T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tıbbi Cihaz ve İlaç Birimi

Güncelleme Tarihi: 21/12/2018

sorumlusu.png

Ecz. Sevcan Sema İNCE
  Tıbbi Cihaz ve İlaç Birimi

personeli.png

 Merve BAYRAKTARDAHİLİ:1482
Bahar FAYSAL 
 DAHİLİ:1480
 Gülten KAPANDAHİLİ: 1482
Fatih TURANDAHİLİ:1514
 Zehra ÇATALKAYADAHİLİ:1480 


gorevleri.png

A.)Medikal Depo Stok Yönetimi

 1. Medikal Depo Stok Yönetim Uzmanı/Sorumlusu, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı/Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev yapar.
 2. Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından yürütülen medikal depo stok yönetimine ilişkin iş ve işlemlerin taşrada yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlar; merkez teşkilatına bilgi sunar.
 3. İl içi temel ilaç ve tıbbi sarf malzeme listelerinin hazırlanmasını ve güncellenmesini sağlar.
 4. Medikal depo kapsamındaki envanterin akılcı yönetimine ilişkin ihtiyaç / stok fazlası, azami stok seviyesi vb. hususlarda sağlık tesislerini takip eder, raporlar ve hastane idaresine durumu bildirerek, farkındalık ve eğitim faaliyetleri düzenler.
 5. İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde medikal depo kapsamındaki taşınırların yönetimine ilişkin görev alan tüm personele danışmanlık ve eğitim hizmeti sunar.
 6. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesisleri ve diğer iller arasında gerçekleştirilecek stok devirlerini koordine eder. Hareket görmeyen medikal depo malzemelerinin takibini yürütür,
 7. İl stok havuzunda tüketilemeyeceği kanaatine varılan malzemelerin diğer illere stok devrinin yapılması hususunda gerekli iş ve işlemleri yürütür.
 8. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinin stoklarını öncelikle MKYS-Karar Destek Sistemleri ve sonra diğer bilgi sistemleri verilerine dayanarak analiz eder.
 9. Stok düzeyi azami stok seviyesinin üzerine çıkan sağlık tesislerini takip eder ve hastane idaresine durumu bildirerek stok yönetimi hakkında farkındalık sağlar, eğitim faaliyetleri düzenler.
 10. Sağlık tesislerinde medikal depo kapsamında verilen siparişlerin takibini ve azami stok miktarını aşacak seviyede siparişlerin verilmesi halinde sipariş işlemleri sürecini yönetir.
 11. Genel Müdürlük tarafından medikal depo rolünde yapılan düzenlemeleri ve stok kayıtlarının veri doğruluğunu sağlık tesislerinde yerinde değerlendirir.
 12. İl stokunda yer alan ilaç ve tıbbi malzemelerin, fiili stok durumu, miat bilgileri ve tüketimlerine ilişkin gerekli takipleri yapar.
 13. Hasta bazında ödenen medikal depo malzemelerinin stok çıkış miktarlarıyla, hasta faturalarına yansıyan miktarlarını karşılaştırarak fatura kaçaklarının önüne geçilmesini sağlar.
 14. İlaç, tıbbi sarf malzeme ve laboratuvar sarf malzeme tüketimlerinin takibi ve raporlanması çalışmalarını gerçekleştirir.
 15. Genel Müdürlük tarafından belirlenen medikal depo kapsamındaki kriterlerin dönemsel olarak Performans Takip Formu programı üzerinden iç denetimini sağlar.
 16. Verimlilik Karnesi İzlem Medikal Depo Yönetimi Boyutuna ilişkin kriterlere uygun olarak sağlık tesislerinde yerinde değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirir.
 17. İl içi medikal ilaç / medikal sarf / medikal laboratuvar / medikal cerrahi alet ihalelerinin liste hazırlnaması, sağlık tesislerinin talep değerlendirilmesi, ihale liste konsolidesi, MKYS (İş Zekası) veri çalışması, teknik şartname çalışmaları işlemlerinin yürütülerek ihale edilmek üzere satın alma birimine teslim edilmesi
 18. Tedarik Paylaşım Platformu iş ve işlemlerinin takip edilmesi, il içi ve il dışı sağlık tesislerinin koordinasyonunu sağlamak
 19. İhale sipariş işlemlerinin takip ve onay işlemlerini koordine etmek
 20. İhale iş artış/ iş eksiliş işlemlerini takip etmek.

