overlay

2020 Yılı Kasım Dönemi İl İçi Yer Değişikliği Kurası


T.C. SAKARYA VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

2020 Yılı Kasım Dönemi İl İçi Yer Değişikliği Kurası

İLAN

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 371 inci maddesi ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa dayanılarak hazırlanan ve 25.02.2019 tarih ve 88088132 barkod sayısı ile yürürlüğe giren "Sağlık Bakanlığı Sağlık Personelinin İl içi Yer Değiştirmesine Ilişkin Yönergesin 7. maddesine istinaden; söz konusu kura aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre İl Sağlık Müdürlüğümüzce sonuçlandırılacaktır.

USUL VE ESASLAR

 • 1-Sağlık Bakanlığı Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirmesine ilişkin Yönergesinin Atama Dönemleri Başlıklı 7. Maddesine istinaden 30.10.2020 -04.11.2020 tarihleri arasında müracaatlar kabul edilecektir.
 • 2-Son başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
 • 3-Tayin başvurusunda bulunmak isteyen personel başvuru evraklarını (Dilekçe, Talep Formu) Sağlık Hizmetleri Başkanı, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı, 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi, Başhekim Yardımcılarından birine onaylatıp süresi içerisinde evrak kayıttan geçirmesi gerekmektedir. Başvuru evrakları imzasız ve onaysız olan personelin başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • 4-Tayin başvurularının müracaat tarihleri arasında personelin kadrolu olarak görev yaptığı birimce alınarak, EBYS’den üst yazı ile 05.11.2020tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz evrak birimine ulaştırılması gerekmektedir.
 • 5-İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine göre istihdam edilen personelin başvuruları alınacak olup, Kadroları Hastaneler ve diğer sağlık tesislerinde olanlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi ile657 sayılı Kanunun 4/BSözleşmeli Personeller başvuruda bulunamayacaklardır.)
 • 6-Aile Hekimliği Uygulaması kapsamında Sözleşmeli Aile Sağlığı Elemanı olarak görev yapan personelin başvuruları kabul edilecektir. Yerleştirme sonuçlarına göre naklen atanmaya hak kazanan personeller yerleştirme sonuçlarının ilanındanitibaren 1 ay içerisinde sözleşmesini feshetmeleri gerekmektedir. Aksi halde atamaları yapılmayacaktır.
 • 7-Müracaat edenlerin yerleştirme işlemleri; 01.07.2020 tarihine göre hesaplanan ve Bakanlık tarafından ilan edilen öncelikle hizmet puanına göre en yüksek hizmet puanından düşük puana doğru yapılacaktır. Hizmet puanlarında eşitlik olması durumunda hizmet süresi fazla olandan başlanarak, hizmet süresinin de aynı olması halinde kura ile yerleştirme yapılacaktır.
 • 8-Başvuruda bulunan personellerin değerlendirme tarihi itibariyle görev yaptıkları birimdeki kadrolu aktif nöbet tutan sağlık personeli (şoförlük yapan sağlık personeli hariç) (ATT+AABT+Toplum Sağlığı)  sayısının (7) yedi’ in altına düşmesi durumunda başvurular değerlendirme dışı tutulacaktır.
 • 9-A1 tipi istasyonlarda  (Doktorlu)son başvuru tarihi itibariyle görev yaptıkları birimde kadrolu aktif nöbet tutan sağlık personeli (şoförlük yapan sağlık personeli hariç) (ATT+Toplum Sağlığı)  sayısının 3 (üç)’ün altına düşmesi durumunda başvurular değerlendirme dışı tutulacaktır.
 • 10-Başvuruda bulunan personellerin değerlendirme tarihi itibariyle görev yaptıkları birimdeki kadrolu aktif nöbet sürücü ATT/AABT sayısının 4(dört)’ ün altına düşmesi halinde başvurular değerlendirme dışı tutulacaktır.
 • 11-Aktif nöbet tutamaz raporu olanlar başvuruda bulunamayacaklardır.
 • 12-Kura son başvuru tarihi itibariyle; ücretsiz izinde (askerlik, doğum vb.) olan personelin başvuruları kabul edilecektir. Yerleştirme sonuçlarına göre naklen atanmaya hak kazanan personeller yerleştirme sonuçlarının ilanından itibaren 1 ay içerisinde göreve başlamaları halinde atamaları yapılacak aksi halde atamaları yapılmayacaktır.
 • 13-Başvuru tarihi itibariyle Aday Memurların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • 14-İlan edilen münhal kadrolar haricindeki başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • 15-Müracaat usullerinin ve münhal kadroların ilan edilme tarihinden önceki son 1 (bir) yıl içerisinde disiplin incelemesi/soruşturması nedeniyle görev yeri değişen personelin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • 16-Sürücü sağlık personeli istihdamı yapılacak Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarına yapılacak başvurularda yerleştirme işlemleri öncelikle Sağlık Memuru (İlk ve Acil Yardım) branşından başlanarak hizmet puanına göre yapılacak olup, münhal kadrodan az başvuru olması veya başvuru olmaması halinde belirtilen münhale ayrıca sürücü olmayan sağlık personeli ataması yapılmayacaktır.
 • 17-Atama başvuruları, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca 09.11.2020 – 10.11.2020 tarihleri arasında değerlendirilecek, uygun görülen ve görülmeyen yer değişikliği talepleri (ret gerekçeleri ile birlikte) en geç 10.11.2020 tarihinde Müdürlüğümüz web sayfasında yayınlanacaktır.
 • 18-Personeller, itirazlarına dair dilekçelerini 11.11.2020 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine bizzat elden teslim edeceklerdir.
 • 19-İtiraz başvuruları; İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilecek ve nihai kararlar en geç 12.11.2020tarihinde Müdürlüğümüz web sayfasında yayınlanacaktır. Ayrıca kişilere yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
 • 20-Müracaatşartlarını taşımadığıhaldemüracaatedenlerinbaşvurularıdeğerlendirmeyealınmayacak, değerlendirmeye alınmış ve Komisyonca nakli uygun görülenlerin tespit edilmesidurumunda, yapılmışsa dahi atamaları iptal edilecektir.
 • 21-Atamasını iptal ettirenler ile yerleştiği tercih yerine başlamayanlar bir sonraki İl İçi Yer Değişikliği kurasında başvuruda bulunamayacaktır.
 • 22-İl İçi yer değişikliği talebi uygun görülen personellerin ayrılış ve başlayış işlemleri atama kararlarının onaylanması ve ilgililere tebliğinden sonra gerçekleştirilecektir.

