Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü
Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite ve Verimlilik Birimi

Güncelleme Tarihi: 17/04/2018

sorumlusu.png


Uz. Erdal EBEM

Kalite ve Verimlilik Birimi


personeli.png

Fatih KOÇ ( Birim Sorumlusu)    Dahili : 1421
Sema GÜRLER    Dahili : 1509
      


gorevleri.png

Sağlıkta Kalite Standartları (SKSçalışmalarını yürütmek. Sağlık Tesislerinin Verimliliğinin yerinde değerlendirilmesini sağlamak

İl Kalite Koordinatörlüğü:İl sağlık müdürlüğünde Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde Bakanlık adına iş ve işlemleri yürütmek ve koordine etmek üzere oluşturulan birimidir.

1. Sağlık Müdürlüğünce değerlendirilmesi uygun görülen, İldeki sağlık kurum ve kuruluşlarını “Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları” çerçevesinde değerlendirmek,
2. 
İldeki özel ve kamu tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında koordinasyon görevini yürütmek, Sağlıkta Kalite Standartları uygulamalarını izlemek, değerlendirmek 
ve destekleme 
görevini yürütmek.
3. İldeki
 sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen Kalite Yönetim Direktörlerine ilişkin bilgileri Kurumsal Kalite Sistemine kaydetmek,
4. 
Bakanlıkça görevlendirilecek Kalite Değerlendiricilerine gerekli rehberlik (ulaşım ve konaklama desteği) hizmetlerini sağlamak,
5
SağlıkMüdürlüğüncedeğerlendirmesiyapılansağlıkkurumvekuruluşlarınaaitkalitedeğerlendirmeverilerini Kurumsal Kalite Sistemine kaydetmek,
6. 
İldeki tüm kamu,üniversite ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında,hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarının desteklenmesi,geliştirilmesi,bilgi ve birikimlerini 
paylaşmalarını sağlamak için toplantılar yapmak ve eğitim organize etmek,
7. 
Görev alanına giren konularda her türlü gelişmeyi takip etmek üzere yerli ve yabancı seminer, konferans, kongre gibi her tülü eğitim etkinliklerine katılmak, güncel ve mesleki yayınları izlemek ve gelişmeleri ilgili kurumlara duyurmak,
8. 
Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitleştirme çalışmalarının koordinasyonu ve denetlenmesi işlemlerini yürütmek,
9. 
İlSağlıkMüdürlüğüveBağlıBirimlerinPerformansKriterlerineistinaden,Şube ve Birimlerden veri toplamak, gelen verileri analiz ederek üst yönetime sunmak.
10. 
İl performans ve kalite koordinatörü başkanlığında gerektiğinde ildeki kalite yönetim direktörleri ile toplantı yapar. Bu toplantıda özdeğerlendirme sonuçları, SKS’ye yönelik iyi uygulamaları, SKS çerçevesinde yapılacak eğitimleri ve direktörlerin görüş ve önerilerini paylaşmak 

 

 

 dokumanlari.png