T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2020/4. EK YERLEŞTİRME İŞLEMİNE İLİŞKİN DUYURU METNİ

Güncelleme Tarihi: 24/06/2020

 

SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AİLE HEKİMLİĞİ

         

2020/4. EK YERLEŞTİRME İŞLEMİNE İLİŞKİN DUYURU METNİ

 

Aşağıdaki tabloda belirtilen, çeşitli nedenlerle boşalan ve yeni açılması planlanan Aile  Hekimliği  Birimlerine  “25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Aile  Hekimliği  Uygulama Yönetmeliği ve ilgili maddeleri uyarınca” Aile Hekimliği ek yerleştirme işlemi yapılacaktır.                     

 

EK YERLEŞTİRME YAPILACAK OLAN BİRİMLERE İLİŞKİN BİLGİLER:

 

SIRA NO

İLÇESİ

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

A.H.B. KODU

Y.H.B. NÜFUS

G.H.B.

NÜFUS

TOPLAM

NÜFUS

1

FERİZLİ

SİNANOĞLU ASM

5405007

1989

0

1989

2

ADAPAZARI

KORUCUK ASM

5401045

3688

0

3688

3

SERDİVAN

BEŞKÖPRÜ ADEM SERTATLI ASM

5414044

416

0

416 *

4

ADAPAZARI

VAKIF ASM

5401083

1404

0

1404

     

  *Aile Hekimliği Ödeme Sözleşme Yönetmeliğinin 13. Maddesinin 4. Fıkrasında " Bakanlıkça bölgede çalışan aile hekimi sayısında değişiklik yapılması nedeniyle ihtiyaç duyulması hâlinde veya kayıtlı kişi sayısının iki aydan uzun süreyle bin kişinin altında seyretmesi nedeniyle sözleşmesi sona erdirilen aile hekimi yerine sözleşme yapılan aile hekimi hakkında, birinci fıkranın (a) bendi hükmü sözleşme tarihini takip eden birinci yılın sonundan itibaren uygulanır."  ve aynı yönetmeliğin 13. Maddesinin 1. fıkrasının a bendinde "  Aile hekimine kayıtlı kişi sayısının aralıksız iki aydan fazla süreyle (aylık yapılan üçüncü bildirimde) bin kişinin altına düşmesi." durumunda aile hekiminin sözleşmesi yetkili merci tarafından sona erdirilir denilmektedir. 5414044 Nolu Aile Hekimliği Birimine yerleşen hekim 15.02.2021 tarihi itibari ile kayıtlı kişi sayısının 1000’in altında kalması durumunda aile hekimliği sözleşmesi yetkili merci tarafından sona erdirilir.      

 

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2020/1 sayılı Aile hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri konulu Genelgesine istinaden;

 

1) Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları hariç diğer kamu kurum ve kuruluşlarından sözleşmeli aile hekimi olmak üzere müracaat eden personel, kurumlarınca muvafakat verilmesi halinde yerleştirme işlemine alınacaktır.

2) Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan ve aile hekimliği uygulamasına geçmesi için muvafakat verilen personelin mevcut durumları sözleşmeli olduğu müddetçe ve sözleşme yenilemelerinde de korunacaktır. Ayrıca Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendinden öncelik hakkı bulunanların aile hekimliği yerleştirmesine başvurusunda muvafakat aranmayacaktır.

3) Bakanlığımız kadrolarında tabip olarak görev yapan personelin sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına geçmek için bulundukları kurumdan ayrılmaları halinde;

a) İl sağlık müdürlüğü, İlçe sağlık müdürlüğü, toplum sağlığı merkezi ve bağlı birimleri ile EII ve EIII rolündeki entegre hastanelerinde unvan ve branşında doluluk oranının %30’un

b) Eğitim araştırma hastaneleri ile devlet hastanelerinde (El dahil) unvan veya branşında doluluk oranının %85'in,

Diğer sağlık tesislerinde unvan veya branşında doluluk oranının %70’inaltına düşenlere muvafakat verilmemiştir.

c)Doluluk oranın hesaplanmasında Personel Dağılım Cetveline göre aktif çalışan personel sayısı esas alınır. Aktif çalışan sayısının belirlenmesinde, üç aydan fazla süre ile görevde bulunmayan personel hesaba katılmaz. Geçici görevde bulunan personelin muvafakat verme işlemlerinde, ilgilinin kadrosunun bulunduğu yerdeki sayı ve oranlar esas alınır.

