overlay

2021/2. EK YERLEŞTİRME İŞLEMİNE İLİŞKİN DUYURU

SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AİLE HEKİMLİĞİ

         2021/2. EK YERLEŞTİRME İŞLEMİNE İLİŞKİN DUYURU METNİ

 Aşağıdaki tabloda belirtilen, çeşitli nedenlerle boşalan ve yeni açılması planlanan Aile  Hekimliği  Birimlerine  “25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Aile  Hekimliği  Uygulama Yönetmeliği ve ilgili maddeleri uyarınca” Aile Hekimliği ek yerleştirme işlemi yapılacaktır.                     

 EK YERLEŞTİRME YAPILACAK OLAN BİRİMLERE İLİŞKİN BİLGİLER:

 

SIRA NO

İLÇESİ

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

A.H.B. KODU

Y.H.B. NÜFUS

G.H.B.

NÜFUS

TOPLAM

NÜFUS

1

ARİFİYE

HANLI ASM

5403015

-

-

Sanal

2

TARAKLI

DR. MEHMET ÖZASLAN ASM

5416003

2370

148

2518

3

FERİZLİ

CEZAEVİ ASM

5405011

1821

0

1821

     

 

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2020/1 sayılı Aile hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri konulu Genelgesine istinaden;

1) Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları hariç diğer kamu kurum ve kuruluşlarından sözleşmeli aile hekimi olmak üzere müracaat eden personel, kurumlarınca muvafakat verilmesi halinde yerleştirme işlemine alınacaktır.

2) Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan ve aile hekimliği uygulamasına geçmesi için muvafakat verilen personelin mevcut durumları sözleşmeli olduğu müddetçe ve sözleşme yenilemelerinde de korunacaktır. Ayrıca Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendinden öncelik hakkı bulunanların aile hekimliği yerleştirmesine başvurusunda muvafakat aranmayacaktır.

3) Bakanlığımız kadrolarında tabip olarak görev yapan personelin sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına geçmek için bulundukları kurumdan ayrılmaları halinde;

a) İl sağlık müdürlüğü, İlçe sağlık müdürlüğü, toplum sağlığı merkezi ve bağlı birimleri ile EII ve EIII rolündeki entegre hastanelerinde unvan ve branşında doluluk oranının %30’un

b) Eğitim araştırma hastaneleri ile devlet hastanelerinde (El dahil) unvan veya branşında doluluk oranının %85'in,

Diğer sağlık tesislerinde unvan veya branşında doluluk oranının %70’inaltına düşenlere muvafakat verilmemiştir.

c)Doluluk oranın hesaplanmasında Personel Dağılım Cetveline göre aktif çalışan personel sayısı esas alınır. Aktif çalışan sayısının belirlenmesinde, üç aydan fazla süre ile görevde bulunmayan personel hesaba katılmaz. Geçici görevde bulunan personelin muvafakat verme işlemlerinde, ilgilinin kadrosunun bulunduğu yerdeki sayı ve oranlar esas alınır.

4) Eğitim araştırma hastaneleri ile devlet hastanelerinde görev yapmakta olanlardan en az 25 yıl hizmeti olanlar ile sağlık kurulu raporu gereği nöbet tutamayacak durumda olanlara, bulunduğu hastanelerden ayrılmaları halinde unvan veya branşında doluluk oranı %50’ııin altına düşmemek şartıyla muvafakat verilmiştir.

7) Aile hekimliği yerleştirme işlemine müteakip memur kadrosuna dönmek şartıyla 4924 sayılı Kanun ve 663 sayılı KHK’nın 42 inci maddesi kapsamında sözleşme imzalayan tabip veya aile hekimliği uzmanlarına muvafakat verilmiştir. Ancak 663 sayılı KHK’nın ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda mezkûr Kanunun 42 inci maddesi kapsamında sözleşmeli olarak fiilen bir yıl görev yapmış olan tabip ve uzman tabipler için, bu görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde aile hekimliğine geçişlerinde doluluk oranı şartı aranmadan muvafakat verilmiştir.