 

 

 

Yerleştirme/Kura Takvimi:

 

Başvuruların Alınması

30.10.2020 – 04.11.2020 mesai bitimi

Başvuruların Kurumlardan Son Geliş Tarihi

06.11.2020 mesai bitimi

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı

09.11.2020 – 10.11.2020 (en geç)

İtirazların Alınması

11.11.2020

İtiraz sonuçlarının ve nihai sonuçların açıklanması

12.11.2020 (en geç)


MÜNHAL KADROLAR:

Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu

Münhal Kadro

Unvan/Branş

 

İhtiyaç Duyulan Nitelik

ADAPAZARI 2 NOLU ASHİ

1

SAĞLIK MEMURU/TEKNİKERİ

(İLK VE ACİL YARDIM)

 

Sürücü Sağlık Personeli

ARİFİYE 2 NOLU ASHİ

1

SAĞLIK MEMURU/TEKNİKERİ

(İLK VE ACİL YARDIM)

 

Sürücü Sağlık Personeli

HENDEK 3 NOLU ASHİ

 

 

4

SAĞLIK TEKNİKERİ

(İLK VE ACİL YARDIM)

 

4

SAĞLIK MEMURU

(İLK VE ACİL YARDIM)

 

3

SAĞLIK MEMURU/TEKNİKERİ

(İLK VE ACİL YARDIM

 

Sürücü Sağlık Personeli

 

ATAMA VE NAKİL TALEP FORMU