Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü
Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Özel Sağlık Hizmetleri, Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Şube Müdürlüğü

Güncelleme Tarihi: 18/07/2017

 dr_hülya_taşkın.JPG
Hülya TAŞKIN
Şube Müdürü


Şubenin Görevleri

a) Özel Yataklı Sağlık Hizmetleri:
 
1.     Özel teşhis, tedavi ve rehabiliteedici sağlık hizmetlerini il düzeyinde Bakanlık politika ve standartlarınauygun olarak yerine getirmek ve takip etmek,
2.     Özel Organ ve doku nakli, kan ve kanürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi, evde sağlık, yanık, yoğun bakımgibi özellikli planlama gerektiren sağlık hizmetlerinin il düzeyindeyürütülmesi ile bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonusağlamak,
3.     İlgili Mevzuat çerçevesinde özel hukuktüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kurum ve kuruluşlarına izin vermekve ruhsatlandırmak, bu izin ve ruhsatları gerektiğinde süreli veya süresiziptal etmek,
4.     Hasta hakları ile hasta ve çalışangüvenliğine yönelik planlama yapmak ve tedbirleri almak,
5.     Sağlık kurum ve kuruluşlarınınmevzuata, Bakanlık politika ve düzenlemelerine uyumunu denetlemek, gerekliyaptırımları uygulamak,
6.     Geleneksel, tamamlayıcı, alternatiftıp ve sağlık beyanı ile ilgili her türlü uygulamaları denetlemek, düzenlemekve izinlere aykırı faaliyet ve tanıtımları tespit edip Bakanlığa bildirmek,
7.     Sağlık hizmetlerinde kalite vebelirlenen akreditasyon kurallarının takibini sağlamak,
8.     Sağlık turizmi uygulamalarınıngeliştirilmesine yönelik düzenlemeleri takip etmek ve ilgili kurumlarlakoordinasyonu sağlamak,
9.     İlgili mevzuat çerçevesinde kişiselverilerin korunmasına ve veri mahremiyetinin sağlanmasına yönelik tedbirlerialmak,
10.  Sağlık meslek mensuplarının uyum,hizmet içi eğitim, sertifikalı eğitim ve benzeri eğitimleri ile ilgiliplanlamaları yaparak Bakanlığa bildirmek,
11.  Görev alanına giren konularda gerekendenetlemeleri yapmak,
12.  İl Müdürü tarafından verilen benzerigörevleri yapmak.
 
b)Tıp Merkezleri:
 
1.   İlgilimevzuat gereğince ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarındaçalışan hekim ve sağlık personeline verilen meslekten men cezalarınınuygulanmasını ilgili meslek odaları ile işbirliği içerisinde sağlamak,
2.   Serbestçalışan hekim muayene ve tedavi ücretlerine ilişkin şikâyetlerini, ilgili odabaşkanlıkları ile işbirliği içerisinde sağlamak,
3.   Özel sağlık kuruluşları ile ilgili yapılan şikâyetlerideğerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak,
4.   Optisyenlikle ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak, açılış,işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek ve bunlarla ilgili şikâyetlerideğerlendirmek,
5.   Psiko-teknik merkezlerinin açılış kapanış ve denetim işleriniyürütmek,
6.   Ortez-Protezleri ısmarlama olarak üreten ve/ veya uygulayanmerkezler ile işitme cihazı satış ve uygulaması yapan merkezlerin açılışkapanış ve denetim işlerini yürütmek,
7.   Meslek odaları ve kuruluşları ile ilgili çalışmalarıyürütmek,
8.   İşyerlerinin sağlık birimlerinin durumlarını saptamak,değerlendirmek ve kayıtlarını tutmak,
9.   Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
10.İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
 
c) Özel Tanı Tedavi Merkezleri:
 