9) 3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan aile hekimliği uzmanlan ve tabipler, sadece kadrolarının bulunduğu ilçe sınırlan içerisinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'nin Ek-3 ünde yer alan "Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Bölgesi" sütununa göre kadrolarının bulunduğu ilçe ile aynı gelişmişlik seviyesinde ya da daha alt seviyede bulunan ilçelerdeki aile hekimliği pozisyonlarına başvurabilirler.

10) Bakanlığımıza bağlı hastanelerde görev yapan tabip herhangi bir sertifikaya (diyaliz sertifikası, yoğun bakım sertifikası vb.) sahip olması nedeniyle özellikli birimlerde görev yapanların sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına geçmelerine muvafakat verilmemiştir.

11) Muvafakat belgesi her aile hekimliği yerleştirmesi için ayrıca aranır. Süreli veya belirli bir il gibi sınırlamaların yer aldığı muvafakat belgeleri kabul edilmez. Muvafakat başvurularının tamamı birlikte değerlendirilir. Muvafakat verilecek personel sayısından fazla müracaat olması halinde öncelikle en yüksek hizmet puanına, hizmet puanının eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana muvafakat verilecektir. Ancak üç yerleştirme işlemi için üst üste muvafakat alıp yerleştirme sırasında tercih yapmayan tabip veya uzman tabiplere bir yıl süre ile muvafakat verilmeyecektir.

12) Bu Genelgenin 7 nci ve 9 uncu maddelerindeki kısıtlamalar haricinde aile hekimliği uzmanlarının tamamının aile hekimliğine geçişine muvafakat verilmiştir. Diğer uzman tabiplerin ise sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına geçmelerine muvafakat verilmemiştir. Mazeretleri gereği sözleşmeli aile hekimliğine geçmek isteyenlere, İl Sağlık Müdürlüğünün uygun görüşü ve gerekçeleri doğrultusunda uzman tabip ihtiyaçları dikkate alınarak Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek karara bağlanacaktır.

13) Sözleşmeli aile hekimliği uygulamalarında görev almak için başvuruda bulunanlar arasında hizmetin ifasından kaynaklı veya hekimlik mesleğiyle bağdaşmayan suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin beşinci fıkrasına göre adli yönden incelemesi devam eden personelin dosyalan Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecek ve anılan Genel Müdürlükçe muvafakat verilmesi halinde yerleştirmeye alınacaktır.

 

Müracaatlar 03/05/2021 tarihinde başlayacak ve 07/05/2021 tarihi saat 17:00’ye kadar kabul edilecektir. Yerleştirme işlemine katılmak isteyen hekimler, kendilerinden istenen belgeleri önceden http://www.sakaryaism.gov.tr/ adresinden temin ederek, eksiksiz olarak doldurduktan sonra Sağlık MüdürlüğüEvrak Kayıt Biriminde kayıt yaptırarak 07/05/2021 Cuma günü saat 17:00’ya kadar İl Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği Uygulama Birimine şahsen (çalıştığı kurumda işleri aksatmayacak şekilde) elden teslim edeceklerdir.  Postayla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Müracaat süresinin bitimini takiben   (hizmet puanı ile ilgili itirazlar da dikkate alınarak)  hazırlanacak öncelik sıralaması ve başvuru gruplarına göre hazırlanan hizmet puanı sıralama listesi 18/05/2021 tarihinde saat 17:00’de Müdürlüğümüzün http://www.sakaryaism.gov.tr/adresinde ilan edilecektir.

 

Yerleştirme işlemleri 24/05/2021 Pazartesi günü saat  16:00’da Sakarya Sağlık Müdürlüğü Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Yerleştirme işlemi Aile Hekimliği Yerleştirme Komisyonu tarafından yürütülecek ve yerleştirme işlemi sonucu aile hekimliği birimlerine yerleşen hekimler ile karşılıklı olarak Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi 01/06/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere imzalanacaktır. Yerleştirme işlemi sonucunda Aile Hekimliği sözleşmesi imzalayan hekimler “30.12.2010 tarih ve 27801 sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile 08.08.2011/2101 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliği İle Yapılan Değişiklik” hükümlerine tabidir.

