T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Muhasebe Birimi

Güncelleme Tarihi: 27/08/2019

sorumlusu.png

Uzm. Hamza KUMRU
personeli.png

gorevleri.png

sorumlusu.png

Uz. Erdal EBEM
Tig Birimi

personeli.png

   İNCİ ŞAFAK
Dahili :1562 
 TAYYİB ÇALIŞKANDahili :1528


gorevleri.png

sorumlusu.png

Uz. Erdal EBEM
Tig Birimi

personeli.png

   İNCİ ŞAFAK
Dahili :1562 
 TAYYİB ÇALIŞKANDahili :1528


gorevleri.png

sorumlusu.png

Uz. Erdal EBEM
Tig Birimi

personeli.png

   İNCİ ŞAFAK
Dahili :1562 
 TAYYİB ÇALIŞKANDahili :1528


gorevleri.png

sorumlusu.png

Uz. Erdal EBEM
Tig Birimi

personeli.png

   İNCİ ŞAFAK
Dahili :1562 
 TAYYİB ÇALIŞKANDahili :1528


gorevleri.png

Muhasebe sistemine fiş girişi yapmak.
Sisteme girilen ve kaydı yapılan fişlere muhasebe yetkilisinin belirlediği aralıklarla yevmiye numarası vermek.
Sistemde kayıtlı fişlerin fiş numaralarının ve yevmiye numaralarının birbirini takip edip etmediğini kontrol etmek.
Ödeme belgeleri ile muhasebe işlem fişlerinin ikinci nüshalarını yevmiye sırasına göre günlük olarak dosyalamak ve evrak kayıt ve arşiv işlemleri servisine vermek.
Ay sonunda, günlük olarak ayrılan ödeme emri belgeleri ve muhasebe işlem fişlerinin birinci suretlerini ekleriyle birlikte dosyalanarak iç ve dış denetime hazır halde tutmak.
İlgili mevzuatları gereği terkinine karar verilen kamu alacaklarının terkin işlemini yapmak.
Kontrol edilip, onaylandıktan sonra kendisine verilen ödeme evraklarının ödenmesine ilişkin gönderme emrini düzenlemek ve gönderme emri teslim tutanağını ilgili banka şubesine teslim etmek.
Banka hesabından ilgili hesaplara aktarımı gerçekleşen tutarları hesap özet cetveline göre sistem üzerinden inceleyip, gerekli belgeleri oluşturarak muhasebe kaydının yapılması için muhasebe işlemleri servisince göndermek, muhasebe kaydı yapılan evrakları imzalatıldıktan sonra muhasebe yetkilisinin imzasına sunmak
Banka şubesince kimlik, hesap uyuşmazlığı gibi nedenlerle iade edilen paraların muhasebe işlemleri servisince emanet hesaplarına alınmasını sağlamak, gerekli araştırma ve düzeltmeler yapıldıktan sonra ilgililerin hesabına gönderilmesi işlemlerini yürütmek.
Günlük hesap özet cetveli ile aylık mizanda banka hesabını kontrol etmek, hatalı durumları muhasebe yetkilisine bildirerek birlikte çözümlemek.
Gün içerisinde bankaca alacaklıların hesabına aktarıldığı bildirilen gönderme emri tutarlarının kapatma kaydının muhasebe işlemleri servisince yapılmasını temin etmek.
Kişi ve kurumlar tarafından bankaya yatırılan paraların muhasebeleştirme işlemlerinin muhasebe işlemleri servisince yapılmasını temin etmek.
Banka işlemleri ile ilgili diğer iş ve işlemleri yapmak.
Banka işlemlerini, yürürlükteki Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği hükümlerine göre yürütmek.
Tahsilat işlemlerinde, muhasebe servisinden gelen evrakı, işlem numarasıyla sorgulayıp onayladıktan sonra tahsilat karşılığı ilgilisine alındı belgesini vermek.
Ödeme işlemlerinde, bilgisayar ortamındaki kayıtlarla belge üzerindeki bilgiler karşılaştırılıp doğruluğu sağlandıktan sonra, gerekli kimlik kontrolüne müteakip ilgilisine imza karşılığı ödeme işlemini yapmak.
Değerli kağıtların ve çeklerin muhafazasını yapmak.
Gün içerisinde tahsil edilen paralardan, kasa fazlası tutarları teslimat müzekkeresi ile bankaya yatırmak.
Çeşitli nedenlerle aynı gün paranın bankaya yatırılmasının mümkün olmaması ve kasa fazlasının bulunması durumunda, muhasebe yetkilisi ile birlikte kasa tutarını müşterek muhafaza altına almak.
Kasa defterini usulüne uygun olarak tutmak, günlük resmi çalışma süresinin bitiminden bir saat önce kasayı kapatarak kasa defterinin dökümünü alarak muhasebe yetkilisine imzaya sunmak.
Alındı belgelerinin mevzuata uygun şekilde alındı kayıt defterine kaydetmek, imza karşılığı ilgili yer ve yetkili kılınan kişilere vermek, hatalı düzenlenen alındıların iptal işlemlerini usulüne uygun şekilde gerçekleştirmek.
