Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü
Sağlık Bakanlığı
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Güncelleme Tarihi: 20/09/2017

 doğan öztürk.JPG
Doğan ÖZTÜRK
Şube Müdürü


Şubenin Görevleri

1.Hastane  öncesi  acil  sağlık  hizmetleri  alanında  il  genelinde  sağlık  hizmetlerini  planlamak  ve yürütülmesini sağlamak,
2.Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri ile ilgili birimlerin faaliyetlerini izlemek, denetlemek ve değerlendirmek,
3.İl genelindeki tüm ambulansların ruhsatlandırma ve denetim iş ve işlemlerini yapmak,
4.İl genelindeki ilk yardım eğitimleri ve sınavlarını organize etmek ve bununla ilgili ilk yardım eğitim merkezlerinin ruhsatlandırılması ve denetimlerini yapmak,
5. İl içinde meydana gelen afetlerde ve acil durumlardaki acil sağlık hizmetlerini ilgili tüm taraflarla İş birliği ve koordinasyon içinde sağlamak,
6.Yurtdışında meydana gelen afetlerde ve acil durumlarda Bakanlığın talimatı doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve  sivil  toplum  örgütleri  ile  işbirliği  içinde  sağlık  ve  insanî  yardım     faaliyetlerine katılmak, 
7.Acil sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbî ve teknik malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağıtım ve depolama faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak, 
8.Toplumun ilkyardım bilgi ve becerisinin geliştirilmesi amacıyla gerekli eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek, 
9.Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelin yetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim programı hazırlamak ve uygulamak,
10.Bakanlığın izni ile tatbikat organizasyonları yapmak, ulusal ve uluslararası tatbikatlara katılmak,
11.Hastane acil servisleri ile 112 acil sağlık hizmetlerinin entegre çalışmalarını koordine etmek,denetlemek,
12.Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
13.Afet ve acil durumlarda sunulacak sağlık hizmetlerini planlamak, koordine etmek ve yürütmek,
14.Hastanelerin,  hastane  afet  ve  acil  durum  planlarını (HAP)  hazırlamasına  yönelik  eğitim, koordinasyon ve tatbikatların denetlenerek gerçekleştirilmesini sağlamak,
15.Meydana gelen afet ve acil durumlarda tıbbî kurtarma ve sağlık hizmetlerini ilgili tüm taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak,
16.Yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen afet ve acil durumlar ile insani yardım faaliyetlerinde sunulacak sağlık hizmetlerine ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde katılmak, 
17.Afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbî ve teknik malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağıtım ve depolama faaliyetlerini yürütmek, 
18.Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelere bağlı sağlık tehditlerine yönelik hazırlık ve cevap geliştirilmesi amacıyla gerekli organizasyonu sağlamak, 
19.Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelin yetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim programı hazırlamak ve uygulamak,
20.Bakanlığın izni ile tatbikat organizasyonları yapmak, ulusal ve uluslararası tatbikatlara katılmak,
21.Bakanlık tarafından izin verilen illerde ve/veya afet ve acil durumlarda il sağlık afet koordinasyon merkezinin (İLSAKOM) kurulmasını ve işletilmesini sağlamak,
22.Ulusal medikal kurtarma ekiplerinin (UMKE) oluşturulmasını, işletilmesini ve gerekli araç, donanım ve malzeme teminini sağlamak,
23.UMKE personelinin eğitim, tatbikat ve faaliyetlerini planlamak, gerçekleştirmek ve raporlamak,
24.İl sağlık afet planlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını koordine etmek,
25.Görev alanına giren konulara ilişkin denetimlerde sağlık hizmetleri denetim şubesi/sağlık hizmetleri denetim birimi ile koordineli çalışmak,
26.İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 
 
112 EĞİTİMLERİ
 
} 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde hizmet kalitesinin artmasında eğitim faaliyetlerinin büyük önemi vardır. Gerekli altyapının tamamlanmasıyla birlikte insan kaynağının teknolojinin ve modern sağlık biliminin ışığında sürekli gelişmesini sağlayacak sistemler profesyonel eğitimlerin etkin olabilmesi için gerekli ekip,donanım ve altyapı oluşturulmalıdır.

 
} Tüm personelin Temel Modül,TRK, Erişkin ve Çocuk İleri yaşam Desteği ile birlikte ambulans şoförlerinin Güvenli Sürüş Tekniği ve İlk Yardım Eğitimlerinin de koordinasyonu düşünüldüğünde bu altyapının önemi daha fazla ortaya çıkmaktadır.
Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Müdürlük adına acil sağlık hizmetleri ile ilgili çalışmaları koordine eden, planlayan, ildeki tüm ambulansların ruhsatlandırma ve denetimini yapan, hastane acil servislerini koordine eden ve denetleyen, il düzeyindeki ilkyardım eğitimlerinin verilmesini organize eden ve bununla ilgili ilkyardım eğitim merkezlerinin ruhsatlandırılması ve denetimini yapan, il sağlık afet planlarının hazırlanması ve uygulanmasının koordinasyonunu sağlayan, acil sağlık hizmetleri ile ilgili tüm verileri toplayan ve değerlendiren birimdir.