4) Eğitim araştırma hastaneleri ile devlet hastanelerinde görev yapmakta olanlardan en az 25 yıl hizmeti olanlar ile sağlık kurulu raporu gereği nöbet tutamayacak durumda olanlara, bulunduğu hastanelerden ayrılmaları halinde unvan veya branşında doluluk oranı %50’ııin altına düşmemek şartıyla muvafakat verilmiştir.

7) Aile hekimliği yerleştirme işlemine müteakip memur kadrosuna dönmek şartıyla 4924 sayılı Kanun ve 663 sayılı KHK’nın 42 inci maddesi kapsamında sözleşme imzalayan tabip veya aile hekimliği uzmanlarına muvafakat verilmiştir. Ancak 663 sayılı KHK’nın ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda mezkûr Kanunun 42 inci maddesi kapsamında sözleşmeli olarak fiilen bir yıl görev yapmış olan tabip ve uzman tabipler için, bu görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde aile hekimliğine geçişlerinde doluluk oranı şartı aranmadan muvafakat verilmiştir.

9) 3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan aile hekimliği uzmanlan ve tabipler, sadece kadrolarının bulunduğu ilçe sınırlan içerisinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'nin Ek-3 ünde yer alan "Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Bölgesi" sütununa göre kadrolarının bulunduğu ilçe ile aynı gelişmişlik seviyesinde ya da daha alt seviyede bulunan ilçelerdeki aile hekimliği pozisyonlarına başvurabilirler.

10) Bakanlığımıza bağlı hastanelerde görev yapan tabip herhangi bir sertifikaya (diyaliz sertifikası, yoğun bakım sertifikası vb.) sahip olması nedeniyle özellikli birimlerde görev yapanların sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına geçmelerine muvafakat verilmemiştir.

11) Muvafakat belgesi her aile hekimliği yerleştirmesi için ayrıca aranır. Süreli veya belirli bir il gibi sınırlamaların yer aldığı muvafakat belgeleri kabul edilmez. Muvafakat başvurularının tamamı birlikte değerlendirilir. Muvafakat verilecek personel sayısından fazla müracaat olması halinde öncelikle en yüksek hizmet puanına, hizmet puanının eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana muvafakat verilecektir. Ancak üç yerleştirme işlemi için üst üste muvafakat alıp yerleştirme sırasında tercih yapmayan tabip veya uzman tabiplere bir yıl süre ile muvafakat verilmeyecektir.

12) Bu Genelgenin 7 nci ve 9 uncu maddelerindeki kısıtlamalar haricinde aile hekimliği uzmanlarının tamamının aile hekimliğine geçişine muvafakat verilmiştir. Diğer uzman tabiplerin ise sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına geçmelerine muvafakat verilmemiştir. Mazeretleri gereği sözleşmeli aile hekimliğine geçmek isteyenlere, İl Sağlık Müdürlüğünün uygun görüşü ve gerekçeleri doğrultusunda uzman tabip ihtiyaçları dikkate alınarak Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek karara bağlanacaktır.

13) Sözleşmeli aile hekimliği uygulamalarında görev almak için başvuruda bulunanlar arasında hizmetin ifasından kaynaklı veya hekimlik mesleğiyle bağdaşmayan suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin beşinci fıkrasına göre adli yönden incelemesi devam eden personelin dosyalan Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecek ve anılan Genel Müdürlükçe muvafakat verilmesi halinde yerleştirmeye alınacaktır.

