T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Taşınır Yönetimi Birimi

Güncelleme Tarihi: 21/11/2018

sorumlusu.png

Uzm.Muammer Binici
personeli.png

gorevleri.png

Taşınır mal yönetmeliği kapsamında İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinin yıllık taşınır yönetim dönemi hesabının kesin hesap cetvellerinin hazırlanması, Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığına sunulmak üzere kuruma gönderilmesi işlemlerini yürütmek.
Malzeme kaynakları Yönetim Sisteminin (MKYS) sağlık tesislerince etkin kullanılması için Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerine her türlü destek ve eğitim verilmesini sağlamak.
Müdürlüğümüz ve Sağlık tesislerinin ihtiyaç ve stok fazlası malzemelerle ilgili olarak kullandığı “Stok Koordinasyon Programı’nın faal olarak kullanımını sağlamak.
Müdürlüğe ait taşınır terkin ve devir işlemlerine ilişkin onayları hazırlayarak üst yöneticiye sunmak.
Müdürlüğümüz mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınıra ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
Müdürlüğümüz ve Bağlı sağlık tesislerinin HEK işlemlerinin (Tıbbi Cihazlarda) Klinik Mühendislik Birimi ile beraber takip ve koordinasyonu sağlamak.
Müdürlüğümüz ve Bağlı sağlık tesislerinin demirbaş malzemelerinin (Tıbbi Cihazlarda) Klinik Mühendislik Birimi ile koordineli olarak takibinin sağlamak.
Mali yıl içerisinde belirli dönemlerde ve mali yılsonunda sağlık tesislerinin taşınır yönetim hesabı cetvellerinin muhasebe ile uyumluluğunun kontrolünü yapmak.
Sağlık tesislerinin depolarının belli dönemlerde MKYS üzerinden kontrol etmek ve değerlendirme raporlarının hazırlanarak Personel Destek Hizmetleri Başkan/Yardımcılığına sunmak.
İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde taşınır kayıt, taşınır kontrol yetkilisi ve muhasebe birimleri ile irtibatı sağlamak.
Bağlı sağlık tesislerinin stok-depo-muhasebe kayıtlarının HBYS-MKYS-TDMS karşılaştırmalı analizlerinin aylık periyotlar halinde yapılması ve aylık olarak Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı/Yardımcısına istenildiğinde rapor etmek.
Sağlık Tesislerinin HBYS-TDMS-MKYS uyumunun sağlanması, takip ve kontrolünün yapılması
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerinin Sisteminde sorumlu depo ismi ile birlikte depo sorumluları bilgilerinin güncelliğini sağlamak.
ÇKYS, MKYS, İş Zekası KDS programına yeni başlayan kullanıcılarının sisteme dahil edilmesi ve görevden ayrılan kullanıcıların sisteme erişiminin engellemek.
Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinin ayniyat demirbaş/tüketim malzemelerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi, stoklarının kontrolü, istemi, teknik şartnameleri, sözleşmeler sonrası sipariş planlarının yapılması, iş eksilişi/iş azalışlarını teklif edilmesi, ilgili malzemelerin birlik içi ve birlik dışı temin edilmesi, ilgili malzemelerinin ihalelerine ait kesin teminatlarının iadesi için depo kayıtlarını takip edip, ilgili birimleri bilgilendirmek,
Taşınır Yönetim Biriminin kendi alanındaki malzemelerde bağlı sağlık tesisleri arasında ve birlikler arasında gerçekleştirecek stok devirlerinin koordine edilmesini sağlamak.
Taşınır Yönetim Biriminin kendi alanındaki malzemelerde yer alan Sağlık Tesislerinin stoklarının öncelikle MKYS karar destek sistemleri ve diğer bilgi sistemleri verilerine dayanarak takibini yapmak.
Hareket görmeyen malzemelerle ilgili Müdürlüğümüz ve sağlık tesislerinden gerekli tespitleri yaparak, satış veya tüketim işlemlerinin takibini sağlamak.
Taşınır Yönetim Biriminin kendi alanındaki malzemelerin ihtiyaçlarını toplayıp, satın alma birimi ile ortaklaşa ihale tarihlerinin belirlenmesinde katkıda bulunmak gerçekçi bir bütçe yönetimi sağlamak adına satın alınmış ama henüz depolara girmemiş güncel listeler takip etmek.
Taşınır Yönetim Birimi kendi alanındaki malzeme alımlarına ilişkin ihtiyaç planlama çalışmalarını; Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı/Yardımcısı Koordinatörlüğünde yürütülmesi ve bağlı sağlık tesislerindeki ihtiyaç tespit komisyonlarının çalışmaların değerlendirmesini sağlamak.
İlgili alanda Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yazıları güncel olarak takip etmek ve gerekli işlemleri yürütmek.
Birime ait resmi yazışmaların mevzuata uygun yürütülmesi ve standart dosya planı mevzuatına göre dosyalama ve arşivleme uygulamalarının yürütülmesini sağlamak.
İhale hazırlık sürecinde malzemelerin taşınır kodları ve MKYS fiyatlarından oluşan tablonun düzenlenmesini sağlamak.
Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı/Yardımcısı talebi doğrultusunda istenilen istatistiksel verilerin Finansal Analiz Birimine teslimini sağlamak.
Taşınır mal iş ve işlemlerinin belirli dönemler halinde (aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık) istatistiki verilerin standardize edilmiş olan çizelge, rapor haline getirilmesini ve istenildiğinde sunuma hazır halde bulundurulmasını sağlamak.
Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı/Yardımcısının verdiği diğer görevleri yapmak.