1.   Ayaktateşhis ve tedavi amacıyla açılacak olan özel sağlık kuruluşlarının mevzuatçerçevesinde başvurularını değerlendirmek, uygun olanların ruhsat işlemleriniyürütmek, denetlemek, izlemek, mevzuat gereği gerekli işlemleri yerinegetirmek,
2.   Tıpmerkezleri bünyelerinde açılmak istenen cerrahi müdahale birimlerininkayıtlarını tutmak, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek,
3.   SağlıkBakanlığı’nca ruhsatlandırılmış özel laboratuvarların açılış, işleyiş vedenetim hizmetlerini yürütmek,
4.   Muayenehaneve sağlık kabinlerinin, mevzuat gereği açılış, işleyiş, denetim ve gerekli tümbilgilerinin kayıtlarının tutulmasını sağlamak,
5.   Özelsağlık kuruluşları ile ilgili yapılan şikâyetleri değerlendirmek ve gerekliişlemleri yapmak,
6.   Evdesağlık hizmeti veren sağlık kuruluşlarının açılış, işleyiş ve denetimhizmetlerini yürütmek,
7.   İşyerlerininsağlık birimlerinin durumlarını saptamak, değerlendirmek ve kayıtlarını tutmak,
8.   Görevalanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
9.      İlMüdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
 
d) Özel Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri:
 
1.   Toplum sağlığını etkileyen diş ve dişetlerine ait hastalıklarla ilgili epidemiyolojik araştırma çalışmaları yapmak,ilgili kurumlarla işbirliği yaparak uygulanmasını sağlamak, değerlendirmek,
2.   Tedavi edici diş hekimliğihizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla mevcut hizmetbirimlerini yönlendirmek, hizmetleri izlemek, değerlendirmek, personel ve tıbbicihazların kaydını tutmak, açılması planlanan hastane, merkez, ünitebirimlerinin mahalli etütlerini yaparak, ihtiyaçları planlamak, Bakanlığagöndermek,
3.   Koruyucu diş hekimliği hizmetleriniBakanlık direktifleri doğrultusunda yönlendirmek, izlemek, değerlendirmek,personel ve tıbbi cihaz kayıtları ile istatistik bilgileri toplamak, ilgilişubelerle işbirliği yapmak,
4.   İlgili sağlık birimlerinin malzeme vepersonel planlamasını yapmak, ihtiyaçları tespit etmek ve temini için ilgilişube ile koordinasyon yapmak,
5.   Diş hekimliğinde kullanılan her türlümadde ve malzemenin üretildiği, depolandığı iş yerlerinin, muayenehane ve dişprotez laboratuvarlarının mevcut yasa, emir ve prensiplere uygun olupolmadığını izlemek, denetim yapmak, mevzuata uymayanları ıslah amacıylauyarmak, ıslah edilmeyenler hakkında yasal işlemler yapmak, açma, nakil vekapatmalarda gerekli işlemleri yapmak,
6.   Ağız ve diş sağlığı ile ilgilikoruyucu hekimlik amaçlı öğrencilere ve halka ağız ve diş sağlığı eğitimprogramları yapmak, uygulamak, onaylatmak ilgili kurum ve kuruluşlarla veözellikle kitle iletişim araçlarından da yararlanarak uygulanmasını vedeğerlendirilmesini sağlamak,
7.   Yetkisiz olarak dişçilik yapan veişyeri açan kişilerle mücadele etmek,
8.    Sağlık meslek liseleri diş protezteknisyenliği bölümü öğrencilerinin, kamu ve özel sektöre ait diş hastaneleri,ağız ve diş sağlığı merkezleri ve diş protez laboratuvarları gibi uygulamaalanlarında uygulamalı eğitimlerde sarf malzemesi desteğini sağlamak,
9.   Görev alanına giren konularda gerekendenetlemeleri yapmak,
10. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleriyapmak.
           
 
e)Eczacılık Hizmetleri:
           