 

 

Müracaatlar 09/07/2020 tarihinde başlayacak ve 16/07/2020 tarihi saat 17:00’ye kadar kabul edilecektir. Yerleştirme işlemine katılmak isteyen hekimler, kendilerinden istenen belgeleri önceden http://www.sakaryaism.gov.tr/ adresinden temin ederek, eksiksiz olarak doldurduktan sonra Sağlık MüdürlüğüEvrak Kayıt Biriminde kayıt yaptırarak 16/07/2020 Perşembe günü saat 17:00’ya kadar İl Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği Uygulama Birimine şahsen (çalıştığı kurumda işleri aksatmayacak şekilde) elden teslim edeceklerdir.  Postayla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Müracaat süresinin bitimini takiben   (hizmet puanı ile ilgili itirazlar da dikkate alınarak)  hazırlanacak öncelik sıralaması ve başvuru gruplarına göre hazırlanan hizmet puanı sıralama listesi 20/07/2020 tarihinde saat 17:00’de Müdürlüğümüzün http://www.sakaryaism.gov.tr/adresinde ilan edilecektir.

 

Yerleştirme işlemleri 23/07/2020 Perşembe günü saat  16:00’da Sakarya Sağlık Müdürlüğü Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Yerleştirme işlemi Aile Hekimliği Yerleştirme Komisyonu tarafından yürütülecek ve yerleştirme işlemi sonucu aile hekimliği birimlerine yerleşen hekimler ile karşılıklı olarak Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi 01/08/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere imzalanacaktır. Yerleştirme işlemi sonucunda Aile Hekimliği sözleşmesi imzalayan hekimler “30.12.2010 tarih ve 27801 sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile 08.08.2011/2101 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliği İle Yapılan Değişiklik” hükümlerine tabidir.

Yerleştirme sonuçları http://www.sakaryaism.gov.tr/web sayfasında 15 gün süreyle ilan edilecektir.

 

 

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK OLAN SIRALAMA USULÜ

 

Yerleştirme işlemleri 25/01/2013  tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ve ilgili maddelerine göre Dördüncü Bölüm Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütler ile Atama ve Nakillere İlişkin Esaslar çerçevesinde aşağıdaki sıralamaya göre yapılacaktır:

a) Fiilen en az altı ay aile hekimliği yaparak akabinde askerlik veya doğum nedeniyle sözleşmesini feshederek bir defalık tercih hakkına sahip olan aile hekimleri; bu grupta bulunan aile hekimlerine askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihine göre öncelik verilir. Kamu görevlisi olmayan hekimler için ise müdürlüğe başvuru tarihine göre öncelik verilir.

 b) Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var ise; o pozisyonu önce o ilde aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları, daha sonra ildeki diğer aile hekimliği uzmanları.

c) Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, aynı yerleştirme işleminde kullanılmak üzere (a) bendindeki bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri, takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak üzere yargı kararının uygulanması bakımından başka birinin göreve başlatılması zarureti nedeniyle sözleşmesi feshedilen aile hekimleri, takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak üzere 25/01/2013 tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olan tabip ve uzman tabipler,

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin (Değişik:RG-11/3/2015-29292) 15. Maddesinin 1. Fıkrasının (c) bendinde yer alan “görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde kullanılmak üzere il sağlık müdürü, kamu hastaneleri birliği genel sekreteri, halk sağlığı müdürü, Bakanlık merkez veya bağlı kuruluşlarının daire başkanı ve üstü görevlerinde fiilen bir yıl görev yapmış olan tabip ve uzman tabipler” in başvurusundaki bend değişikliği ile ilgili THSK’ nın  28.04.2017 tarihli ve 44197721 barkodlu yazısında (Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma sendikası tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Danıştay 2. Dairesinin 29/12/2016 tarihli ve E.2016/12432 sayılı kararı ile; Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin dava konusu Yönetmelikle değişik 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde kullanılmak üzere il sağlık müdürü, kamu hastaneleri birliği genel sekreteri, halk sağlığı müdürü, Bakanlık merkez veya bağlı kuruluşlarının daire başkanı ve üstü görevlerinde fiilen bir yıl görev yapmış olan tabip ve uzman tabipler” ibaresi ve Geçici 3. Maddesinin ikinci fıkrasının yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu itibarla, bundan sonra yapılacak olan aile hekimliği yerleştirme işlemlerinde; il sağlık müdürü, kamu hastaneleri birliği genel sekreteri, halk sağlığı müdürü, Bakanlık merkez veya bağlı kuruluşlarının daire başkanı ve üstü görevlere ilişkin öncelik hakkı bulunmadığı belirtilmiştir.)