Hak sahibince nakdi teminatlara ilişkin kaybedilen alındılar için tasdikli suretleri hazırlamak ve limiti aşan tutarlardaki alındılar için gazete ilanı aramak.
Günlük hesap özet cetveli ile aylık mizanda 100-Kasa, 101-Alınan Çekler, 108-Diğer hazır değerler hesaplarını kontrol etmek, hatalı durumları muhasebe yetkilisine bildirerek çözümlemek.
Mali yılın son günü itibariyle kasa mevcuduna ilişkin sayım tutanaklarını düzenlemek.
Menkul kıymet ve varlıklar teslim alındığında ilgilisine alındı belgesi düzenleyerek vermek ve zarflar içerisinde kasada veya vezne odasında uygun bir bölümde saklamak.
Vezne işlemleriyle ilgili belgeleri muhafaza etmek.
Kasa, alınan çekler, diğer hazır değerler hesapları ile ilgili diğer iş ve işlemleri yapmak.
Teminat mektuplarının teslim alınması, ilgilisine geri verilmesi veya paraya çevrilmesi, gerektiğinde ilgili mevzuat hükümleri ile getirilen düzenlemeler çerçevesinde incelendikten sonra muhasebe işlem fişi düzenleyerek, muhasebe sistemine kayıt yapılması amacıyla muhasebe işlemleri servisine göndermek ve sisteme girişinin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.
İhale kanunları ve diğer mevzuat hükümleri gereğince teminat ve depozito olarak teslim edilen teminatlar karşılığında ilgilisine alındı belgesi vermek.
Teminatın ilgilisine geri verilmesi durumunda, mevzuatında belirtilen belgeleri aramak suretiyle gerekli işlemleri yapmak.
Teminat mektubunun bir kısmının serbest bırakılması gerektiği takdirde, durumu bir yazı ile ilgili banka şubesine bildirmek ve serbest bırakılan tutarın hesaplardan çıkarılması için gerekli belgeleri düzenlemek ve imzalarını tamamladıktan sonra muhasebe işlemleri servisine göndermek ve sisteme girişinin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.
Teminatların gereksiz olarak kayıtlarda bekletilmesini önlemek için, alınan teminata ait işin sonuçlandırılıp, sonuçlandırılmadığı, mevzuatındaki süreler de dikkate alınarak takip etmek ve haziran ayı içerisinde ve her mali yıl sonunda yılda en az iki defa olmak üzere teminatla hakkında ilgili idareye yazılı bildirimde bulunmak, idareden gelen yazılı cevap doğrultusunda, söz konusu mektubu ilgilisine veya ilgili bankaya iade etmek ya da ertesi mali yıla devretmek.
İdarelerden gelen firma teminat iade yazılarına istinaden, firmanın Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olup olmadığını ve ücret sayılan ödemelerden kesilen vergiler nedeniyle de vergi dairesine borcu olup olmadığını araştırmak, borcu olduğunun tespit edilmesi halinde teminatın paraya çevrilmesini sağlamak, teminat mektuplarının geri verilmesi işlemlerinde Kamu İhale mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatlarda yer alan esaslara göre işlem tesis etmek.
Yapım işlerinde kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından, diğer işlerde ise işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kaldığından bankasına iade etme işlemlerini gerçekleştirmek.
Günlük hesap özet cetveli ile aylık mizanda, görevleri ile ilgili işlemleri kontrol etmek, hatalı durumları muhasebe yetkilisine bildirerek birlikte çözümlemek, mali yılın son günü itibariyle teminatlara ilişkin sayım tutanaklarını düzenlemek.
Teminat mektupları işlemleriyle ilgili yazışmaları muhafaza etmek.
Teslim alınan ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kontrolleri yaparak muhasebe yetkilisine göndermek.
Tetkik edilen ödeme belgesi ve eki belgelerde eksiklik veya hata bulunması halinde, düzeltmek veya tamamlanmak üzere en geç hata veya eksikliğin tespit edildiği günü izleyen iş günü içerisinde gerekçeleri belirtilerek, muhasebe yetkilisinin imzası alınmak suretiyle, harcama birimine imza karşılığı teslim etmek.
Harcama birimlerinden gelen personel özlük hakları ile harcırahlara ilişkin belgelerin tetkikini yapmak.
Ödeme emri belgeleri üzerinde istihkak sahiplerinin vergi ve icra borcu bulunup bulunmadığını araştırmak, varsa ilgili mevzuatı uyarınca muhasebe yetkilisine gerekli kesintilerin yapılması konusunda bilgi vermek.
