T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Doğrudan Temin Birimi

Güncelleme Tarihi: 27/08/2019

sorumlusu.png

Uzm.Nebi ÇARK
personeli.png

gorevleri.png

İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinin ihtiyacı olan ve ilgili Hizmet Başkanlıklarınca talep edilen her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda satın alma işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ihtiyaçların uygun tedarik yöntemleri ile temin edilebilmesi için gerekli analizlerin ve araştırmaların yapılması sağlamak,
İhtiyaç tespiti ve tedarik planlamalarına; tedarik süreci ve ilgili mevzuat dahilinde destek vermek.
Satın alma talep dosyalarının ( muhteviyatı olan İTK kararı, işin teknik şartnamesi ve tesis bazlı ihtiyaç dağılımı tablosunu) satın alma talebinde bulunmaya yetkili birimlerden tam ve eksiksiz olarak imza karşılığı teslim almak.
Teslim alınan satın alma talep dosyalarında eksik belge tespiti halinde durumu açıklayıcı bilgi notu ile birlikte talep eden birime imza karşılığında dosyanın iadesinin yapılmasını sağlamak.
Satın alma yapım işi talep dosyalarında yaklaşık maliyet tespiti çalışmalarını belirlemek.
Bakanlık veya Kurum Merkezi tarafından geliştirilen web tabanlı ve online çalışan bilgi sistemlerine gerekli olan satınalma bilgilerinin aktarılmasını sağlamak.
Birim faaliyetleri ile ilgili olarak gelen her türlü yazılı belge ve bilgi taleplerinin yasal süresi içerisinde ve yazılı olarak geri bildirimlerinin yapılmasını sağlamak.
Satın alma faaliyetlerinin durumu, aşaması, sonucu gibi bilgilerin talep eden birim veya birimlere en hızlı biçimde geri bildirimin yapılması, geri bildirim ve bilgilendirme işlemlerine yönelik mevcut ve ileride kurulabilecek bilgi sistemlerinin haftalık olarak güncellenmesini sağlamak.
Alımlarla ilgili komisyon/piyasa araştırma görevlendirmesi işleri ile şartname inceleme, dokümanlara yönelik itiraz başvuruları, numune kabul gibi görevlendirmelere dair yazışmaların yapılması ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak.
Bağlı sağlık tesislerinde bulunan satın alma birimlerinde Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığınca yapılacak inceleme, analiz veya denetimlere destek vermek.
DMO’dan alınacak mal ve malzemelerin satın alma işlemlerini yürütmek.
İlgili birimlerden veya sağlık tesislerinden gelen ilaç ve tıbbi sarf sözleşmelerine ait iş artış/iş eksiliş işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
İlgili alanda Sağlık Bakanlığı’ nın yayımladığı güncel olarak takip etmek ve gerekli işlemleri yürütmek.
Birime ait resmi yazışmaların mevzuata uygun yürütülmesi ve standart dosya planı mevzuatına göre dosyalama ve arşivleme uygulamalarının yürütülmesini sağlamak.
Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı/Yardımcısının talebi doğrultusunda istenilen istatistiksel verilerin Finansal Analiz Birimine teslimini sağlamak.
Doğrudan Temin/DMO iş ve işlemlerinin belirli dönemler halinde (aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık) istatistiki verilerin standardize edilmiş olan çizelge, rapor ve sunum haline getirilmesini ve her istenildiğinde sunuma hazır halde bulundurulmasını sağlamak.
Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı/Yardımcısının verdiği diğer görevleri yapmak.