 Varsa yedek liste: İlk yerleştirme esnasında yedek listeye giren hekimler müteakip yerleştirmede sıra kendilerine gelmesine rağmen yerleşmezler ise yedek listeden çıkarılırlar.

d) İl içindeki pratisyen hekimler.

(2) Aile hekimliği yerleştirmeleri il bazında yapılır. İldeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan aile hekimliği uzmanları, tabipler ve diğer uzman tabiplerden muvafakati verilenler başvuru yaparlar. Yerleştirmeler bentlere göre ve bentler içerisinde de (a) bendi hariç en yüksek hizmet puanından başlamak üzere tercihlere göre yapılır.

(3) Aile hekimliği uzmanlarının, grup çalışmasının sağlanması, uzmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve kişilerin hizmet unsurlarından dengeli bir şekilde yararlanabilmeleri için her aile sağlığı merkezinden bir pozisyonu tercih ederek yerleşme hakları vardır. Bu hak birinci fıkranın (b) bendindeki yerleştirmeler için uygulanır. Bununla birlikte dört (dahil) - altı (dahil) birim planlanmış aile sağlığı merkezlerinde ikinci bir aile hekimliği uzmanı, yedi ve üzerinde birim bulunan aile sağlığı merkezlerinde ise her üç birim için bir aile hekimliği uzmanı daha o pozisyonlardan birini tercih ederek yerleşebilir. Aile hekimliği uzmanı, aile hekimliği uzmanı kontenjanı dolan bir aile sağlığı merkezine ancak durumuna uygun birinci fıkranın (c) veya (d) bentlerinden ve hizmet puanları sıralamasına göre yerleşebilir.

(4) Yerleştirme yapılırken, Kurumun ve müdürlüğün internet sayfası üzerinden en az beş gün süreyle boş pozisyonun ilanı yapılır ve başvuranların belirlenen yer, gün ve saatte yerleştirme toplantısında hazır bulunmaları duyurulur. Yerleştirmenin yapılacağı ilde halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte bütün yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır. Bu işlemler ilanda duyurulan gün ve saatte elektronik ortamda da yapılabilir.

 

(5) Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu, resmi tatil günleri ve yıllık izin

kullanılan günler fiili çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz.

 

(8) Bu madde çerçevesinde yerleştirme işlemi yapılmasına rağmen yerleştirildiği yeni birimde başlamayan aile hekiminin eski birimine iadesi yapılmaz ve hekim 1 yıl süre ile yeniden yerleştirme başvurusunda bulunamaz. Bu maddedeki yerleştirmeye ilişkin diğer usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.

 

 

Yerleştirme işlemleri için, adayın geçerli bir kimlik belgesiyle birlikte bizzat kendisinin gelmesi şarttır. Ancak hastalık, acil durum, yakının vefatı vb. mücbir bir mazereti olanlar, noter onaylı Sakarya İli Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği 2020/4. Ek Yerleştirme işleminde, sıram geldiğinde şahsım adına yer belirleme ve sözleşme yapma yetkisini …………kimlik  no’lu ………..’ya veriyorum’’ ibaresi olan vekaletname ile vekil kıldıkları kişi  aracılığı ile ek yerleştirme işlemine katılabilirler.

            Aile Hekimliği bölge tercih ve yerleştirme işlemleri, Yönetmeliğin ilgili maddeleri dikkate alınarak oluşturulan listelerdeki sıralamaya uygun olarak yapılacaktır.

