T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü

Güncelleme Tarihi: 08/08/2017

 Dr.Yasin Çatalbaş.jpg
Dr.Yasin ÇATALBAŞ
İl Koordinatörü

ozgul.jpg
Özgül ÖZDEN ÇUHADAR
Birim Sorumlusu

HASTA HAKLARI     Tanı ve tedavi amacıyla kurumumuza başvuran her birey kurumumuz tarafından denetlenen ve bu metinde yazılı hale getirilen hakları her aşamada talep edebilir yada öğrenme amacıyla söz konusu metni isteyebilir.
     Tanı ve tedavi amacıyla kurumumuza başvuran her birey kurumumuz tarafından denetlenen ve bu metinde yazılı hale getirilen hakları her aşamada talep edebilir yada öğrenme amacıyla söz konusu metni isteyebilir.
1. Hizmetlerden Yararlanma Hakkı:
1.1 Kuruluşumuza başvuran her birey fiziksel düşünsel ve sosyal özellikleri ne olursa olsun, varolan tanı tedavi ve rehabilitasyon olanaklarından en üst düzeyde yararlanma hakkına sahiptir. 
1.2 Hasta doktoru ve/veya sağlık kurumunu seçme ve tedavinin herhangi bir evresinde değiştirme hakkına sahiptir. 
2. Saygı ve İtibar Görme Hakkı: 
2.1
 Hastanın her zaman bireysel itibarı korunarak saygılı, nazik, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tedavi olma hakkına sahiptir. 
2.2 Sırası ile istiklal madalyası sahipleri, gazi ve şehit yakınları, özürlüler, 65 yaş üstü yaşlılar, hakimler ve savcılar, sağlık personeli ve il dışından sevkli gelen hastaların poliklinik muayenelerinde genel hizmetin aksamasına meydan vermeyecek şekilde öncelik tanınmaktadır. 
3. Mahremiyet Hakkı: 
3.1
 Hastanın, mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Hasta mahremiyetinin korunmasını açıkça talep edebilir. Her türlü tıbbi müdahale, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilir. 
4. Bilgi İsteme Hakkı: 
4.1
 Hasta sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceği konusunda bilgi isteyebilir. Bu hak hangi sağlık kuruluşundan hangi şartlara göre faydalanılabileceği, sağlık kurum ve kuruluşları tarafından verilen her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu ve müracaat edilen kuruluşta verilen sağlık hizmetlerinden faydalanma usulüne öğrenme haklarını da kapsar. 
5. Ötenazi Yasağı: 
5.1
 Ötenazi yasaktır. 
5.2 Tıbbi gereklerden bahisle veya her ne suretle olursa olsun hayat hakkından vazgeçilemez. 
6. Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme: 
6.1
 Hasta tabi olduğu mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir. 
6.2 Mevzuat ile belirlenmiş sevk sistemine uygun olmak şartı ile hasta sağlık kuruluşunu değiştirebilir. 
7. Personeli Tanıma Seçme Ve Değiştirme: 
7.1
 Hastaya talebi halinde, kendisine sağlık hizmeti verecek veya vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimlikleri, görev ve unvanları hakkında bilgi verilir. 
7.2 Mevzuat ile belirlenmiş usullere uyulmak şartı ile hastanın, kendisine sağlık hizmeti verecek olan personeli serbestçe seçme, tedavisi ile ilgilenen tabibi değiştirme ve başka tabiplerin konsültasyonunu isteme hakkı vardır. 
8. Kayıtları İnceleme Hakkı: 
8.1
 Hasta, sağlık durumu ile ilgili bilgiler bulunan dosyayı ve kayıtları, doğrudan veya vekili veya kanuni temsilcisi vasıtası ile inceleyebilir ve bir suretini alabilir. Bu kayıtlar, sadece hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olanlar tarafından görülebilir. 
9. Rıza Olmaksızın Tıbbi Ameliyeye Tabi Tutulmama: 
9.1 
Kanunda gösterilen istisnalar hariç olmak üzere, kimse rızası olmaksızın ve verdiği rızaya uygun olmayan bir şekilde tıbbi ameliyeye tabi tutulamaz. 
10. Bilgilerin Gizli Tutulması: 
10.1
 Sağlık hizmetinin verilmesi sebebi ile edinilen bilgiler kanun ile müsaade edilen haller dışında, hiçbir şekilde açıklanamaz. 
11. Hastanın Rızası ve İzin: 
11.1 
Tıbbi müdahalelerde hastanın rızası gerekir. Hasta küçük veya mahcur ise velisinden veya vasisinden izin alınır. Hastanın, velisinin veya vasisinin olmadığı veya hazır bulunamadığı veya hastanın ifade gücünün olmadığı hallerde, bu şart aranmaz. 
12. Tıbbi Araştırmalarda Rıza: 
12.1
 Hiç kimse; Bakanlığın izni ve kendi rızası bulunmaksızın, tecrübe, araştırma veya eğitim amaçlı hiçbir tıbbi müdahale konusu yapılamaz. 
13. Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı: 
13.1
 Sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde hastalara dini vecibelerini serbestçe yerine getirmeleri için gereken tedbirler alınır. 
14. Ziyaret Hakkı: 
14.1
 Hasta ziyaretçilerinin kabul edilmesi, kurum veya kuruluşça belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ve hastaların huzur ve sükunlarını bozacak fiil ve tutumlara sebebiyet vermeyecek şekilde gerçekleştirilir ve bu konuda gereken tedbirler alınır. 
15. Refakatçi Bulundurma: 
15.1
 Muayene ve tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; mevzuatın ve kurum imkanlarının elverdiği ve hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde, tedaviden sorumlu olan tabibin uygun görmesine bağlı olarak, refakatçi bulundurması istenebilir. 
16. Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı: 
16.1
 Kanunen zorunlu olan haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere; hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetme/durdurulmasını isteme hakkına sahiptir.

Şikayet, Öneri ve Bilgi edinme için aşağıdaki telefon ve mail adreslerini kullanabilirsiniz.

sakarya.bilgiedinme@saglik.gov.tr

sakaryasikayetoneri@gmail.com

Telefon:0 (264) 251 35 50 / 1455

Fax:0 (264) 251 27 39