AASH Şube Müdürlüğü Personel Durumu
 
} Şube Müdürlüğümüz bünyesinde  2 Paramedik, 2 Acil Tıp teknisyeni,  1 Sağlık Memuru ve 2 VHKİ görev yapmaktadır.
} Eğitim birimimiz,profesyonel eğitimlerle birlikte kurumumuz adına verilen ilkyardım eğitimleri ve denetiminden de sorumludur.
} Bakanlık ve diğer birimler ile birlikte İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin koordinasyonunu sağlar.
İl Ambulans Servisi Başhekimliği

Küpçüler Mahallesi Küpçüler Caddesi No:75 Erenler/SAKARYA Adresinde Çalışmalarını Yürütmektedir.

} İdari Birim
} 1 KKM
} 27 ASH İstasyonu (2 A1 Tipi, 25 A2 Tipi ) ile aktif olarak çalışmalarını yürütmektedir.

KKM İdari Birimde
} 1 Başhekim,
} 2 Hemşire,
} 3 AABT (Paramedik)
} 6 Acil Tıp Teknisyeni,
} 1 Tıbbi Sekreter
} 2 Teknisyen,
} 2 V.H.K.İ.
} 1 Hizmetli,
} 3 Şoför
Komuta Kontrol Merkezi (Çağrı Merkezi)
} 9 Doktor,
} 3 Paramedik,
} 1 Tekniker
} 1 Sağlık Memuru 
} 35 Acil Tıp Teknisyeniyle Çalışmalarını Sürdürmektedir

 
 


 
Görevleri
 
} İl genelinde sağlık afet yönetim organizasyonunun oluşturulması ve organizasyon sisteminin kurumsallaştırılarak kalıcılığının sağlanması, bu konuda gerek il, gerekse ülke düzeyinde kurum ve kuruluşlar arası işbirliğinin ve koordinasyonun sağlanması.
 
} Ülkemizde öncelikle sivil savunma birliği olan bölgelerden başlanmak üzere; her ilde afetlerde profesyonel müdahalede bulunacak, özellikle gönüllü sağlık personelinden oluşan medikal kurtarma ekiplerinin kurulması, yıllık temel ve sürekli eğitim programlarının oluşturulması ve gerçekleştirilmesi.
 
} Afetlerde sağlık hizmetleriyle ilgili sağlıklı ve doğru veri toplamak, gelen verileri derlemek, güvenilirliğini kontrol etmek, gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.
 
}   Gerektiğinde afetlerde sağlık hizmetleri çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla ilde bir danışma kurulu oluşturmak, toplanmasını ve toplantılarda alınan tavsiye niteliğindeki kararların uygulanmasını sağlamak.
 
} Afet noktalarından acil tedavi merkezlerine güvenli ve hızlı nakli sağlayacak ihtiyaca uygun donanımda nakil araçlarının temini, bu konuda kurum ve kuruluşlar arası işbirliği ve organizasyonun sağlanması.
 
} Afet sonrası gerekli acil tedavi hizmetlerini sağlayacak sağlık kuruluşlarının olağanüstü durumlara uygun yapılanmalarının, organizasyonlarının, düzenlemelerinin ve lojistiklerinin sağlanması, buralarda görev alacak personelin eğitilmesi.
 
} Gerektiğinde afete en yakın noktada ameliyat dahil ileri acil müdahalelerin yapılabileceği seyyar acil tedavi ünitelerinin (yoğun bakım, hasta yatağı v.b.) temini, kullanımı ve bunların kullanımı ile ilgili yerel ve bölgesel kapasite oluşturulması.
 
SAKOM
  
} Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi bünyesinde oluşturulan İl Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (İL-SAKOM), İlimiz ve çevresinde meydana gelebilecek; olağandışı durum ve afetlere zamanında müdahale etmek,ilin sağlık kapasitesini vakit geçirmeden harekete geçirmek ve koordinasyonu sağlamak için 24 saat esasına göre 112 K.K.M. İle birlikte koordineli şekilde çalışan bir yapıdır. İlan edilmiş Afet durumlarında İl Sağlık Kriz Masasına dönüşür.
 
} Olağandışı durum ve afetlerde kurum içi ve kurum dışı bilgi akışı bu bölüm tarafından gerçekleştirilir.
 
UMKE
 
} Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından yönetimi,eğitimi ve lojistik desteği gerçekleştirilen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE ) gönüllü sağlık personelinden oluşmaktadır.
} UMKE Gönüllüleri asli görevler haricinde Birimin görevlendirmesi doğrultusunda; eğitim, tatbikat ve meydana gelmiş bir afet durumunda görevlendirilirler.
} İlimizde Bugün 104 personel faaliyetlere devam etmektedir.
 UMKE TİMLERİ
 
} Dağ arama kurtarma,
} Suda kurtarma,
} KBRN-E 
} Afet müdahale ünitesi, 
} Deprem Medikal Kurtarma
 
} Timlerde görevli UMKE gönüllüsü personellerin geliştirme eğitimleri ve ekibin devamını sağlamak için yeni gönüllülerin eğitimlerine devam edilmektedir.