T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Klinik Mühendislik Hizmetleri

Güncelleme Tarihi: 04/05/2018

sorumlusu.png

Uz. Erdal EBEM

Klinik Mühendislik Hizmetleri

personeli.png

Faruk Samberk KIZILTAŞ  Dahili :1562


gorevleri.png

 1. Klinik Mühendislik Hizmetleri Uzmanı/Sorumlusu, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı/Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev yapar.
 2. Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından yürütülen biyomedikal mühendisliğe ilişkin iş ve işlemlerin taşrada yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlar; merkez teşkilatına bilgi sunar.
 3. İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerindeki tıbbi cihazlar ile biyomedikal hizmetlerin yaşam döngüsü ve tedarik zincirine ilişkin tüm iş ve işlemlerin yürütülmesini ve il içi koordinasyonu sağlar.
 4. İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde biyomedikal depo kapsamındaki taşınırların yönetimine ilişkin görev alan tüm personele danışmanlık ve eğitim hizmeti sunar.
 5. İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde biyomedikal depo kapsamındaki ürünlerin güvenli ve verimli kullanımı sağlamak amacıyla tüm kullanıcı personele danışmanlık, eğitim hizmeti sunar veya sunulmasını sağlar.
 6. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı diğer birimler ile bağlı sağlık tesislerindeki biyomedikal depo kapsamındaki cihazların müşterek kullanımına ilişkin süreçleri yürütür.
 7. Bağlı sağlık tesislerinin talepleri doğrultusunda kurulan “İl Tıbbi Cihaz Alımları Planlama Komisyonu" ve ihtiyaç tespit komisyonlarında görev alır.
 8. Biyomedikal depo kapsamındaki tıbbi cihazlar ile biyomedikal teknik hizmetlerin (bakım, onarım, metroloji, kurulum gibi) tedarik süreçlerinde teknik şartname, hizmeti ifa, muayene ve kabul süreçlerinde teknik uzman olarak görev alır.
 9. Kurum içi kaynaklarla uygulanan ve/veya hizmet alımı yoluyla edinilen biyomedikal teknik servis ve metroloji faaliyetlerinin mevzuata uygun tedarik edilmesi, planlanması, uygulanması, refakat edilmesi, hizmeti ifa süreçlerini takip eder veya edilmesini sağlar.
 10. Biyomedikal depo kapsamındaki cihazların hurda, kaynak geliştirme ve trampa ile geri kazanım süreçlerini teknik uzman olarak yürütür.
 11. Tıbbi cihazlar ve biyomedikal teknik servis tedarikçilerinin ilgili otoritelerce belirlenmiş kayıt (UBB, ÜTS, satış ruhsatı, yetki gibi) ve materyovijilans süreçlerini yürütür. Çelişkili durumlarda İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanlığına bildirir ve/veya görüş alır.
 12. Bakanlık tarafından verilen yetkiler ve İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen teknik eğitim ve uygulama süreçlerinde servis alanlarında sorumlu müdür olarak gerekli iş ve işlemleri yürütür.
 13. Kurum içi kaynaklarla uygulanan biyomedikal depo, biyomedikal teknik servis atölyeleri ve metroloji laboratuvarların yaygınlaştırılması, fiziki koşullarının denetlenmesi ve gereği halinde iyileştirme çalışmalarının yapılması için idareye rapor sunar; planlanan iyileştirme çalışmalarını koordine eder.
 14. Özellikli klinik alanların (yoğun bakım, ameliyathane, temiz oda. radyoterapi ve radyoloji üniteleri gibi) yer aldığı mahallerde il içinde bu iş ve işlemleri yapacak diğer mühendislik hizmetleri olmadığı taktirde Bakanlık tarafından yapılan mimari ve mühendislik altyapılarına yönelik mevzuat ve standartlara uygun olarak klinik alan tasarımı süreçlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütür.
 15. İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinin öncelikle MKYS olmak üzere sağlık bilgi yönetim sistemlerinde tanımlanan biyomedikal envanter ve mühendislik hizmetlerine ait veri doğruluğunu (envanter bilgileri, bütçe kodları, sözleşme ve hizmet bilgileri gibi) sağlamak üzere ilgili birimler ile koordinasyonu sağlayarak düzenleyici ve önleyici faaliyetleri gerçekleştirir.
 16. İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde Klinik Mühendislik Bilgi Yönetim Sistemlerinin etkin kullanımı sağlayacak düzenleyici ve önleyici faaliyetleri gerçekleştirir.
 17. Biyomedikal depo kapsamındaki envanterin akılcı yönetimine ilişkin ihtiyaç / stok fazlası, azami stok seviyesi, atıl kapasite ve ikame cihaz takibi için sağlık tesislerini takip eder ve hastane idaresine durumu bildirerek stok yönetimi hakkında farkındalık sağlar.
 18. Biyomedikal hizmetlerin, maliki olunan ve hizmet alımı yoluyla edinilen biyomedikal dayanıklı taşınırların akılcı yönetimine ilişkin sözleşme yönetimi, aktif çalışabilirlik süreleri, verimlilik analizleri, gerçek zamanlı envanter takibini gerçekleştirir, raporlar ve hastane idaresine durumu bildirerek, farkındalık ve eğitim faaliyetleri düzenler.
 19. İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde görevli (kadrolu, geçici görevli, sözleşmeli veya personele dayalı hizmet alım yoluyla görevli) mühendis, tekniker ve teknisyenlerin biyomedikal teknik servis ve klinik alan yönetimi faaliyetlerinde danışmanlık yapar ve koordinasyonu sağlar.
 20. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinin dijital hastane yönetimi, verimlilik, kalite ve akreditasyon süreçlerinde biyomedikal mühendislik ve tıbbi teknoloji yönetimine ilişkin indikatörlerin / kriterlerin mevzuata uygun olarak işletilmesini sağlar.
 21. Uzman olması halinde; Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları İle Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergesi Madde 12'de yer alan ‘‘Uzman'’ unvanlı sözleşmeli personel için belirlenen görevleri yerine getirir.