T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2019 KASIM DÖNEMİ İL İÇİ YER DEĞİŞİKLİĞİ DUYURU METNİ

Güncelleme Tarihi: 31/10/2019

25/02/2019 tarihli ve 2833 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile yürürlüğe giren “Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliği Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge” gereği, Sakarya ilinde yer alan sağlık tesislerinde sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelin isteğe bağlı olarak 2019 Yılı Kasım Dönemi Yer Değiştirme işlemleri aşağıdaki takvim, usul esaslar ve sınırlamalar çerçevesinde gerçekleştirilecektir

ATAMA TAKVİMİ

SIRA

TARİH

AÇIKLAMA

1

31/10/2019

Müracaat Usullerinin ve Münhal Kadroların İlan Edilmesi

2

31/10/2019- 06/11/2019

Sağlık Tesislerince Başvuruların Alınması

3

08/11/2019

Müracaatları Komisyonca Kabul Edilen ve Edilmeyenlerin İlanı

4

11/11/2019 – 12/11/2019

Müracaatı komisyonca Reddedilenlerin İtirazlarının Alınması

5

13/11/2019

İtiraz Sonuçlarının İlan Edilmesi

6

14/11/2019

Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

 1. 2019 Kasım Dönemi İl İçi Yer Değişikliği duyurusu 31 Ekim 2019 tarihinde ilan edilecek olup, başvurular 31 Ekim 2019 tarihinde başlayacak 06 Kasım 2019 tarihi mesai bitiminde son bulacaktır.

 2. Son başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

 3. Tayin başvurusunda bulanacak personel, başvuruevraklarını(İliçiatamavenakiltalepformu,hizmetpuanınıgösterir PBS -Personel Bilgi Sistemi-çıktısı) kadrosunun bulunduğu sağlık tesisi idaresine (İlçe Sağlık Müdürü, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı, Başkan Yardımcısı, Şube Müdürü, Uzman, Başhekim) onaylatıp süresi içerisinde sağlık tesisine teslim etmesi gerekmektedir. İmzasızve onaysız olanlar ile  06 Kasım2019tarihimesaibitimindensonrabaşvurudabulunanların talepleri değerlendirmeyealınmayacaktır.

 4. Tayin başvurularının ilgili personelin kadrolu olarak görev yaptığı sağlık tesisince müracaat tarihleri arasında alınarak EBYS’den üst yazı ile 07/11/2019 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz evrak birimine ulaştırılması gerekmektedir. (Dilekçe ve eklerinin asıllarının da en geç İki (2) iş günü  içerisinde Personel Atama ve Personel Planlama birimine ilgili sağlık tesislerince ulaştırılması gerekmektedir.)

 5. Sakarya ili sağlık tesislerinde 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine göre istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan kadrolu personellerilanedilenmünhalkadrolarahalengörevyaptıklarıunvanvebranşlarınıdikkatealarak başvuruda bulunacaklardır. (Genel İdari Hizmetler Sınıfı (Şube Müdürü, Memur, VHKİ, Şoför, Şef, Bilgisayar İşletmeni, Ayniyat Saymanı, Araştırmacı vb.) Teknik Hizmetler Sınıfı (Mühendis, Mimar, Sosyolog, İstatistikçi, Kimyager, Programcı, Teknisyen, Tekniker vb) Yardımcı Hizmetler Sınıfı (Hizmetli, Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Terzi, Kaloriferci vb) personeller, diğer hizmet sınıfına giren personeller ile 657 sayılı Kanunun 4/B ve 4/D maddesine göre istihdam edilen personeller, 4924 sayılı Kanun ve 663 sayılı KHK kapsamındaki Sözleşmeli Personeller başvuruda bulunamayacaklardır.)

 6. Müracaat edenlerin yerleştirme işlemleri; 01.07.2019 tarihine göre hesaplanan ve Bakanlık tarafından ilan edilen öncelikle hizmet puanına göre (En yüksek hizmet puanından aşağı doğru yapılacaktır. Bu nedenle personelce başvuru belgesine, PBS’den alınacak Hizmet Puanını gösterir belgenin de sağlık tesisine onaylatılarak eklenmesi gerekmektedir.) hizmet puanlarında eşitlik olması durumunda tercih sıralamasına göre, tercih sıralamasının aynı olması durumunda hizmet süresi fazla olandan başlanarakyapılacaktır.

 7. Tercih sayısında sınırlama bulunmamaktadır.

 8. Kadroları; Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Devlet Hastaneleri ve İlçe Devlet Hastanelerinde olan personellerden başvuru alınmayacaktır.

