T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Kura Usulü İle Yedek Olarak Atanmaya Hak Kazanan Sürekli İşçi Alımı Göreve Başlama İşlemleri Hakkında Duyuru

Güncelleme Tarihi: 19/11/2019

SAĞLIK BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE KURA USULÜ İLE YEDEK OLARAK ATANMAYA HAK KAZANAN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 5.298 kadroya “ısıtma ve sıhhi tesisatçı, marangoz ve temizlik görevlisi” mesleklerinde 25 – 26 Ekim 2018 tarihlerinde noter huzurunda çekilen kura sonrası atanmaya asıl olarak hak kazanan adaylardan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması işlemleri tamamlananların atama işlemleri Bakanlığımızca yapılmıştır.

25-26 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilen kura neticesinde asıl olarak yerleştirmeleri yapılan hak sahiplerinden;  mazeretsiz olarak belirlenen başvuru süresi içerisinde başvurmayan, başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde gerekli şartları taşımadığı tespit edilen, başvurup da evrakları tekemmül ettiği halde ataması yapılıp mazeretsiz olarak göreve başlamayan veya hakkından feragat edenler ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması neticesi olumsuz sonuçlananlar yerleştirmeden doğan haklarını kaybetmişlerdir. Bu sebeple boş kalan kadrolara 25 – 26 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen kura neticesinde belirlenen yedek hak sahipleri arasından sırasına göre atama işlemleri    Bakanlığımızca    yapılacaktır.

Atamaya esas belgeleri  teslim etmesi gereken hak sahiplerinin isim listesi aşağıdaki linkte yayınlanmıştır.

Bu kapsamda göreve başlama işlemlerine ilişkin başvurular; Ek-1 de istenilen belgelerle birlikte  18/11/2019 - 02/12/2019  tarihleri arasında Müdürlüğümüzce alınacaktır.

*Mezkûr ilan, kura neticesinde yedek olarak yerleşmeye hak kazananlar için tebligat niteliğinde olup, hak sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yedek hak sahipleri; bu süre içinde istenen belgeler ile birlikte Müdürlüğümüz 15 Temmuz Camili Mahallesi Resmi Daireler Yerleşkesi, C Blok, 54290 Adapazarı/SAKARYA  adresine   şahsen başvuru yapacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

1- 29/10/2016 tarihli ve 29872 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 74’üncü maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine “8. Güvenlik Soruşturması ve / veya Arşiv Araştırması yapılmış olmak.” alt bendi eklenmiş olup, yedek hak sahiplerinin Güvenlik Soruşturmaları ve Arşiv Araştırmaları Müdürlüğümüzce  yaptırılacak olup evrakları tekemmül eden ve atanmaya hak kazanan adayların atamaları Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacaktır. Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

2- 25 – 26 Ekim 2018 tarihlerinde noter huzurunda çekilen kura neticesinde yedek olarak atanmaya hak kazananların atanmaya esas belgelerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi işlemleri Müdürlüğümüz uhdesinde kurulacak komisyonlar tarafından yapılacaktır. Atanma şartlarına haiz olduğu tespit edilenlerin atamaları Bakanlığımızca yapılacaktır. Atanma şartlarına haiz olmayan hak sahiplerine  ise atanmama gerekçeleri açıkça belirtilmek suretiyle Müdürlüğümüzce yazılı bilgi verilecektir. 


3- Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.


4- Halen askerde olmaları sebebiyle başvuramayacak olanlar, başvuru evrakını birinci derece yakınları aracılığı ile İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edebilecektir. Bu durumdaki yedek hak sahipleri, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte yakınları aracılığı ile evrakını teslim ettiği İl Sağlık Müdürlüklerine başvurmaları, diğer atama şartlarını taşımaları kaydıyla atamalarına müteakip yerleşmeye hak kazandıkları yerde göreve başlatılacaktır.

5- Yedek olarak yerleşmeye hak kazanan eski hükümlülerden hastalık veya doğumla ilgili mazeretleri hariç istenilen belgeler bizzat yedek hak sahibi tarafından Sakarya İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilecektir.

6- Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin  “gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlığı altında düzenlenen 9 uncu maddesine göre, Bakanlığımız kadrolarına yedek olarak yerleştirilen yedek hak sahiplerinden gerçeğe aykırı belge verenler, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir.

Bu kişilere mali bir bedel (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedel yasal faiziyle birlikte geri alınacaktır.

7- İlimiz kadrolarına kura neticesinde yedek olarak yerleştirmeleri yapılan hak sahiplerinden yukarıda belirtilen süre içinde mazeretsiz olarak başvuru yapmayan veya başvurup da evrakları tekemmül ettiği halde ataması yapılıp mazeretsiz olarak tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde göreve başlamayanlar yerleştirmeden doğan haklarını kaybedeceklerdir.  

Bu durumda olanların atamaları iptal edilecek olup yerine sırada bulunan yedek hak sahiplerinin  başvuru evrakları  kabul edilip aynı usule göre evraklarının incelenmesi yapılacaktır.


Ek-1 GÖREVE BAŞLAMA EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Ek-2 AÇIKTAN ATAMA BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

Ek-3 GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.


EVRAK TESLİM EDECEK İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.