B.)Hastane Eczacılığı Hizmetleri

 1. Hastane Eczacılığı Hizmetleri Uzmanı/Sorumlusu. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı/Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev yapar.
 2. Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından yürütülen hastane eczacılığı hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin taşrada yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlar; merkez teşkilatına bilgi sunar.
 3. İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde görevli (kadrolu, geçici görevli, sözleşmeli veya personele dayalı hizmet alım yoluyla görevli) eczacıların ve eczane personelinin (eczacı teknikeri/teknisyeni vb.) hastane eczacılığı hizmetleri ve ilaç hazırlama ünitelerinin yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti sunar ve koordinasyonu sağlar.
 4. İl Sağlık Müdürlüğünde ve bağlı sağlık tesislerinde ilaç ve tıbbi sarf malzeme yönetimine ilişkin ürünlerin güvenli ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla tüm personele danışmanlık ve eğitim hizmeti sunar/sunulmasını sağlar.
 5. İlaç hazırlama sistemlerinin (antineoplastik ilaçlar, total parenteral nütrisyon solüsyonu, aseptik ilaç, majistral ilaç, vb.) bulunduğu özellikli ünitelerin yer aldığı sağlık tesislerinde hem ilaç hem çalışan güvenliğini kapsayacak şekilde Bakanlık tarafından yapılan düzenlemelere uygun olarak ilaçların hazırlanması, sunumu ve uygulanması süreçlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütür.
 6. Özellikli ilaç hazırlama ünitelerinin, hastane eczanelerinin ve depo alanlarının yer aldığı mahallerde Bakanlık tarafından yapılan mimari ve mühendislik altyapılarına yönelik mevzuat ve standartlara uygun olarak klinik alan tasarımı süreçlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütür.
 7. İlaç-ilaç ve ilaç-besin etkileşimleri, geçimsizlik, dar terapötik aralıklı ilaç izlemi, akılcı ilaç kullanımı, nütrisyonel destek tedavisinde kullanılan ürünler vb. konularda sağlık profesyonellerine ilişkin eğitim dokümanı hazırlar ve sağlık tesisi içi gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlar.
 8. Akılcı ilaç kullanımına ilişkin sağlık tesislerinde, hastane eczacılarıyla yürütülecek faaliyetlerin (sağlık profesyonelleri, hasta veya hasta yakını eğitim verilmesi, akılcı ilaç kullanımı danışma merkezlerinin kurulması, vb.) koordinasyonunu sağlar.
 9. İl içi temel ilaç ve tıbbi sarf malzeme listelerinin hazırlanmasında ve güncellenmesinde komite çalışmalarında yer alır.
 10. Hastane eczacılığı hizmetleri ve medikal depo kapsamındaki ilaç, tıbbi sarf malzeme, ilaç hazırlama sistemleri, ilaç yönetim sistemleri vb. ürünlerin tedarik süreçlerinde teknik şartname, hizmeti ifa ve muayene ve kabul süreçlerinde teknik uzman olarak görev alır.
 11. Sağlık tesislerinde ilaç ve tıbbi sarf malzeme depo koşullarının denetlenmesi ve gereği halinde iyileştirme çalışmalarının yapılması için idareye rapor sunar; planlanan iyileştirme çalışmalarını koordine eder.
 12. Sağlık tesislerinde kullanılan özel reçeteye tabi ilaçlara dair kayıtların düzenli tutulmasını ve düzensiz kayıt tutulduğunun tespiti halinde gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlar.
 13. Sağlık tesislerinde ilaç advers etki ve tıbbi sarf malzeme olumsuz olay bildirimlerinin yapılıp yapılmadığını kontrol eder. Çelişkili durumlarda İl Sağlık Müdürlüğü kapsamında bulunan İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanlığına bildirir ve/veya görüş alır.
 14. Kullanılmadan kalan ilaç dozlarının yönetimi ve saklama koşullarıyla ilgili olarak sağlık tesislerine danışmanlık hizmeti sunar.