 9. Aile Hekimliği Uygulaması kapsamında Sözleşmeli Aile Sağlığı Elemanı olarak görev yapan personelin başvuruları kabul edilecektir. Yerleştirme sonuçlarına göre naklen atanmaya hak kazanan personeller yerleştirme sonuçlarının ilanından (14/11/2019) itibaren 1 ay içerisinde sözleşmesini feshetmeleri gerekmektedir. Aksi halde atamaları yapılmayacaktır.

 1. 31 Ekim 2019 itibari ile başvuruda bulunan personellerin görev yaptıkları birimdeki kadrolu aktif nöbet tutan sağlık personeli (şoförlük yapan sağlık personeli hariç) (ATT+AABT+Toplum Sağlığı)  sayısının yedinin (7) altına düşmesi durumunda başvurular değerlendirme dışı tutulacaktır.

 1. A1 tipi istasyonlarda  (Doktorlu) 06 Kasım 2019 son başvuru tarihi itibariyle görev yaptıkları birimde kadrolu aktif nöbet tutan sağlık personeli (şoförlük yapan sağlık personeli hariç) (ATT+Toplum Sağlığı)  sayısının 4’ ün altına düşmesi durumunda başvurular değerlendirme dışı tutulacaktır.

 1. Aktif nöbet tutamaz raporu olanlar başvuruda bulunamayacaklardır.

 2. Kura son başvuru tarihi itibariyle; ücretsiz izinde (askerlik, doğum vb.) olan personelin başvuruları kabul edilecektir. Yerleştirme sonuçlarına göre naklen atanmaya hak kazanan personeller yerleştirme sonuçlarının ilanından (14/11/2019) itibaren 1 ay içerisinde göreve başlamaları halinde atamaları yapılacak, aksi halde atamaları yapılmayacaktır.

 3. Başvuru tarihi itibariyle Aday Memurların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 4. İlan edilen münhal kadrolar haricindeki başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 5. Müracaat usullerinin ve münhal kadroların ilan edilme tarihinden önceki son 1 (bir) yıl içerisinde (31/11/2018-31/11/2019 tarihleri arasında) disiplin incelemesi nedeniyle görev yeri değişen, geçici görevlendirilen veya geçici görevi iptal edilen personelin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 1. Halen geçici olarak görev yapan personeller tayin talebinde bulunabilecektir. Geçici olarak görev yapan personellerin ilan metninin 4. Maddesinde belirtilen hususlara göre başvuru yapmaları gerekmektedir.

 2. Atama başvuruları, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca 06/11/2019 – 07/11/2019 tarihleri arasında değerlendirilecek, uygun görülen ve görülmeyen yer değişikliği talepleri (ret gerekçeleri ile birlikte) 08 Kasım 2019 tarihinde Müdürlüğümüz web sayfasında yayınlanacaktır.

 3. Personeller, itirazlarına dair dilekçelerini 11-12 Kasım 2019 tarihleri arasında İl Sağlık Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine bizzat elden teslim edeceklerdir.

 4. İtiraz başvuruları; İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilecek ve nihai kararlar 14 Kasım 2019 tarihinde Müdürlüğümüz web sayfasında yayınlanacaktır. Ayrıca kişilere yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

 5. Müracaatşartlarını taşımadığıhaldemüracaatedenlerinbaşvurularıdeğerlendirmeyealınmayacak, değerlendirmeye alınmış ve Komisyonca nakli uygun görülenlerin tespit edilmesidurumunda, yapılmışsa dahi atamaları iptal edilecektir. Sehven atama yapılan ve son karar onayından sonra iptal sonucu boşalan yere bu il içi atama döneminde tekrar atama yapılmayacak gelecek il içi atama döneminde değerlendirilecektir.

 6. Atamasını iptal ettirenler ile yerleştiği tercih yerine başlamayanlar bir sonraki İl İçi Yer Değişikliğinde atanma talebinde bulunamayacaktır.

 7. İl İçi yer değişikliği talebi uygun görülen personellerin ayrılış ve başlayış işlemleri atama kararlarının onaylanması ve ilgililere tebliğinden sonra gerçekleştirilecektir.

 

  Münhal Yerler

  Ünvanı

  Branşı

  İl İçi Münhal Kadro

  Akyazı 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu

  Sağlık Teknikeri

  İlk ve Acil Yardım

  2

  Akyazı 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu

  Sağlık Memuru

  İlk ve Acil Yardım

  2

  Ferizli Devlet Hastanesi

  Sağlık Memuru

  Röntgen

  1

  Karasu Devlet Hastanesi

  Ebe

  Yok

  2

  Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

  Hemşire

  Yok

  2

  Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

  Ebe

  Yok

  2

  Taraklı Devlet Hastanesi

  Sağlık Memuru

  Laboratuvar

  1

  Taraklı Devlet Hastanesi

  Sağlık Memuru

  Toplum Sağlığı

  1

  Yenikent Devlet Hastanesi

  Hemşire

  Yok

  2

  TOPLAM

  15