overlay

4924 Sayılı Kanuna Göre Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdamı

T.C

SAKARYA VALİLİĞİ

 İl Sağlık Müdürlüğü

4924 Sayılı Kanuna  Göre Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdamı

 

İ L A N

         

           4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri, 26/12/2019 tarihli ve 30990 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 25/12/2019 tarihli ve 2019/463 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tespit edilmiş olup, 01/01/2020 tarihinden geçerli olmak üzere hizmet birimleri ve pozisyon unvanları bazında 15/01/2020 tarihli ve 2944 sayılı yazı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vizelenmiştir.

Bu kapsamda; boş bulunan sözleşmeli tabip ve uzman tabip pozisyonlarına geçiş işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Bakanlığımızın 03/04/2018 tarihli ve “4924 Sözleşmeli Personel” konulu 2018/9 sayılı Genelgesine göre kadrolu olarak çalışan Tabip ve Uzman Tabip personelin sözleşmeli personel pozisyonlarına geçiş işlemleri kura ile yapılacak olup, söz konusu kura aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre İl Sağlık Müdürlüğümüzce sonuçlandırılacaktır.

 

USUL VE ESASLAR

1) Sözleşmeli personel pozisyonlarına geçmek üzere başvuran personelin başvuruları ilgili mevzuata göre değerlendirilerek tutanak altına alınacaktır.

 2) 26/03/2013 tarihli ve 28599 sayılı Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri gereği düzenlenen ve İlimize vize edilen branşta ve belirtilen sayıda alım yapılacak olup, Personel Dağılım Cetvelinde öngörülmeyen branşlarda  ve Personel Dağılım Cetvelinde belirlenen sayının üzerinde sözleşmeli personel istihdamı yapılmayacaktır.

3) Öncelikle sözleşmeli olarak görev yapmakta olanların sözleşmelerinin devamı sağlanacaktır.

4) Boş pozisyonlara öncelikle, pozisyonların vize edildiği birimlerde çalışan Devlet hizmet yükümlüsü olanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Devlet Hizmet Yükümlülerinin yerleştirme işlemlerinden sonra, boş pozisyon kalması halinde aynı birimde çalışan ve Devlet hizmet yükümlüsü olmayanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Devlet Hizmet Yükümlüsü olan personelin istihdamı sadece kendi sağlık tesisinde sağlanacaktır.

5) İlçelerin aynı biriminde görev yapanların yerleştirme işlemlerinden sonra boş pozisyon kalması halinde, öncelikle aynı İl merkezinden ve aynı İlin ilçelerinden ilçeye yerleştirme işlemleri yapılacaktır. İlçelerde boş pozisyon bulunmaması halinde, İl merkezindeki boş pozisyonlara öncelikle İl merkezinde bulunanların yerleştirme işlemi yapılacaktır. İl merkezinde bulunanların yerleştirme işlemi yapıldıktan sonra boş pozisyon kalması halinde aynı İlin ilçelerinde bulunanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

6) Yerleştirme işlemlerinde; boş sözleşmeli personel pozisyonundan fazla müracaat olması halinde, söz konusu pozisyonun bulunduğu birimde sırasıyla hizmet süresine ve sonra hizmet puanına öncelik verilerek yerleştirme işlemi yapılacaktır. Hizmet süresinin ve hizmet puanın eşitlik olması halinde yerleştirme işlemleri kura ile yapılacaktır.

7) Kadrosu İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinde olup, 5258 sayılı Kanuna göre aile hekimliğine geçen hekimlerin de sözleşmeli statüye geçiş yapabilmeleri için başvuru aşamasında talepleri alınacak, ancak atama sırasında bu hekimlerin aile hekimliği sözleşmelerini feshederek kadrolu görevlerine dönmeleri gerekmektedir. Kadrolu görevine dönmeyenlerin atamaları 1 (bir) ay sonunda iptal edilecektir.

8) Sözleşmeli personel statüsüne geçenler, sözleşmelerinin bitiminde istekleri halinde sözleşmeli statüye geçerken çalıştıkları birimlere naklen atamaları yapılacaktır. Bu birimlerde boşluk bulunmaması halinde öncelikle bu birimlerin bulunduğu il merkezi/ilçeye, birimin bulunduğu il merkezi/ilçede yer bulunmaması halinde il içerisinde ihtiyaç bulunan diğer birimlere 657 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre naklen atanacaktır.

9) Başvuru tarihi itibariyle, 663 sayılı KHK’nın 42 nci maddesi kapsamında sözleşmeli pozisyonda görev yapanların başvuruları değerlendirilmeyecektir.

10) Başvuru tarihi itibariyle, herhangi bir nedenle (askerlik, doğum, vb.) ücretsiz izinli durumda bulunan personelin başvurusu değerlendirilmeyecektir.

11) Bu ilan metni kapsamında yapılacak başvuru, değerlendirme, yerleştirme, atanma ve göreve başlama sürecine ilişkin olarak ilan metninin son sayfasında yayımlanan “İl Komisyonu Çalışma Takvimine” göre hareket edilecektir.

12) Takvimde belirtilen “Başvuru Süresi” içerisinde yapılmayan talepler değerlendirilmeyecektir.