Gelir tahakkuk evrakı ve eki belgeler üzerinde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli kontrolleri yaparak muhasebe yetkilisine göndermek.
Alacak işlemlerini takip etmek.
Hizmet alım giderlerinin, temsil ve tanıtım giderlerinin, mal malzeme ve gayrimaddi hak alım giderlerinin, onarım giderlerinin, diğer çeşitli giderlerin, Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik gereği, ön ödeme ve mahsup işlemlerine ilişkin ön ödeme belgelerini, tetkik etmek üzere “tahakkuk evrakı teslim alma listesi” ile teslim almak. Muhasebe yetkilisine imzaya sunmak, hata ve noksanlık olması halinde “hata ve noksanı bulunan tahakkuk evrakı listesi” nde kayıtlı evraklardan eksik olan evrakı ilgilisine iade etmek.
Belgelerin incelendiğine dair evrakı imzalamak ve kaşelemek.
Personel giderlerinin, yollukların, görev giderleri v.b. Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik gereği, ön ödeme ve mahsup işlemlerine ilişkin ön ödeme belgelerini, tetkik etmek üzere “tahakkuk evrakı teslim alma listesi” ile teslim almak. Muhasebe yetkilisine imzaya sunmak, hata ve noksanlık olması halinde “hata ve noksanı bulunan tahakkuk evrakı listesi” nde kayıtlı evraklardan eksik olan evrakı ilgilisine iade etmek.
Posta vasıtası veya zimmetle gelen evrakları teslim almak, geliş sırasına göre evrak kayıt defterinin gelen evrak bölümüne kaydetmek, muhasebe yetkilisinin havalesine sunmak ve havalesi yapılan evrakları ilgili personele zimmetle teslim etmek.
Giden evrakları gidiş sırasına göre evrak kayıt defterinin giden evrak bölümüne kaydederek zimmet karşılığı ilgilisine vermek veya posta yoluyla ilgilisine göndermek.
Acele, çok acele, günlü yazılarının üzerine alındığı günün tarihi ve saatini yazarak ilgililere teslim etmek.
Gelen ve giden evrak defterini muhafaza etmek.
Kendisine teslim edilen ve ilgili mevzuatları gereği arşiv niteliği taşıyan her türlü belgeyi arşiv defterine kaydetmek.
Arşive servislerden gelen dosyaların, ödeme emri ve eki belgelerin, muhasebe işlem fişi ve eki belgelerinin usulüne uygun olarak dosyalanıp dosyalanmadığını, kendisine zimmetle devir edilen dosyaların tamam olup olmadığını, evrakların yevmiye sırasına, tarih sırasına göre dosyada sıralanıp sıralanmadığını kontrol etmek, dosyaları yevmiye sırasına, tarih sırasına, gününe, ayına ve yıllarına göre muhafaza etmek.
Tetkik ve kontrol işlemleri birimince gerekli kontrolleri yapılan, sağlık tesislerinden muhasebe birimine gelen ihale dosyaları ve eklerinin belirtildiği şekilde muhafazasını sağlamak.
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, saklama süresi dolan belgeleri, dosyaları ve defterleri ayrıştırarak ilgili yerlere göndermek veya ilgili mevzuatları gereğince imha edilmesini sağlamak.
Arşivin tertip, düzen ve güvenliğini sağlamak, bunun için her türlü tedbiri almak.
Başbakanlık tarafından yayımlanan “Standart Dosya Planı” konulu 2005/7 nolu Genelge ve bundan sonra bu konuda yayımlanacak ilgili mevzuatlar kapsamında, düzenlenen dosyaları 13
teslim almak ve Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuatlar doğrultusunda yürütmek.
Muhasebe hizmet binasının teknik, donanım, güvenlik vb. fiziki mekan işlemlerini yürütmek.
Muhasebe hizmet binasının ilaçlama, dezenfeksiyon, temizlik gibi hizmet alımlarının takibini yürütmek.
Muhasebede çalışan personellerin tüm özlük işlemlerini takip etmek, personellerin izinlerinin planlamasını yaparak muhasebe yetkilisinin onayına sunmak.
Muhasebe biriminin tüketim sarf ve demirbaş ihtiyaçlarının tespiti ve istem işlemlerini yürütmek.
Muhasebe hizmet binasının Orman Bölge Müdürlüğünden kiralama süresinin sona erinceye kadar ki sürede aylık kira faturaları, elektrik, su ve doğalgaz gibi ödemelerinin takibini yürütmek.
Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı/Yardımcısının talebi doğrultusunda istenilen istatistiksel verilerin Finansal Analiz Birimine teslimini sağlamak.
Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı/Yardımcısının verdiği diğer görevleri yapmak.