            Yerleştirme işlemi sırasında boş birimler için, daha önce sözleşme imzalayan Aile Hekimlerinin tercih ederek sözleşme yapması halinde; aynı anda önceki sözleşmeleri 01/08/2020 tarihi itibari ile feshedilerek, daha önce seçmiş olduğu pozisyon, boşalan pozisyon olarak aynı oturumda ilan edilecek ve aynı oturumda yapılmakta olan yerleştirme işlemine tabi tutulacaktır. Bu nedenle teorik olarak İlimizdeki bir kısım aile hekimliği pozisyonlarının boşalma ihtimali olduğu, boş pozisyonların listede yazılı olanlarla sınırlı kalmayacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

           

23/07/2020 tarihinde yerleştirmesi yapılan Aile Hekimleri 01/08/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzalayacaklar ve aynı tarihte göreve başlayacaklardır.

 

AİLE  HEKİMLİĞİ  EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ  UYGULAMA   ESAS VE USULLERİ

 

Madde 1.Ek Yerleştirme İlanı Müdürlüğümüz internet sitesinde ilan edildiği tarih itibariyle tebliğ yerine geçer.

Madde 2.Yerleştirme işlemi Valilik Makamının Onayı ile oluşturulmuş Aile Hekimliği Yerleştirme Komisyonu tarafından bu talimatın ilgili maddelerine göre yürütülecektir.

Madde 3.Olağanüstü bir durum geliştiği takdirde yerleştirme işlemi komisyon tarafından ertelenebilir.

Madde 4. Yer seçimi işlemi başladıktan sonra ara verme komisyon tarafından belirlenir. 

Madde 5. Yerleştirme işleminden önce yapılacak işlemler: 

a) Adaylar veya vekilleri salona Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personele geçerli bir kimlik belgesi gösterip, imza atarak girebilecektir. Görevliler dışında diğer şahıslar salona alınmayacaktır.

b) Aile Hekimliği Ek Yerleştirme İşlemine süresi içinde müracaat eden ve evraklarını eksiksiz olarak İl Sağlık  Müdürlüğüne teslim  eden  adayların  öncelik sıralamasına  göre  oluşturulan  isim  listesi ile boş olan/boşalacak olan pozisyonların listesi  salonda  barkovizyon   ekranıyla  yansıtılacaktır.

Madde 6. Yer seçme ve sözleşme imzalama işlemi:

a) İlgili yönetmelikte belirtilen öncelik sıralamasına göre oluşturulan listeye göre sıradaki adayın ismi okunacaktır. 

c) İsmi okunan aday veya vekil, öncelikle tercih yapıp yapmayacağını, tercih yapacak ise, seçtiği bölgeyi sözlü olarak komisyon ve salondakilerin net olarak duyacağı şekilde ifade edecektir.

d) Bölge seçimini yapan aday veya vekili Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesini imzalayacaktır.

e) Tercih etme sırası kendisine gelmiş olan aday, dilerse tercih hakkını daha sonra kullanmak üzere erteleyebilecektir. Ancak sıra kendisine gelmemiş olan aday, daha önce tercihte bulunamayacaktır.

f) Bir adayın yer seçim işlemi tam olarak tamamlanmadan diğer adayın yer seçimine başlanmayacaktır.

g) İsmi okunan aday veya vekilinin bulunmaması durumunda adayın ismi 2 defa daha okunacak, yine yok ise adayın salonda bulunmadığı komisyon tarafından saati ile birlikte tutanak altına alınacaktır.

h) Yerleştirme işlemine geç gelenler veya 3 kez anons edilerek çağrıldığında herhangi bir sebeple sahneye gelmeyenler ek yerleştirme işlemi bitene kadar “pas” (erteleme) hakkını kullanmış sayılır. Tüm pozisyonlar bitene kadar gelmeyenler “ek yerleştirme işleminden feragat etmiş” sayılır. Aile Hekimliği pozisyonlarının tamamı dolduğunda ek yerleştirme işlemi sona erer.

