T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Aile Hekimliği 72. Ek Yerleştirmeye ilişkin Duyuru

Güncelleme Tarihi: 02/01/2019

SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AİLE HEKİMLİĞİ

         

72. EK YERLEŞTİRME İŞLEMİNE İLİŞKİN DUYURU METNİ

Aşağıdaki tabloda belirtilen, çeşitli nedenlerle boşalan ve yeni açılması planlanan Aile  Hekimliği  Birimlerine  “25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Aile  Hekimliği  Uygulama Yönetmeliği ve ilgili maddeleri uyarınca” Aile Hekimliği ek yerleştirme işlemi yapılacaktır.                     

EK YERLEŞTİRME YAPILACAK OLAN BİRİMLERE İLİŞKİN BİLGİLER:

SIRA NO

İLÇESİ

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

A.H.B. KODU

Y.H.B. NÜFUS

G.H.B.

NÜFUS

TOPLAM

NÜFUS

1

ERENLER

BAĞLAR ASM

5404023

2619

-

2619

2

AKYAZI

KUZULUK ASM

5402030

-

-

1000 (sanal)

3

SERDİVAN

ARABACIALANI ASM

5414041

-

-

1000

(sanal)

4

ADAPAZARI

ALANDÜZÜ ASM

5401087

-

-

1000 (sanal)

5

SERDİVAN

VATAN ASM

5414042

-

-

1000*

(sanal)

6

SERDİVAN

VATAN ASM

5414043

-

-

1000* (sanal)

7

SERDİVAN

OTUZİKİEVLER

5414039

571

-

571**

8

KARASU

YALI ASM

5409018

-

-

1000 (sanal)

9

AKYAZI

ALTINDERE ASM

5402029

-

-

1000** (sanal)

10

SERDİVAN

KAZIMPAŞA ASM

5414038

349

-

349**

11

KARASU

AZİZİYE ASM

5409020

-

-

1000 (sanal)

  

      *Aile Hekimi tarafından kiralanacak binada hizmet verilecek.

     **Aile Hekimliği Ödeme Sözleşme Yönetmeliğinin 13. Maddesinin 4. Fıkrasında" Bakanlıkça bölgede çalışan aile hekimi sayısında değişiklik yapılması nedeniyle ihtiyaç duyulması hâlinde veya kayıtlı kişi sayısının iki aydan uzun süreyle bin kişinin altında seyretmesi nedeniyle sözleşmesi sona erdirilen aile hekimi yerine sözleşme yapılan aile hekimi hakkında, birinci fıkranın (a) bendi hükmü sözleşme tarihini takip eden birinci yılın sonundan itibaren uygulanır."  ve aynı yönetmeliğin 13. Maddesinin 1. fıkrasının a bendinde "  Aile hekimine kayıtlı kişi sayısının aralıksız iki aydan fazla süreyle (aylık yapılan üçüncü bildirimde) bin kişinin altına düşmesi."  durumunda aile hekiminin sözleşmesi  yetkili merci tarafından sona erdirilir denilmektedir. 

      

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2017/21 sayılı Aile hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri konulu Genelgesine istinaden;

1) Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları hariç diğer kamu kurum ve kuruluşlarından sözleşmeli aile hekimi olmak üzere müracaat eden personel, kurumlarınca muvafakat verilmesi halinde yerleştirme işlemine alınacaktır.

2) Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan ve aile hekimliği uygulamasına geçmesi için muvafakat verilen personelin mevcut durumları sözleşmeli olduğu müddetçe ve sözleşme yenilemelerinde de korunacaktır.

3) Bakanlığımız kadrolarında aile hekimliği uzmanı, tabip olarak görev yapan personelin sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına geçişlerine aşağıda belirtilen kısıtlamalar haricinde muvafakat verilmiştir.

a) Bakanlığımız eğitim araştırma hastaneleri ile devlet hastanelerinde görev yapmakta olup sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına geçmek isteyen tabiplerin bulunduğu hastaneden ayrılması halinde Personel Dağılım Cetveline göre unvan veya branşında doluluk oranı %70'in altına, entegre hastaneler ile diğer sağlık tesislerinde doluluk oranı %50'nin altına düşenlere muvafakat verilmemiştir.

b) 4924 sayılı Kanun gereği sözleşme imzalamış olan tabip ve uzman tabiplere, aile hekimliği sözleşmesi imzalamaları için muvafakat verilmemiştir. Ancak memur kadrosunda görev yapmakta iken 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşme imzalayan tabip ve aile hekimliği uzmanlarına, memur kadrosuna dönmeleri şartıyla muvafakat verilmiştir.

