overlay

KAMU GÖREVLİSİ OLMAYAN AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANI İSTİHDAMI HAKKINDA DUYURU

KAMU GÖREVLİSİ OLMAYAN AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANI İSTİHDAMI HAKKINDA DUYURU

 

 

İlimiz Taraklı Mehmet ÖZASLAN Aile Sağlığı Merkezi 5416003 Nolu Aile Hekimliği Biriminde kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalışanı pozisyonunun boşalması sebebiyle ilgili pozisyonda il geneli gelişmişlik endeksi baz alınarak sözleşmeli kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalışanı istihdamı mer’ i mevzuat çerçevesinde ilanen yapılacaktır. İlan şartları aşağıda açıklanmıştır.

 

 1. BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR

   

        1.1.Türkiye’de mesleğini icra etmeye yetkili ve ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecektir.

        1.2.Vekil ebe veya hemşireolarak çalışan kişiler de başvuru yapabilecektir.

        1.3.Başvuru için ilimizde ikamet şartı aranmayacaktır.İl dışından yapılan başvurular da kabul edilecektir.

  1.4.Başvuru tarihi itibariyle altı ay öncesine kadar kamu görevlisi olanlar (657 sayılı                 Kanun 4/A, 4/B, 4924 sayılı Kanun, 399 sayılı KHK, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre çalışanlar vb.) ile herhangi bir ilde sözleşmeli aile sağlığı çalışanı iken, son bir yıl içinde usulüne uygun olmayarak sözleşmesini feshedenler başvuru yapamayacaktır.

   

 2. BAŞVURU DOSYASINDA BULUNACAK BELGELER

   

  • 2.1.T.C. kimlik numarası yer alan geçerli bir kimlik belgesinin onaylı fotokopisi (Kimlik fotokopileri, aslının ibraz edilmesi şartıyla başvuru esnasında Müdürlüğümüz Personel Hizmetleri Başkanlığı idarecileri tarafından “Aslı İdarece Görülmüştür” yapılabilecektir.)
  • 2.2.Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş diplomanın başvurularda yalnızca üzerinde tescil numarası bulunan diploma kabul edilecektir. Noter onaylı sureti tescil edilmiş bulunan diplomanın aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi Müdürlüğümüz Personel Hizmetleri Başkanlığı idarecileri tarafından “Aslı İdarece Görülmüştür” yapılabilecektir.
  • 2.3.Adli Sicil Belgesi (Adli sicil kaydı yoktur– Adli sicil arşiv kaydı yokturşeklinde gösterir belge) E-devlet ’ten alınan belge kabul edilmektedir.
  • 2.4.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığının bulunmadığına dair (tek hekim raporu geçerli) sağlık raporu,
  • 2.5.Aile Sağlığı Çalışanı olarak sözleşme imzalamak istediğine dair başvuru tarihi itibariyle altı ay öncesine kadar kamu görevlisi olarak çalışmadığına dair imzalı dilekçe (EK-1),
  • 2.6.4 (dört) adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş),
  • 2.7.İlimizde sözleşmeli olarak görev yapan aile hekimi tarafından, aile sağlığı çalışanı olarak sözleşme imzalamak isteyen kişiyle çalışmak istediğini belirten ıslak imzalı dilekçe (Aile Hekimi- Aile Sağlığı Çalışanı anlaşma formu) (EK-2)

   

   

 3. BAŞVURU TARİHLERİ

   

  • 3.1.Başvuru dosyası doğrudan aile sağlığı çalışanı olarak sözleşme imzalamak isteyen kişi tarafından (veya 1. Derece yakını tarafından) 21.10.2020 tarihinden 23.10.2020tarihi mesai bitimine kadar (17:30) kadar 15 Temmuz Camili mahallesi resmi Daireler Yerleşkesi, D/C Blok, adresinde bulunan Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü evrak kayıt biriminekayıt yaptırılarak teslim edecektir.