Madde 7. Aile Sağlığı Merkezi ve Poliklinik odası seçimleri, evrak ve malzeme devir teslim işlemleri

a) Aile Hekimliği Birimini tercih eden hekimler Müdürlükçe belirlenmiş ve yayınlanmış olan Aile Sağlığı Merkezi ile Aile Hekimliği Birimine ait; bina mülkiyeti (kamu, kiralık vb.) binası

 

 

olup olmama durumu, geçici yer gösterilmesi, ısınma durumu, metrekare özellikleri gibi her aile hekimliği birimine ait fiziki şartları da kabul etmiş sayılacaktır.

b) Aile Hekimliği  Birimini  seçmiş  olan hekim,  görev  yapacağı  Aile  Sağlığı  Merkezinde  aynı Aile  Hekimliği  Birimine  daha  önce  tahsis  edilmiş  olan  poliklinik  odasını  da  seçmiş  sayılır. Gruplandırma işlemi hekim ve birim endeksli olduğundan, boşalmış olan pozisyona yeni yerleşen aile hekiminin yeniden gruplandırma başvurusunda bulunması ve bunun müdürlük tarafından tescil edilmesi gerekir.  Aile hekimi olarak görev yapmakta iken başka bir pozisyona yerleştirilme hakkı elde eden hekimlerimiz kendilerine ait olan şahsi malzemeleri yanında, Sağlık Müdürlüğünden  temin  ederek  kullanmakta  oldukları zimmet karşılığı kiraladıkları  demirbaş  malzemeleri isterlerse yeni birimlerine götürebileceklerdir. Zimmet edilmemiş ya da kiralanmamış malzemeler yerinde bırakılacaktır. Tüm resmi evraklarını Toplum Sağlığı Merkezine imza ve tutanak karşılığı elden teslimi yapılacaktır. Bulunduğu bölgeden ayrılacak olan aile hekimi kendisine kayıtlı kişilerin verilerini sorumlu olacak aile hekimine devreder. Devir teslimin yapılamadığı durumlarda ayrılacak olan aile hekimi bu verileri CD ortamında bölgesindeki toplum sağlığı merkezine teslim eder. Ayrılan aile hekiminin hiçbir şekilde verileri devredemediği hallerde toplum sağlığı merkezi gerekli verileri temin ederek sorumlu olacak aile hekimine verir ve devir teslimi yapmayan aile hekimi ile ilgili tutanak tutarak müdürlüğe bildirir.

 

Madde 7 Diğer: 

 

  1. Bu hükümler dışında gelişebilecek durumlar hakkında Komisyon karar verecektir. 

 

 

BAŞVURU EVRAKLARI

 

1.GRUP (Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin (a) bendi) :

 

Fiilen en az altı ay aile hekimliği yaparak akabinde askerlik veya doğum nedeniyle sözleşmesinin feshederek bir defalık tercih hakkına sahip olan aile hekimleri; bu grupta bulunan aile hekimlerine askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihine göre öncelik verilir.

Kamu görevlisi olmayan hekimler için ise Müdürlüğe başvuru tarihine göre öncelik verilir. 30.12.2010 tarihli ve 27801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nin 4. Geçici Maddesinin (Ek: 16/3/2015-2015/7528 K.) 9. fıkrasına göre; “Bulunduğu pozisyonda fiili olarak altı ay çalışmış olmak şartıyla; askerlik nedeni ile sözleşmesini usulüne uygun olarak sona erdirenler terhis tarihinden itibaren bir aylık süre içerisinde müracaatları üzerine yapılacak ilk yerleştirmeye, doğum nedeni ile sözleşmesini usulüne uygun olarak sona erdirenler ise doğum nedeniyle kullandıkları ücretli izin süresinin bitimi tarihinden başlayan iki yıllık süre içinde müracaatları üzerine, ayrılmadan önce çalıştıkları ilde, 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde yer alan atama ve nakillere ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde aile hekimi olarak başlatılırlar.”