d) 3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan aile hekimliği uzmanları ve tabipler, sadece kadrolarının bulunduğu ilçe sınırları içerisinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'nin Ek-3 ünde yer alan "Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Bölgesi" sütununa göre kadrolarının bulunduğu ilçe ile aynı gelişmişlik seviyesinde ya da daha alt seviyede bulunan ilçelerdeki aile hekimliği pozisyonlarına başvurabilirler.

e) Bakanlığımıza bağlı hastanelerde görev yapan tabiplerden (diyaliz sertifikası, yoğun bakım sertifikası vb.) sahip olması nedeniyle özellikli birimlerde görev yapanların sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına geçmelerine muvafakat verilmemiştir.

d) Muvafakat verilecek personel sayısından fazla müracaat olması halinde öncelikle en yüksek hizmet puanına, hizmet puanının eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana muvafakat verilecektir.

4) Aile hekimliği uzmanı dışındaki uzman tabiplerin sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına geçmelerine muvafakat verilmemiştir. Mazeretleri gereği sözleşmeli aile hekimliğine geçmek isteyenlere, İl Sağlık Müdürlüğünün uygun görüşü ve gerekçeleri doğrultusunda uzman tabip ihtiyaçları dikkate alınarak Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilecektir.

5) Sözleşmeli aile hekimliği uygulamalarında görev almak için başvuruda bulunanlar arasında hizmetin ifasından kaynaklı veya hekimlik mesleğiyle bağdaşmayan suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin beşinci fıkrasına göre adli yönden incelemesi devam eden personelin dosyaları Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecek ve anılan Genel Müdürlükçe muvafakat verilmesi halinde yerleştirmeye alınacaktır.

Aile Hekimliği Ek Yerleştirme başvurularında bu hükümler doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

Müracaatlar 07/01/2019 tarihinde başlayacak ve 11/01/2019 tarihi saat 17:00’ye kadar kabul edilecektir. Yerleştirme işlemine katılmak isteyen hekimler, kendilerinden istenen belgeleri önceden http://www.sakaryaism.gov.tr/ adresinden temin ederek, eksiksiz olarak doldurduktan sonra Sağlık MüdürlüğüEvrak Kayıt Biriminde kayıt yaptırarak 11/01/2019 Cuma  günü saat 17:00’ya kadar İl Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği Uygulama Birimine şahsen (çalıştığı kurumda işleri aksatmayacak şekilde) elden teslim edeceklerdir.  Postayla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Müracaat süresinin bitimini takiben   (hizmet puanı ile ilgili itirazlar da dikkate alınarak)  hazırlanacak öncelik sıralaması ve başvuru gruplarına göre hazırlanan hizmet puanı sıralama listesi 16/01/2019 tarihinde saat 17:00’de Müdürlüğümüzün http://www.sakaryaism.gov.tr/adresinde ilan edilecektir.

Yerleştirme işlemleri 18/01/2019 Cuma günü saat  16:00’da Sakarya Sağlık Müdürlüğü Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Yerleştirme işlemi Aile Hekimliği Yerleştirme Komisyonu tarafından yürütülecek ve yerleştirme işlemi sonucu aile hekimliği birimlerine yerleşen hekimler ile karşılıklı olarak Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi 01/02/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere imzalanacaktır. Yerleştirme işlemi sonucunda Aile Hekimliği sözleşmesi imzalayan hekimler “30.12.2010 tarih ve 27801 sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile 08.08.2011/2101 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliği İle Yapılan Değişiklik” hükümlerine tabidir.

Yerleştirme sonuçları http://www.sakaryaism.gov.tr/web sayfasında 15 gün süreyle ilan edilecektir.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK OLAN SIRALAMA USULÜ

Yerleştirme işlemleri 25/01/2013  tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ve ilgili maddelerine göre Dördüncü Bölüm Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütler ile Atama ve Nakillere İlişkin Esaslar çerçevesinde aşağıdaki sıralamaya göre yapılacaktır:

a) Fiilen en az altı ay aile hekimliği yaparak akabinde askerlik veya doğum nedeniyle sözleşmesini feshederek bir defalık tercih hakkına sahip olan aile hekimleri; bu grupta bulunan aile hekimlerine askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihine göre öncelik verilir. Kamu görevlisi olmayan hekimler için ise müdürlüğe başvuru tarihine göre öncelik verilir.

 b) Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var ise; o pozisyonu önce o ilde aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları, daha sonra ildeki diğer aile hekimliği uzmanları.

c) Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, aynı yerleştirme işleminde kullanılmak üzere (a) bendindeki bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri, görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde kullanılmak üzere il sağlık müdürü, kamu hastaneleri birliği genel sekreteri, halk sağlığı müdürü, Bakanlık merkez veya bağlı kuruluşlarının daire başkanı ve üstü görevlerinde fiilen bir yıl görev yapmış olan tabip ve uzman tabipler, takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak üzere yargı kararının uygulanması bakımından başka birinin göreve başlatılması zarureti nedeniyle sözleşmesi feshedilen aile hekimleri, takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak üzere 25/01/2013 tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olan tabip ve uzman tabipler,

ç) Varsa yedek liste: İlk yerleştirme esnasında yedek listeye giren hekimler müteakip yerleştirmede sıra kendilerine gelmesine rağmen yerleşmezler ise yedek listeden çıkarılırlar.

d) İl içindeki pratisyen hekimler.

(2) Aile hekimliği yerleştirmeleri il bazında yapılır. İldeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan aile hekimliği uzmanları, tabipler ve diğer uzman tabiplerden muvafakati verilenler başvuru yaparlar. Yerleştirmeler bentlere göre ve bentler içerisinde de (a) bendi hariç en yüksek hizmet puanından başlamak üzere tercihlere göre yapılır.

(3) Aile hekimliği uzmanlarının, grup çalışmasının sağlanması, uzmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve kişilerin hizmet unsurlarından dengeli bir şekilde yararlanabilmeleri için her aile sağlığı merkezinden bir pozisyonu tercih ederek yerleşme hakları vardır. Bu hak birinci fıkranın (b) bendindeki yerleştirmeler için uygulanır. Bununla birlikte dört (dahil) - altı (dahil) birim planlanmış aile sağlığı merkezlerinde ikinci bir aile hekimliği uzmanı, yedi ve üzerinde birim bulunan aile sağlığı merkezlerinde ise her üç birim için bir aile hekimliği uzmanı daha o pozisyonlardan birini tercih ederek yerleşebilir. Aile hekimliği uzmanı, aile hekimliği uzmanı kontenjanı dolan bir aile sağlığı merkezine ancak durumuna uygun birinci fıkranın (c) veya (d) bentlerinden ve hizmet puanları sıralamasına göre yerleşebilir.

(4) Yerleştirme yapılırken, Kurumun ve müdürlüğün internet sayfası üzerinden en az beş gün süreyle boş pozisyonun ilanı yapılır ve başvuranların belirlenen yer, gün ve saatte yerleştirme toplantısında hazır bulunmaları duyurulur. Yerleştirmenin yapılacağı ilde halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte bütün yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır. Bu işlemler ilanda duyurulan gün ve saatte elektronik ortamda da yapılabilir.

(5) Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu, resmi tatil günleri ve yıllık izin

kullanılan günler fiili çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz.

(8) Bu madde çerçevesinde yerleştirme işlemi yapılmasına rağmen yerleştirildiği yeni birimde başlamayan aile hekiminin eski birimine iadesi yapılmaz ve hekim 1 yıl süre ile yeniden yerleştirme başvurusunda bulunamaz. Bu maddedeki yerleştirmeye ilişkin diğer usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.

Yerleştirme işlemleri için, adayın geçerli bir kimlik belgesiyle birlikte bizzat kendisinin gelmesi şarttır. Ancak hastalık, acil durum, yakının vefatı vb. mücbir bir mazereti olanlar, noter onaylı Sakarya İli Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği 72. Ek Yerleştirme işleminde, sıram geldiğinde şahsım adına yer belirleme ve sözleşme yapma yetkisini …………kimlik no’lu ………..’ya veriyorum’’ ibaresi olan vekaletname ile vekil kıldıkları kişi  aracılığı ile ek yerleştirme işlemine katılabilirler.

            Aile Hekimliği bölge tercih ve yerleştirme işlemleri, Yönetmeliğin ilgili maddeleri dikkate alınarak oluşturulan listelerdeki sıralamaya uygun olarak yapılacaktır.

