelerini 20.05.2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine bizzat veya 1. Derece yakını ile elden teslim edeceklerdir.
 • 26-İtiraz başvuruları; İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilecek ve nihai kararlar en geç 21.05.2021 tarihinde Müdürlüğümüz web sayfasında yayınlanacaktır. Ayrıca kişilere yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
 • 27-Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak, değerlendirmeye alınmış ve Komisyonca nakli uygun görülenlerin tespit edilmesi durumunda, yapılmışsa dahi atamaları iptal edilecektir. Münhal kadro boş kalacaktır.
 • 28-Atamasını iptal ettirenler, şartları taşımadığı halde atanıp da ataması iptal edilenler ile yerleştiği tercih yerine başlamayanlar bir sonraki İl İçi Yer Değişikliği kurasında başvuruda bulunamayacaktır.
 • 29-İl İçi yer değişikliği talebi uygun görülen personellerin ayrılış ve başlayış işlemleri atama kararlarının onaylanmasından sonra en geç 30 (otuz) gün içerisinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu sürede ayrılış ve başlayış işlemlerini yapmayan personelin ataması iptal edilecektir.

 

 

 

YERLEŞTİRME/KURA TAKVİMİ

 

Başvuruların Alınması

30.04.2021 – 06.05.2021 mesai bitimi

Başvuruların Kurumlardan Son Geliş Tarihi

07.05.2021 mesai bitimi

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı

17.05.2021 – 18.05.2021 (en geç)

İtirazların Alınması

20.05.2021

İtiraz sonuçlarının ve nihai sonuçların açıklanması

21.05.2021 (en geç)

 

 

 

MÜNHAL KADROLAR

S.N

SAĞLIK TESİSİ/BİRİMİ

UNVAN

BRANŞ

MÜNHAL KADRO

1

 

ADAPAZARI 2 NOLU ASHİ

 

SAĞLIK MEMURU/TEKNİKERİ

 

İLK VE ACİL YARDIM

 

1 SÜRÜCÜ

2

 

ADAPAZARI 3 NOLU ASHİ

 

SAĞLIK MEMURU/TEKNİKERİ

 

İLK VE ACİL YARDIM

 

1 SÜRÜCÜ

3

 

ADAPAZARI 5 NOLU ASHİ

 

SAĞLIK MEMURU/TEKNİKERİ

 

İLK VE ACİL YARDIM

 

1 SÜRÜCÜ

4

 

ADAPAZARI 6 NOLU ASHİ

 

SAĞLIK MEMURU/TEKNİKERİ

 

İLK VE ACİL YARDIM

 

1 SÜRÜCÜ

5

 

AKYAZI 1 NOLU ASHİ

 

SAĞLIK MEMURU/TEKNİKERİ

 

İLK VE ACİL YARDIM

 

2 SÜRÜCÜ

 

6

 

AKYAZI 2 NOLU ASHİ

 

SAĞLIK MEMURU/TEKNİKERİ

 

İLK VE ACİL YARDIM

 

2 SÜRÜCÜ

 

7

 

AKYAZI 3 NOLU ASHİ

 

SAĞLIK MEMURU/TEKNİKERİ

 

İLK VE ACİL YARDIM

 

2 SÜRÜCÜ

 

8

 

ARİFİYE 1 NOLU ASHİ

 

SAĞLIK MEMURU/TEKNİKERİ

 

İLK VE ACİL YARDIM

 

1 SÜRÜCÜ

 

9

 

ARİFİYE 2 NOLU ASHİ

 

SAĞLIK MEMURU/TEKNİKERİ

 

İLK VE ACİL YARDIM

 

2 SÜRÜCÜ

 

10

 

ERENLER 4 NOLU ASHİ

 

SAĞLIK MEMURU/TEKNİKERİ

 

 

İLK VE ACİL YARDIM

 

1 ATT

1 AABT

 

11

 

FERİZLİ 1 NOLU ASHİ

 

SAĞLIK MEMURU/TEKNİKERİ

 

İLK VE ACİL YARDIM

 

1 SÜRÜCÜ

 

12

 

GEYVE 1 NOLU ASHİ

 

SAĞLIK MEMURU/TEKNİKERİ

 

İLK VE ACİL YARDIM

 

1 SÜRÜCÜ

 

13

 

HENDEK 1 NOLU ASHİ

 

SAĞLIK MEMURU/TEKNİKERİ

 

İLK VE ACİL YARDIM

 

1 SÜRÜCÜ

 

14

 

HENDEK 3 NOLU ASHİ

 

SAĞLIK MEMURU/TEKNİKERİ

 

İLK VE ACİL YARDIM

 

3 SÜRÜCÜ

1 ATT

 

15

 

KAYNARCA 1 NOLU ASHİ

 

SAĞLIK MEMURU/TEKNİKERİ

 

İLK VE ACİL YARDIM

 

1 SÜRÜCÜ

 

16

 

PAMUKOVA 1 NOLU ASHİ

 

SAĞLIK MEMURU/TEKNİKERİ

 

İLK VE ACİL YARDIM

 

1 SÜRÜCÜ

 

17

 

SERDİVAN 3 NOLU ASHİ

 

SAĞLIK MEMURU/TEKNİKERİ

 

İLK VE ACİL YARDIM

 

2 SÜRÜCÜ

 

18

 

TARAKLI 1 NOLU ASHİ

 

SAĞLIK MEMURU/TEKNİKERİ

 

İLK VE ACİL YARDIM

 

 

1 SÜRÜCÜ

21

KARASU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TABİP

YOK

1

22

SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

TABİP

YOK

1

23

İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ

TABİP

YOK

1

 ATAMA NAKİL TALEP FORMU iÇİN Tıklayınız