1.   Türkiyeİlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun görev alanına giren ilaç ve ürünlerinruhsatlandırılması, üretimi, depolanması, satışı, ithalatı, ihracatı, piyasayaarzı, dağıtımı, hizmete sunulması, toplatılması, kullanımları ile ilgili kuralve standartların, bu faaliyetleri yürütecek olan kamu ve özel hukuk tüzelkişileri ile gerçek kişileri denetlemek ve gerektiğinde yaptırım uygulamak,
2.   Sağlıkbeyanı ile satışa sunulacak ürünlerin sağlık beyanlarını izinsiz veya gerçeğeaykırı sağlık beyanı ile yapılan satışları denetlemek, gerektiğinde durdurma,toplama, toplatma ve imha iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak, izin vesağlık beyanları yönünden bunların her türlü reklam ve tanıtımlarını denetlemekve aykırı olanları durdurmak, piyasaya arz edilen ilaç ve ürünlerin reklam vetanıtımının usûl ve esaslarının uygulanmasını denetlemek.
3.   Görevalanına giren ilaç ve ürünlere ilişkin klinik araştırmalar ile ilaç ve ürünlerdışında kalan alanlarda yapılacak klinik araştırmalarla ilgili düzenlemeleridenetlemek,
4.   Hayatiönemi haiz ilaç ve ürünlerin piyasada sürekli bulunabilmesi için gereklitedbirleri almak,
5.   Görevalanına giren ilaç ve ürünlerle ilgili uyarı sistemlerini kurmak veyakurdurmak, işletmek veya işlettirmek,
6.   Görevalanına giren ilaç ve ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini yapmak, gerektiğindetoplatmak, imha etmek veya ettirmek, piyasadaki ürünler için güvenlilikbildirim yöntemi ile ilgili gerekli bildirimleri yapmak,
7.   İlaçve ürünlerin ülkeye girişinin yapıldığı noktalardan itibaren, soğuk zincirkoşullarında ve kurallara uygun olarak nakledilmesini, il düzeyinde eczadepoları ve eczanelerde sağlıklı koşullarda saklanılmasını ilgili birimler ileişbirliği içinde takip etmek,
8.   Özelve kamu kuruluşlarına ait kimyevi madde ve ecza deposu, eczaneler ve eczadolaplarının açılışları ve çalışmaları işlemlerini düzenlemek, faaliyetleriniizlemek, denetlemek,
9.   Üretimyerlerinde, dağıtım ünitelerinde, özel veya kamu kuruluşlarında uyuşturucu,psikotrop madde ve müstahzarların tıbbi amaçla kullanımını denetlemek,düzenlemeleri uygulamak, uygulatmak,
10.Görevalanı ile ilgili faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, iyi uygulama örnekleriniyaygınlaştırmak,
11.Görevalanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
12.İlMüdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
 
f)Tıbbi Cihaz ve Biyomedikal Hizmetleri :
 
1.   Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunungörev alanına giren tıbbi cihaz ve ürünlerin ruhsatlandırılması, üretimi,depolanması, satışı, ithalatı, ihracatı, piyasaya arzı, dağıtımı, hizmetesunulması, toplatılması ve kullanımları ile ilgili kural ve standartların, bufaaliyetleri yürütecek olan kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçekkişileri denetlemek ve gerektiğinde yaptırım uygulamak,
2.   Sağlık beyanı ile satışa sunulacakürünlerin sağlık beyanlarını izinsiz veya gerçeğe aykırı sağlık beyanı ileyapılan satışları denetlemek, gerektiğinde durdurma, toplama, toplatma ve imhaiş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak, izin ve sağlık beyanları yönündenbunların her türlü reklam ve tanıtımlarını denetlemek ve aykırı olanlarıdurdurmak, piyasaya arz edilen tıbbi cihaz ve ürünlerin reklam ve tanıtımınınusûl ve esaslarının uygulanmasını denetlemek,
3.   Görev alanına giren tıbbi cihaz veürünlere ilişkin klinik araştırmalar ile tıbbi cihaz ve ürünler dışında kalanalanlarda yapılacak klinik araştırmalarla ilgili düzenlemeleri denetlemek,
4.   Hayati önemi haiz tıbbi cihaz veürünlerin piyasada sürekli bulunabilmesi için gerekli tedbirleri almak,
5.   Tıbbî cihazlar için onaylanmışkuruluşların lisans, ruhsat ve izinlerinin denetimini yapmak ve gerektiğindeyaptırım uygulamak,
6.   Görev alanına giren tıbbi cihaz veürünlerle ilgili uyarı sistemlerini kurmak veya kurdurmak, işletmek veyaişlettirmek,
7.   Görev alanına giren tıbbi cihaz veürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini yapmak, gerektiğinde toplatmak, imhaetmek veya ettirmek, piyasadaki ürünler için güvenlilik bildirim yöntemi ileilgili gerekli bildirimleri yapmak,
8.   Tıbbi cihaz ve ürünlerin ülkeyegirişinin yapıldığı noktalardan itibaren, soğuk zincir koşullarında vekurallara uygun olarak nakledilmesini, il düzeyinde ecza depoları veeczanelerde sağlıklı koşullarda saklanılmasını ilgili birimler ile işbirliğiiçinde takip etmek,
9.   Görev alanı ileilgili faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, iyi uygulama örnekleriniyaygınlaştırmak,
10.Görev alanına girenkonularda gereken denetlemeleri yapmak,
11.İl Müdürü tarafındanverilen benzeri görevleri yapmak.