Yerleştirme sonuçları http://www.sakaryaism.gov.tr/ web sayfasında 15 gün süreyle ilan edilecektir.

 

 

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK OLAN SIRALAMA USULÜ

 

Yerleştirme işlemleri 25/01/2013  tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ve ilgili maddelerine göre Dördüncü Bölüm Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütler ile Atama ve Nakillere İlişkin Esaslar çerçevesinde aşağıdaki sıralamaya göre yapılacaktır:

 a) Fiilen en az altı ay aile hekimliği yaparak akabinde askerlik veya doğum nedeniyle sözleşmesini feshederek bir defalık tercih hakkına sahip olan aile hekimleri; bu grupta bulunan aile hekimlerine askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihine göre öncelik verilir. Kamu görevlisi olmayan hekimler için ise müdürlüğe başvuru tarihine göre öncelik verilir.

 b) Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var ise; o pozisyonu önce o ilde aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları, daha sonra ildeki diğer aile hekimliği uzmanları.

c) Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, aynı yerleştirme işleminde kullanılmak üzere (a) bendindeki bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri, takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak üzere yargı kararının uygulanması bakımından başka birinin göreve başlatılması zarureti nedeniyle sözleşmesi feshedilen aile hekimleri, takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak üzere 25/01/2013 tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olan tabip ve uzman tabipler,

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin (Değişik:RG-11/3/2015-29292) 15. Maddesinin 1. Fıkrasının (c) bendinde yer alan “görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde kullanılmak üzere il sağlık müdürü, kamu hastaneleri birliği genel sekreteri, halk sağlığı müdürü, Bakanlık merkez veya bağlı kuruluşlarının daire başkanı ve üstü görevlerinde fiilen bir yıl görev yapmış olan tabip ve uzman tabipler” in başvurusundaki bend değişikliği ile ilgili THSK’ nın  28.04.2017 tarihli ve 44197721 barkodlu yazısında (Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma sendikası tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Danıştay 2. Dairesinin 29/12/2016 tarihli ve E.2016/12432 sayılı kararı ile; Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin dava konusu Yönetmelikle değişik 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde kullanılmak üzere il sağlık müdürü, kamu hastaneleri birliği genel sekreteri, halk sağlığı müdürü, Bakanlık merkez veya bağlı kuruluşlarının daire başkanı ve üstü görevlerinde fiilen bir yıl görev yapmış olan tabip ve uzman tabipler” ibaresi ve Geçici 3. Maddesinin ikinci fıkrasının yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu itibarla, bundan sonra yapılacak olan aile hekimliği yerleştirme işlemlerinde; il sağlık müdürü, kamu hastaneleri birliği genel sekreteri, halk sağlığı müdürü, Bakanlık merkez veya bağlı kuruluşlarının daire başkanı ve üstü görevlere ilişkin öncelik hakkı bulunmadığı belirtilmiştir.)

 Varsa yedek liste: İlk yerleştirme esnasında yedek listeye giren hekimler müteakip yerleştirmede sıra kendilerine gelmesine rağmen yerleşmezler ise yedek listeden çıkarılırlar.

d) İl içindeki pratisyen hekimler.

(2) Aile hekimliği yerleştirmeleri il bazında yapılır. İldeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan aile hekimliği uzmanları, tabipler ve diğer uzman tabiplerden muvafakati verilenler başvuru yaparlar. Yerleştirmeler bentlere göre ve bentler içerisinde de (a) bendi hariç en yüksek hizmet puanından başlamak üzere tercihlere göre yapılır.