13) Başvuruların ek'te yer alan “Başvuru Formu” ile yapılması zorunludur. İlgilisi tarafından usulüne uygun olarak doldurulacak form, formun verildiği yer tarafından EBYS’ye kaydedilecektir. Formun EBYS’de kayıt altına alındığı kayıt tarihi “başvuru tarihi” olarak esas alınacaktır. EBYS’de kayıtlı olmayan Form değerlendirilmeyecektir.

14) Yerleştirilmeye hak kazanan personelin ÇKYS/İKYS üzerinden atama kararı oluşturularak İl Sağlık Müdürlüğü Makam Onayına sunulacak olup, onaylanan Kararlar Müdürlüğümüzce ÇKYS/İKYS üzerinden kesinleştirildikten sonra resmiyet kazanacaktır.

15) Kura sonucunda yerleştirilen Tabiplerin, atama karar tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde 4924 sözleşmeli pozisyonda görevine başlaması zorunludur. Bu sürenin aşımında veya ilgilinin kendi yazılı talebi ile sözleşmeli pozisyona geçiş isteğinden vazgeçtiğini bildirmesi halinde atama kararı iptal edilecektir. Bu durumdaki personelin, hakkındaki söz konusu atama kararının iptal tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl süre ile yeniden 4924 sözleşmeli pozisyona geçiş talebi değerlendirilmeyecek olup, kadronun boş kalmaması için sırası gelen diğer Tabip ünvanlı personelin atanma işlemi yapılacaktır.

16) Başvuru esnasında DHY’li durumda bulunsa dahi, 02.11.2020 tarihi itibariyle DHY süresini tamamlayanların başvuruları, DHY süresini tamamlayan personel olarak değerlendirilecektir.

17) Kura çekilmesine ihtiyaç duyulduğu takdirde; Komisyonumuz huzurunda istemeleri halinde ilgililerin de katılımları sağlanarak gerçekleştirilecektir. Kura tarihi ve kuraya dahil personel, başvuru değerlendirme sonuçları ile birlikte duyurulacaktır. Kura sonuçları Müdürlüğümüz web adresi olan http://www.sakaryaism.saglik.gov.tr/ sayfasında yayımlanacaktır.

18) Bu ilan metninde yer almayan hususlar hakkında Valilik Makamının kararı ile kurulan “Müdürlüğümüz 4924 sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Personel İl Komisyonunun” dayanaklarını teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerine uyulacaktır.

19) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile başvurusunda, tercihinde veya hizmet süresi ya da hizmet puanı bilgilerinde hata veya tutarsızlık nedeniyle yerleştirmesi yapılmayan veya farklı bir tercihine yerleştirilen adaylar, bu durumdan dolayı bir hak iddia edemezler.

20) Sözleşmeli personel olarak atanabilmek için öngörülen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanlar, atanmış ve göreve başlatılmış olsalar bile sözleşmeleri feshedilerek yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybederler.

21) Başvurular, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü 4924 sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Personel İl Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

22) İl içerisindeki yerleştirme işlemleri, sözleşmenin feshi işlemleri ve sözleşmenin feshinden sonra Devlet Memurluğuna atama işlemleri İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yapılacaktır.

23) Personelin sözleşmeli statüye geçiş işlemleri ÇKYS üzerinden gerçekleştirilecek olup, personele Hizmet Sözleşmesi imzalatılarak göreve başlayışları sağlanacaktır.

AÇIKLAMA:

Daha önce anılan Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken sözleşmesini feshederek görevinden ayrılmış personelle ilgili, hizmet sözleşmesinin 11 inci maddesinde yer alan, “İlgili, iki ay önceden yazılı ihbarda bulunmak şartıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman feshedebilir. Usulüne uygun fesih ihbarı ile ayrılanlar iki yıl,Usulüne uygun fesih ihbarı bulunmaksızın görevinden ayrılanlar,dört yıl geçmedikçe yeniden sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü uygulanacaktır.

 

Not: Daha önceden sözleşmeli personel pozisyonlarına şahsen veya kurumu aracılığı ile başvuruda bulunmuş olan personellerinde yeniden ekte yer alan formu doldurarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Farklılığa sebep olacak durumlarda güncel mevzuat hükümleri geçerlidir.

MÜNHAL KADROLAR:

HASTANE ADI

2020

VİZE

4924 İHTİYAÇ

KADROSU

SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIARMA HASTANESİ

9

1

UZMAN TABİP

(ACİL TIP)

YENİKENT DEVLET HASTANESİ

8

2

TABİP

GEYVE DEVLET HASTANESİ

6

1

TABİP

HENDEK DEVLET HASTANESİ

7

1

TABİP

PAMUKOVA İLÇE DEVLET HASTANESİ

4

1

TABİP

KARASU DEVLET HASTANESİ

6

1

TABİP

 

 

YERLEŞTİRME/KURA TAKVİMİ:

 

Başvuruların Alınması

28.10.2020 – 02.11.2020 mesai bitimi

Başvuruların Kurumlardan Son Geliş Tarihi

03.11.2020

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı

04.11.2020 -05.11.2020

İtirazların Alınması

06.11.2020 mesai bitimi

İtiraz sonuçlarının ve nihai sonuçların açıklanması

09.11.2020Başvuru Formu İçin Tıklayınız