T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Taşınmaz Kiralama Birimi

Güncelleme Tarihi: 21/11/2018

sorumlusu.png

Uzm.Mahmut KEKÜLLÜOĞLU
personeli.png

gorevleri.png

300 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca ve 15/06/2011 Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereğince TKHK verilen yetkiye dayanılarak, Birliğimize bağlı sağlık tesislerine gelir kaydetmek, sağlık tesisine müracaat eden hasta/hasta yakınları ve personel ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilgili sağlık tesislerince talep edilen her türlü kantin/kafeterya alanı, ATM alanı, otomat alanı, aile hekimliği alanı, baz istasyonu alanı ve kuaför alanı gibi benzer alanların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale edilmesi ve kiralama işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kiralamaların uygun alım yöntemleri ile temin edilebilmesi için gerekli analizlerin ve araştırmaların yapılması sağlamak,
Kiralama alanı tespiti ve planlamalarına ilişkin olarak, ilgili hizmet Başkanlıklarından gelecek ihtiyaç talep ve teknik şartname sürecinde ilgili mevzuat dâhilinde destek vermek.
Teslim alınan kiralama talep dosyalarında usul incelemesini yapmak, usul hatası veya eksik belge tespiti halinde durumu açıklayıcı bilgi notu ile birlikte talep eden birime imza karşılığında dosyanın geri iadesinin yapılmasını sağlamak.
Kiralama talep dosyalarında kıymet takdir tespiti çalışmalarını belirlemek.
Bağlı sağlık tesislerine 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu konularında gerekli eğitim ve desteğin verilmesi, Merkezi Satın Alma Biriminde görevli satın alma görevlilerinin ihtiyacı halinde eğitim, destek ve süreç geliştirme çalışmalarını yürütmek.
Kiralama ihale dosyalarının ilgili sağlık tesislerine gönderilmesi ile sağlık tesislerinden gelecek olan mevzuatına uygun tutanaklara sözleşme hükümlerine göre gerekli cezai işlemlerin yapılmasını sağlamak.
İdari ve tıbbi konulardaki denetimlerin ilgili Başkanlıklara bildiriminin sağlanması ve tespit edilen eksikliklerin gerektiği halde aylık veya haftalık olarak Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı/Yardımcısına rapor etmek.
İl Sağlık Müdürlüğü adına, 2886 sayılı devlet ihale kanuna göre ihalelerinin yapılması, sonrasında sözleşme hükümlerine göre icra işlemlerinin ilgili birime bildirilmesi, kesin teminatın gelir kaydedilmesi, yasaklama ve fesih işlemlerini yürütmek.
Taşınmaz Kiralama iş ve işlemlerinin belirli dönemler halinde (aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık) istatistiki verilerin standardize edilmiş olan çizelge, rapor ve sunum haline getirilmesini ve her istenildiğinde sunuma hazır halde bulundurulmasını sağlamak.
Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı/Yardımcısının verdiği diğer görevleri yapmak.