T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Aile Hekimliği 63. Ek Yerleştirme İşlemine ilişkin Duyuru

Güncelleme Tarihi: 03/07/2018

63. EK YERLEŞTİRME İŞLEMİNE İLİŞKİN DUYURU METNİ

Aşağıdaki tabloda belirtilen, çeşitli nedenlerle boşalan ve yeni açılması planlanan Aile  Hekimliği  Birimlerine  “25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Aile  Hekimliği  Uygulama Yönetmeliği ve ilgili maddeleri uyarınca” Aile Hekimliği ek yerleştirme işlemi yapılacaktır.

                        

 EK YERLEŞTİRME YAPILACAK OLAN BİRİMLERE İLİŞKİN BİLGİLER:

            SIRA NO

İLÇESİ

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

 A.H.B. KODU

Y.H.B. NÜFUS

   G.H.B.

   NÜFUS

   TOPLAM

   NÜFUS

1

SERDİVAN

SERDİVAN ASM

5414029

-

-

1000

(sanal)

2

KARASU

YALI ASM

5409018

-

-

1000

(sanal)

3

ADAPAZARI

CAMİLİ 3 ASM

5401078

-

-

1000*

(sanal)

4

SAPANCA

YÜZEVLER ASM

5413013

-

-

1000

(sanal)

5

AKYAZI

AKYAZI 1 NOLU ASM

5402027

-

-

1000

(sanal)

6

ERENLER

ÇAYBAŞI YENİKÖY ASM

5404024

1347

-

1347

7

HENDEK

ULUDERE ASM

5407005

2416

459

2875***Aile Hekimi tarafından kiralanacak binada hizmet verilecek.

**695 Nolu KHK ile boşalan Aile Hekimliği Birimidir.(24 Aralık 2017 tarihli ve 30280 (mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 695 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasına istinaden sözleşme feshi yapılarak boşalmış pozisyondur.) Bu boş pozisyon için ilgili yargı mercilerince verilecek hukuki karar olması durumunda verilecek hukuki kararın idarece uygulanma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle ilgili boş Aile Hekimliği Birimini 2018/63. Ek Yerleştirme sırasında tercih eden hekimin yargı kararları doğrultusunda sözleşmesi fesih edilerek pozisyonu boşaltması gerekebilir. Bu durumda sözleşmesi fesih edilen Aile Hekimi asıl kadrosundaki görevine dönecek ve fesih edilen sözleşmeli Aile Hekimliği Birimi ile 2018/63. Ek Yerleştirme işleminde boşalttığı Aile Hekimliği Birimi için hak talebinde bulunmayacaktır. 54 07 005 Nolu Aile Hekimliği Birimi için sözleşme imzalayan hekim yukarıdaki hükümleri kabul etmiş sayılacak ve sözleşme imzalanması sırasında yukarıdaki hükümleri kabul ettiğine dair bir belgeyi de imzalayacaktır.

            Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2017/21 sayılı Aile hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri konulu Genelgesine istinaden;

1) Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları hariç diğer kamu kurum ve kuruluşlarından sözleşmeli aile hekimi olmak üzere müracaat eden personel, kurumlarınca muvafakat verilmesi halinde yerleştirme işlemine alınacaktır.

2) Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan ve aile hekimliği uygulamasına geçmesi için muvafakat verilen personelin mevcut durumları sözleşmeli olduğu müddetçe ve sözleşme yenilemelerinde de korunacaktır.

3) Bakanlığımız kadrolarında aile hekimliği uzmanı, tabip olarak görev yapan personelin sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına geçişlerine aşağıda belirtilen kısıtlamalar haricinde muvafakat verilmiştir.

a) Bakanlığımız eğitim araştırma hastaneleri ile devlet hastanelerinde görev yapmakta olup sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına geçmek isteyen tabiplerin bulunduğu hastaneden ayrılması halinde Personel Dağılım Cetveline göre unvan veya branşında doluluk oranı %70'in altına, entegre hastaneler ile diğer sağlık tesislerinde doluluk oranı %50'nin altına düşenlere muvafakat verilmemiştir.

b) 4924 sayılı Kanun gereği sözleşme imzalamış olan tabip ve uzman tabiplere, aile hekimliği sözleşmesi imzalamaları için muvafakat verilmemiştir. Ancak memur kadrosunda görev yapmakta iken 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşme imzalayan tabip ve aile hekimliği uzmanlarına, memur kadrosuna dönmeleri şartıyla muvafakat verilmiştir.