(3) Aile hekimliği uzmanlarının, grup çalışmasının sağlanması, uzmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve kişilerin hizmet unsurlarından dengeli bir şekilde yararlanabilmeleri için her aile sağlığı merkezinden bir pozisyonu tercih ederek yerleşme hakları vardır. Bu hak birinci fıkranın (b) bendindeki yerleştirmeler için uygulanır. Bununla birlikte dört (dahil) - altı (dahil) birim planlanmış aile sağlığı merkezlerinde ikinci bir aile hekimliği uzmanı, yedi ve üzerinde birim bulunan aile sağlığı merkezlerinde ise her üç birim için bir aile hekimliği uzmanı daha o pozisyonlardan birini tercih ederek yerleşebilir. Aile hekimliği uzmanı, aile hekimliği uzmanı kontenjanı dolan bir aile sağlığı merkezine ancak durumuna uygun birinci fıkranın (c) veya (d) bentlerinden ve hizmet puanları sıralamasına göre yerleşebilir.

(4) Yerleştirme yapılırken, Kurumun ve müdürlüğün internet sayfası üzerinden en az beş gün süreyle boş pozisyonun ilanı yapılır ve başvuranların belirlenen yer, gün ve saatte yerleştirme toplantısında hazır bulunmaları duyurulur. Yerleştirmenin yapılacağı ilde halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte bütün yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır. Bu işlemler ilanda duyurulan gün ve saatte elektronik ortamda da yapılabilir.

(5) Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu, resmi tatil günleri ve yıllık izin

kullanılan günler fiili çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz.

(8) Bu madde çerçevesinde yerleştirme işlemi yapılmasına rağmen yerleştirildiği yeni birimde başlamayan aile hekiminin eski birimine iadesi yapılmaz ve hekim 1 yıl süre ile yeniden yerleştirme başvurusunda bulunamaz. Bu maddedeki yerleştirmeye ilişkin diğer usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.

Yerleştirme işlemleri için, adayın geçerli bir kimlik belgesiyle birlikte bizzat kendisinin gelmesi şarttır. Ancak hastalık, acil durum, yakının vefatı vb. mücbir bir mazereti olanlar, noter onaylı Sakarya İli Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği 2021/2. Ek Yerleştirme işleminde, sıram geldiğinde şahsım adına yer belirleme ve sözleşme yapma yetkisini …………kimlik  no’lu ………..’ya veriyorum’’ ibaresi olan vekaletname ile vekil kıldıkları kişi  aracılığı ile ek yerleştirme işlemine katılabilirler.

            Aile Hekimliği bölge tercih ve yerleştirme işlemleri, Yönetmeliğin ilgili maddeleri dikkate alınarak oluşturulan listelerdeki sıralamaya uygun olarak yapılacaktır.

            Yerleştirme işlemi sırasında boş birimler için, daha önce sözleşme imzalayan Aile Hekimlerinin tercih ederek sözleşme yapması halinde; aynı anda önceki sözleşmeleri 01/06/2021 tarihi itibari ile feshedilerek, daha önce seçmiş olduğu pozisyon, boşalan pozisyon olarak aynı oturumda ilan edilecek ve aynı oturumda yapılmakta olan yerleştirme işlemine tabi tutulacaktır. Bu nedenle teorik olarak İlimizdeki bir kısım aile hekimliği pozisyonlarının boşalma ihtimali olduğu, boş pozisyonların listede yazılı olanlarla sınırlı kalmayacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

           

24/05/2021tarihinde yerleştirmesi yapılan Aile Hekimleri 01/06/2021tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzalayacaklar ve aynı tarihte göreve başlayacaklardır.


(Duyuru  Metni)2021-2.doc

UYGULAMA  TAKVİMİ uyg_takvimi.docx

A GRUBU AİLE HEKİMLERİ İÇİN DİLEKÇE 

B1 GRUBU AİLE HEKİMLERİ İÇİN DİLEKÇE 

B2 GRUBU HEKİMLER İÇİN DİLEKÇE 

C GRUBU HEKİMLER İÇİN DİLEKÇE 

D GRUBU HEKİMLER İÇİN DİLEKÇE