            Yerleştirme işlemi sırasında boş birimler için, daha önce sözleşme imzalayan Aile Hekimlerinin tercih ederek sözleşme yapması halinde; aynı anda önceki sözleşmeleri 01/02/2019 tarihi itibari ile feshedilerek, daha önce seçmiş olduğu pozisyon, boşalan pozisyon olarak aynı oturumda ilan edilecek ve aynı oturumda yapılmakta olan yerleştirme işlemine tabi tutulacaktır. Bu nedenle teorik olarak İlimizdeki bir kısım aile hekimliği pozisyonlarının boşalma ihtimali olduğu, boş pozisyonların listede yazılı olanlarla sınırlı kalmayacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

           

18/01/2018 tarihinde yerleştirmesi yapılan Aile Hekimleri 01/02/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzalayacaklar ve aynı tarihte göreve başlayacaklardır.

AİLE  HEKİMLİĞİ  EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ  UYGULAMA   ESAS VE USULLERİ

Madde 1.Ek Yerleştirme İlanı Müdürlüğümüz internet sitesinde ilan edildiği tarih itibariyle tebliğ yerine geçer.

Madde 2.Yerleştirme işlemi Valilik Makamının Onayı ile oluşturulmuş Aile Hekimliği Yerleştirme Komisyonu tarafından bu talimatın ilgili maddelerine göre yürütülecektir.

Madde 3.Olağanüstü bir durum geliştiği takdirde yerleştirme işlemi komisyon tarafından ertelenebilir.

Madde 4. Yer seçimi işlemi başladıktan sonra ara verme komisyon tarafından belirlenir. 

Madde 5. Yerleştirme işleminden önce yapılacak işlemler: 

a) Adaylar veya vekilleri salona Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personele geçerli bir kimlik belgesi gösterip, imza atarak girebilecektir. Görevliler dışında diğer şahıslar salona alınmayacaktır.

b) Aile Hekimliği Ek Yerleştirme İşlemine süresi içinde müracaat eden ve evraklarını eksiksiz olarak İl Sağlık  Müdürlüğüne teslim  eden  adayların  öncelik sıralamasına  göre  oluşturulan  isim  listesi ile boş olan/boşalacak olan pozisyonların listesi  salonda  barkovizyon   ekranıyla  yansıtılacaktır.

Madde 6. Yer seçme ve sözleşme imzalama işlemi:

a) İlgili yönetmelikte belirtilen öncelik sıralamasına göre oluşturulan listeye göre sıradaki adayın ismi okunacaktır. 

c) İsmi okunan aday veya vekil, öncelikle tercih yapıp yapmayacağını, tercih yapacak ise, seçtiği bölgeyi sözlü olarak komisyon ve salondakilerin net olarak duyacağı şekilde ifade edecektir.

d) Bölge seçimini yapan aday veya vekili Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesini imzalayacaktır.

e) Tercih etme sırası kendisine gelmiş olan aday, dilerse tercih hakkını daha sonra kullanmak üzere erteleyebilecektir. Ancak sıra kendisine gelmemiş olan aday, daha önce tercihte bulunamayacaktır.

f) Bir adayın yer seçim işlemi tam olarak tamamlanmadan diğer adayın yer seçimine başlanmayacaktır.

g) İsmi okunan aday veya vekilinin bulunmaması durumunda adayın ismi 2 defa daha okunacak, yine yok ise adayın salonda bulunmadığı komisyon tarafından saati ile birlikte tutanak altına alınacaktır.

h) Yerleştirme işlemine geç gelenler veya 3 kez anons edilerek çağrıldığında herhangi bir sebeple sahneye gelmeyenler ek yerleştirme işlemi bitene kadar “pas” (erteleme) hakkını kullanmış sayılır. Tüm pozisyonlar bitene kadar gelmeyenler “ek yerleştirme işleminden feragat etmiş” sayılır. Aile Hekimliği pozisyonlarının tamamı dolduğunda ek yerleştirme işlemi sona erer.

Madde 7. Aile Sağlığı Merkezi ve Poliklinik odası seçimleri, evrak ve malzeme devir teslim işlemleri

a) Aile Hekimliği Birimini tercih eden hekimler Müdürlükçe belirlenmiş ve yayınlanmış olan Aile Sağlığı Merkezi ile Aile Hekimliği Birimine ait; bina mülkiyeti (kamu, kiralık vb.) binası

olup olmama durumu, geçici yer gösterilmesi, ısınma durumu, metrekare özellikleri gibi her aile hekimliği birimine ait fiziki şartları da kabul etmiş sayılacaktır.