 

d) 3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan aile hekimliği uzmanları ve tabipler, sadece kadrolarının bulunduğu ilçe sınırları içerisinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'nin Ek-3 ünde yer alan "Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Bölgesi" sütununa göre kadrolarının bulunduğu ilçe ile aynı gelişmişlik seviyesinde ya da daha alt seviyede bulunan ilçelerdeki aile hekimliği pozisyonlarına başvurabilirler.

e) Bakanlığımıza bağlı hastanelerde görev yapan tabiplerden (diyaliz sertifikası, yoğun bakım sertifikası vb.) sahip olması nedeniyle özellikli birimlerde görev yapanların sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına geçmelerine muvafakat verilmemiştir.

d) Muvafakat verilecek personel sayısından fazla müracaat olması halinde öncelikle en yüksek hizmet puanına, hizmet puanının eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana muvafakat verilecektir.

4) Aile hekimliği uzmanı dışındaki uzman tabiplerin sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına geçmelerine muvafakat verilmemiştir. Mazeretleri gereği sözleşmeli aile hekimliğine geçmek isteyenlere, İl Sağlık Müdürlüğünün uygun görüşü ve gerekçeleri doğrultusunda uzman tabip ihtiyaçları dikkate alınarak Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilecektir.

5) Sözleşmeli aile hekimliği uygulamalarında görev almak için başvuruda bulunanlar arasında hizmetin ifasından kaynaklı veya hekimlik mesleğiyle bağdaşmayan suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin beşinci fıkrasına göre adli yönden incelemesi devam eden personelin dosyaları Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecek ve anılan Genel Müdürlükçe muvafakat verilmesi halinde yerleştirmeye alınacaktır.

Aile Hekimliği Ek Yerleştirme başvurularında bu hükümler doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

 

 

 

 

 

Müracaatlar 08/01/2018 tarihinde başlayacak ve 12/01/2018 tarihi saat 17:00’ye kadar kabul edilecektir. Yerleştirme işlemine katılmak isteyen hekimler, kendilerinden istenen belgeleri önceden http://www.sakaryaism.saglik.gov.tr/ adresinden temin ederek, eksiksiz olarak doldurduktan sonra Sağlık MüdürlüğüEvrak Kayıt Biriminde kayıt yaptırarak 12/01/2018 Cuma günü saat 17:00’ya kadar İl Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği Uygulama Birimine şahsen (çalıştığı kurumda işleri aksatmayacak şekilde) elden teslim edeceklerdir.  Postayla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Müracaat süresinin bitimini takiben   (hizmet puanı ile ilgili itirazlar da dikkate alınarak)  hazırlanacak öncelik sıralaması ve başvuru gruplarına göre hazırlanan hizmet puanı sıralama listesi 16/01/2018 tarihinde saat 17:00’de Müdürlüğümüzün http://www.sakaryaism.saglik.gov.tr/adresinde ilan edilecektir.

Yerleştirme işlemleri 18/01/2018 Perşembe günü saat  16:00’da Sakarya Sağlık Müdürlüğü Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir. 


AİLE HEKİMLİĞİ 63. EK YERLEŞTİRME İŞLEMİNE İLİŞKİN DUYURU METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

A GRUBU HEKİMLER İÇİN DİLEKÇE

B GRUBU HEKİMİ UZMANLARI İÇİN DİLEKÇE

C GRUBU HEKİMLER İÇİN DİLEKÇE

D GRUBU HEKİMLER İÇİN DİLEKÇE