   

 4. BAŞVURU VE YERLEŞTİRMEYE İLİŞKİN DİĞER USUL VE ESASLAR

   

  • 4.1.İlimize tahsis edilmiş kamu görevli olmayan aile sağlığı çalışanı pozisyonlarına yerleştirme işlemi yapılırken aşağıdaki öncelik sıralamasına göre işlem yapılacaktır.
   • 4.1.1.İldeki boş pozisyon, *Sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre en düşük gelişmişlik grubunda yer alan ilçelerden başlanmak suretiyle kullanılacaktır.
   • 4.1.2.Boş pozisyon sayısından fazla başvuru dosyası bulunması halinde ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyeni kadrolarının toplamı dikkate alınmak suretiyle standart kadro mevzuatına göre doluluk oranı en az olan ilçedeki aile hekimi ile anlaşarak başvuru yapan ile sözleşme imzalanacaktır. Aynı ilçede boş kadro sayısından fazla başvuru dosyası mevcut ise öncelik yükseköğretim kurumlarının ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olan sağlık personeline verilecektir. Bu kapsamda da birden fazla başvuru olması halinde öncelik; evrak kayıt tarih ve giriş numarasına göre belirlenecektir.
  • 4.2.Başvuru dosyasının eksik olduğu veya gerçeğe aykırı beyan yapıldığının tespiti halinde başvuru yapılamamış sayılacak, sözleşme yapılmış olsa bile kişinin sözleşmesi feshedilecektir. Ödeme yapıldı ise yasal faizi ile geri alınacaktır.
  • 4.3.Bir kişi en fazla bir Aile Hekimliği Birimi için başvuruda bulunabilecek olup, birden fazla Aile Hekimliği Birimine başvurulması halinde kişi değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • 4.4.Aile Hekimi birden fazla kişi ile Aile Sağlığı Çalışanı anlaşma formu imzalayabilir.
  • 4.5.Başvurusu kabul edilen kişinin 1 (bir) ay içerisinde ilgili birime başlayışını yapmaması halinde yerleştirmesi iptal edilecektir.
  • 4.6.Yukarıda belirtilmeyen hususlarla ilgili yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.
  • 4.7.Taraklı Mehmet ÖZASLAN Aile Sağlığı Merkezi 5416003 Nolu Aile Hekimliği Biriminde görevli kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalışanının sözleşme feshi olduğundan, ilgili kişinin mahkeme kararı ile göreve geri dönmesi halinde;Taraklı Mehmet ÖZASLAN Aile Sağlığı Merkezi 5416003 Nolu Aile Hekimliği Birimine kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalışanı olarak yerleştirme işlemi gerçekleştiği takdirde, bahse konu birimde görevli kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalışanının dilekçesi alınarak sözleşme feshi Kurumumuzca alınacaktır.

 

      *Sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında 2019 TÜİK verileri baz alınmıştır.

 

 

Yerleştirme/Kura Takvimi:

 

Başvuruların Alınması

21.10.2020 –23.10.2020 mesai bitimi

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı

26.10.2020 –27.10.2020 (en geç)

İtirazların Alınması

30.10.2020

İtiraz sonuçlarının ve nihai sonuçların açıklanması

02.11.2020 (en geç)

 

1 KİŞİLİK MÜNHAL DURUMDA OLAN KAMU DIŞI AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANI POZİSYONU  İÇİN TERCİH EDİLEBİLECEK AİLE HEKİMLİKLERİ:

S.N

Aile Sağlığı Merkezi Adı

Aile Hekimi Birimi

Aile Hekimi

Adres-İletişim

Gelişmişlik Endeksi

1

Taraklı Mehmet Özaslan Aile Sağlığı Merkezi

5416003 Nolu Aile Hekimliği Birimi

Dr. Fulya DELEN

Hacımurat Mah. Ankara Cad. Kozcağız Sk. No:1 Taraklı/SAKARYA

(0264-491-25-22)

 

-0,33647

2

Kaynarca Aile Sağlığı Merkezi

5410006 Nolu Aile Hekimliği Birimi

Dr. Pınar YİĞİT ERASLAN

Orta Mah. Şehit Gürkan Türk Cad. Saim Kaçmaz Apt. Kat:1 No: 21 Kaynarca/SAKARYA

(264) 871-3032

 

-0,22225

3

Karapürçek Hocaköy Aile Sağlığı Merkezi

5408005 Nolu Aile Hekimliği Birimi

Dr. Ufuk Can ALTIN

Hocaköy Mah. Kanlıçay Cad. No:6 Karapürçek/SAKARYA

(264) 471-5205

 

0,00414

4

Karapürçek Aile Sağlığı Merkezi

5408002 Nolu Aile Hekimliği Birimi

Dr. Erdem ÇALIŞKAN

İnönü Mah. İstiklal Cad. No:37 Karapürçek / SAKARYA

(0264-471-53-10)

0,00414

 

*Gelişmişlik Endeksi TÜİK verileri baz alınarak düzenlenmiştir.

 

 
DİLEKÇE VE İSTENEN EVRAKLAR

KAMU GÖREVLİSİ OLMAYAN AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANI İÇİN ANLAŞMA FORMU