b) Aile Hekimliği  Birimini  seçmiş  olan hekim,  görev  yapacağı  Aile  Sağlığı  Merkezinde  aynı Aile  Hekimliği  Birimine  daha  önce  tahsis  edilmiş  olan  poliklinik  odasını  da  seçmiş  sayılır. Gruplandırma işlemi hekim ve birim endeksli olduğundan, boşalmış olan pozisyona yeni yerleşen aile hekiminin yeniden gruplandırma başvurusunda bulunması ve bunun müdürlük tarafından tescil edilmesi gerekir.  Aile hekimi olarak görev  yapmakta  iken  başka  bir pozisyona yerleştirilme hakkı elde eden hekimlerimiz   kendilerine ait olan şahsi malzemeleri yanında, Sağlık Müdürlüğünden  temin  ederek  kullanmakta  oldukları zimmet karşılığı kiraladıkları  demirbaş  malzemeleri isterlerse yeni birimlerine götürebileceklerdir. Zimmet edilmemiş ya da kiralanmamış malzemeler yerinde bırakılacaktır. Tüm resmi evraklarını Toplum Sağlığı Merkezine imza ve tutanak karşılığı elden teslimi yapılacaktır. Bulunduğu bölgeden ayrılacak olan aile hekimi kendisine kayıtlı kişilerin verilerini sorumlu olacak aile hekimine devreder. Devir teslimin yapılamadığı durumlarda ayrılacak olan aile hekimi bu verileri CD ortamında bölgesindeki toplum sağlığı merkezine teslim eder. Ayrılan aile hekiminin hiçbir şekilde verileri devredemediği hallerde toplum sağlığı merkezi gerekli verileri temin ederek sorumlu olacak aile hekimine verir ve devir teslimi yapmayan aile hekimi ile ilgili tutanak tutarak müdürlüğe bildirir.

Madde 7 Diğer:  

 1. Bu hükümler dışında gelişebilecek durumlar hakkında Komisyon karar verecektir.                                 

  BAŞVURU EVRAKLARI

  a).Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;

  1) Başvuru Formu 

  2) Aile hekimliği sözleşmesinin askerlik veya doğum nedeniyle fesih edildiğini gösterir belge,

  3) Göreve başlama belgesi(askerlik dönüşü veya doğum sonrası).Bu grupta bulunan aile hekimlerinin öncelik sıralaması askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihidir.

  b). Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;

  1) Başvuru formu 

  2) Güncellenmiş (01.01.2019 tarihli olacak şekilde)  PBS (hizmet puanı dökümü) çıktısı. (bu belgede hizmet puanıma itirazım yoktur yazılıp imzalanacaktır.)

  3) Aktif olarak Aile Hekimliği yapmayan aile hekimi uzmanları için Ek-4 ve Ek-5’e göre düzenlenmiş kurumlarından alacakları muvafakatname

              İlk başvuru yapanlar için; Ayrıca

   1) Aile Hekimliği Bilgi Formu (EK – 2)

   2) Aile hekimliği uygulaması için Başvuru formu (EK – 3)

  3) Aktif olarak Aile Hekimliği yapmayan aile hekimi uzmanları için Ek-4 ve Ek-5’e göre düzenlenmiş kurumlarından alacakları muvafakatname

  c). Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;

  1) Başvuru formu

  2) Güncellenmiş (01.01.2019 tarihi itibariyle)  PBS (hizmet puanı dökümü) çıktısı. (bu belgede hizmet puanıma itirazım yoktur yazılıp imzalanacaktır.)

  3) İdareciler için idari görevinden ayrılmasının uygun olmadığını gösterir yazılı resmi belge

  ç ). Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;

  1) Başvuru formu

  2) Güncellenmiş (01.01.2019 tarihi itibariyle)  PBS (hizmet puanı dökümü) çıktısı. (bu belgede hizmet puanıma itirazım yoktur yazılıp imzalanacaktır.)

  d). Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;

  1) Başvuru formu

  2)Aile Hekimliği Bilgi Formu (EK – 2)

  3) Aile hekimliği Başvuru formu (EK – 3)

  4)1.Aşama uyum eğitimi sertifika fotokopisi (aslı gibidir onaylanmış)

  5) 01.01.2019 tarihli P.B.S. çıktısı(itirazım yoktur yazılıp imzalanacak)

  6)Geçerli kimlik fotokopisi Destek Hizmetleri Birim Sorumlusu tarafından aslı gibidir onayı

  7)Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan pratisyen hekimler ve uzman hekimler için Ek-4 ve Ek-5’e göre düzenlenmiş kurumlarından alacakları muvafakatname.

   

  A GRUBU HEKİMLER İÇİN DİLEKÇE

  B GRUBU HEKİMİ UZMANLARI İÇİN DİLEKÇE

  C GRUBU HEKİMLER İÇİN DİLEKÇE

  D GRUBU HEKİMLER İÇİN DİLEKÇE