 

1.Grupta yer alan hekimler için istenen belgeler (Ek-2/1.Grup):

1) Başvuru Formu

2) Aile hekimliği sözleşmesinin askerlik veya doğum nedeniyle fesih edildiğini gösterir belge

3) Göreve başlama belgesi (askerlik dönüşü veya doğum sonrası)

4) Aile Hekiminin bağlı bulunduğu İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezinden askerlik veya doğum nedeniyle sözleşme feshinden önce fiili çalışma süresini gösterir yazı.

 

2.GRUP (Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin (b) bendi)

Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var ise; o pozisyonu önce o ilde aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları, daha sonra ildeki diğer aile hekimliği uzmanları.

 

2.A - Aile hekimliği yapan aile hekimi uzmanlarından istenen belgeler (Ek-2/2.Grup. A):

1) Başvuru Formu

2) Sağlık Bakanlığı EKİP Portal hizmet puan çıktısı (Belgenin altına el yazısı ile “Hizmet puanına itirazım yoktur. …/…/2020” yazılacak ve imzalanacaktır.)

 

2.B - Aile hekimliği yapmayan ve kadrosu ilde bulunan aile hekimi uzmanlarından istenen belgeler (Ek-2/2.Grup B):

1) Başvuru Formu

2)Aile Hekimliği Bilgi Formu (EK – 2)

3) Aile hekimliği Başvuru formu (EK – 3)

4) Sağlık Bakanlığı EKİP Portal hizmet puan çıktısı (Belgenin altına el yazısı ile “Hizmet puanına itirazım yoktur. …/…/2020” yazılacak ve imzalanacaktır.)

5)Geçerli kimlik fotokopisi Destek Hizmetleri Birim Sorumlusu tarafından aslı gibidir onaylı

 

3.GRUP (Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin (c) bendi) :

 

 Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, Aynı yerleştirme işleminde kullanılmak üzere (1.grup) bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri, Takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak üzere yargı kararının uygulanması bakımından başka birinin göreve başlatılması zarureti nedeniyle sözleşmesi feshedilen aile hekimleri, Takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak üzere 25.01.2013 tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olan tabip ve uzman tabipler.

 

3.Grupta yer alan hekimler için istenen belgeler (Ek-2/3.Grup):

1) Başvuru Formu

2) Sağlık Bakanlığı EKİP Portal hizmet puan çıktısı (Belgenin altına el yazısı ile “Hizmet puanına itirazım yoktur. …/…/2020” yazılacak ve imzalanacaktır.)

3) 25.01.2013 tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama karar örneği.

4) 25.01.2013 tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan aile hekimliği yaptığı İlde son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olduğunu gösterir yazı.

 

4.GRUP (Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin (d) bendi) :

 

1) Başvuru formu

2)Aile Hekimliği Bilgi Formu (EK – 2)

3) Aile hekimliği Başvuru formu (EK – 3)

4)1.Aşama uyum eğitimi sertifika fotokopisi (aslı gibidir onaylanmış)

5) Sağlık Bakanlığı EKİP Portal hizmet puan çıktısı (Belgenin altına el yazısı ile “Hizmet puanına itirazım yoktur. …/…/2020” yazılacak ve imzalanacaktır.)

6)Geçerli kimlik fotokopisi Destek Hizmetleri Birim Sorumlusu tarafından aslı gibidir onayı

7)Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan pratisyen hekimler ve uzman hekimler için Ek-4 ve Ek-5’e göre düzenlenmiş kurumlarından alacakları muvafakatname.

A GRUBU AİLE HEKİMLERİ İÇİN DİLEKÇE 

B1 GRUBU AİLE HEKİMLERİ İÇİN DİLEKÇE 

B2 GRUBU AİLE HEKİMLERİ İÇİN DİLEKÇE 

C GRUBU AİLE HEKİMLERİ İÇİN DİLEKÇE 

D GRUBU AİLE HEKİMLERİ İÇİN DİLEKÇE